Page 201 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

פ
שטיװאר
ר ע ק יטײ ז
טינשרעװק
ך ר וד
ײ ל ר ע ל א
ןע מ ר א פ
ןופ
ן זע ג ילער
ןב ע ל ם י וא
ךיז ןופ
ם ע ד
ןט סק יז יר
בושי
ןופ
ע ל א
ןטײצ ייב
; ק ר א י ר י נ - ן ד ײ
ןעײםע״
ןופ
ןשידײ
״רע יורט
ט ל א ה ט נא
ף יוא 254
ןטײז
33
עש יטם יאײםע
סע יד וטש
ר ק יע ב
ןופ
ל ײ ט - ן ט ײ ק כ ע ל נ ע ז ר ע פ
,ע ט מ יר א ב ־ט ל עװ
ע ר ע ד נ א
רא נ
,ע ט נא ק א ב ־ ל א ק א ל
ר ע ב א
ע ל א
ט ק ינײ א ר א פ
ןיא ןייא
ם ולח ןופ א
ט ל ע װ
ןופ
.ןגראמ
ר ע ד
״ףוקיא״
טא ה
ןבע גע גם יורא
340
ןטײו
ןרעט נ וא
ןעמ א נ
ןצ נעדנעט־טנורג״
ןופ
ר ע ד
רעש ידײ
ר וט א ר ע ט יל
ןיא
״ע ק יר ע מ א
ןופ
, ן י ק ו ו י ר
ם ע ד
ל א מ ע ל א
,ןש יטאאכ
ר ע ב א ראג
ט פ א שממ
ןלא ינע ג
ןיא
ןלע ניג ירא
ל א פ נײ א
ןוא
רעײ נ
.ע יצ פ ע צ נא ק
ןיקוױר
זיא
ןבראטש ע ג
ןיא רא י
1945 .
ר ע ב ל ע זר ע ד
גא ל ר א פ
טא ה
ןב ע גע גס יורא
א
קרעװ ןופ
ם ע ד
ןא ק ע ד
ןופ
ר ע ד
רעש ידײ
ק יט יר ק ־ר ע ט א ע ט
.ר ד .א
- י נ ו ד ק ו מ
קחצ י״
שובײל
ץ ר פ ןוא
ס א ד
עש ידײ
״ר עט א עט
(272
.)ןטײז
ןײק
שטנעמ
,ויא
ב יל וצ
ה מ כ
ה מ כ ו
,ם ימעט
טשינ
ר ע מ
ט ק יט כ ע ר א ב
וצ
ןבײרש א ןא
קרע וו
יוו .ר ד
,ינודק ומ
לייוו
ר ע ד
ר ב ח מ ויא
ןעוועג
ןא
ת וד ע שממ ןוא א
ר ע ט ע ב ר א ט ימ
ס ע צ ר פ
ןיא
ר ע ד
ט ייצ ןופ
ענייו
ןעגנוגנערטשנא
וצ
ןר יפ
יד
עש יד יי
ע מ א ר ד
ןוא םא ד
עש ידיי
ר ע ט א ע ט
גראב
.ף יור א
־ נ ע נ ע ט
, ם י ו ב
ר ע ד
ר ע כ ע ל ד י מ ר ע ד מ וא
ןוא
ר ע ו ו יט ק וד א ר פ
רעש יטסא יווט נע
,טם יא ייסע
טא ה
ןבע גע גס יורא
א
ד נא ב ןופ 622
ןטייו
טינש״
ןופ ןיימ
״ ד ל ע פ
ב ו ר ל ( ן ע י י ס ע
,)עש יפאר גא יב־ש ירארעט יל
ןע ג נ ול י יצ ר ע ד
ןוא
.ןר וטא ינימ
א ב א א ג ר ד , ן י
ר ע ד
א ל מ
שודגו
טימ
ןשידיי
,ןסיוו
טא ה
־ט נפ ע ר א פ
ט כ ע ל
ןכ ר וד
״ףוקיא״
א
ד נא ב
ר ע ק נע ד ״
ןוא
״ר ע ט כ יד
(320
.)ןטייו
יוו
ק יב ר א פ נד יש ר א פ
ס א ד ך וב ,ויא
טע וו
ר א ל ק
ןרעוו
ןעוו
ר ימ
ןלע וו
,ןגאו
וא
ר ע ד
ר עטש ר ע
ייסע
ט ר א ד
ויא
ןגעוו
י״שר ןוא
ר ע ד
ר ע ט צ ע ל
ןגעוו
ם ע ד
רעקרא י־וינ
ר ע ט כ י ד
.ב .י
. יק צ א ט ס א ל א יב
א
ט ע ט ימ א ק
ןיא
־םאל
םע לע ג נא
טא ה
ןבע גע גס יורא
ע ט ל מ א וע ג
ן ע י י ס ע - ן ט פ י ר ש
ןופ .י
־ ו א א נ
מ א ו ו (320
.)ןטייו
ף יוא ם ע ד
ןכע ל ט כ יש ע ג
ט יבע ג
ל א ו
ןיא
ר ע ד
רעטש רע
ייר
־רעד
טנאמ
ןרע וו
ר ע ד
וטפ יוא
ןופ
גא ל ר א פ
ב וא ל
ן ו א - ן ק ו ר ד ו צ ר ע ב י א
טשינ
ן ו ע מ ש - ! ש י פ א ר ג א ט א פ
ס ו ו א נ ב ו ד
ע ק יד נע ב נע צ
יד״
־טלע וו
עט כ יש ע ג
ןופ
ןשידיי
.״ק לא פ
ר ע ד
רעטש רע
,ד נא ב
ןייש ־ק ידה יחמ
ןוא
ר ע ב יו ו
,ןבע גע גס יורא
416
,ןטייו
ויא ןיא ם ע ד רא י
. ם י ת א
.ר ד
ב ק ע י
אש צ , י ק
ר ע ד
רעס יור ג
,ר ע נעק
טסא יווט נע
ןוא
ט ע גא ל א פ א
ןופ
ןש יליופ
,ם וט נד יי
טא ה ןיא
גא ל ר א פ
ןופ
״אװײ״
ןבע גע גם יורא
ם ע ד
ןטײװצ
ד נא ב
ןופ ןייו
עטכישעג״
ןופ ןד יי
ןיא
ן יא - ״ ע ש ר א ו ו
ם ע ד
:ד נא ב ןופ 1831 ןיב
306-1863
.ןט ייו
ס א ד
קרע וו
ויא
ך ע לט נ יר ג
ט ר יט נע מ וק א ד
ןוא
ך ייר