Page 202 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןיא רעד
רעשידײ
רוטארעטיל־טלעװ
טע
ןיא
ר ע ד
־ ןרא ומ עמ
ןוא
ר וט א ר ע ט יל ־ ס ע יפ א ר גא נא מ
ןופ
עש ידײ
,ם יבוש י
טעטש ןוא
,ך ע ל ט ע ט ש
טײטש
ק א ט ם יל א יב
רש פא
ף י וא ם ע ד
עמ א ם
ןטשרע
.ט ר א
ך יוא ןיא
ם ע ד רא י
ויא
ןע נ יש ר עד
ןיא
,ק ר א יר ינ
ט ר י גא ד ע ר
ןופ
ל ד ױ
,ק ר א מ
ם ה ר ב א
ל א ו מ ש
ם ג ר ע ב ש ר ע ה
ר ע ט ש ר ע - ל ״ ז
ד נא ב
ן ו פ - ל ײ װ ר ע ד
ם ע ד
ק ר עװ ך ז יר
םקנפ״
־ס ילא יב
,״קאט
םאװ זיא
ןיוש
ל ל ו כ שממ
,ץ ל א
סאװ ןעק
טגאזעג
ןרעװ
ןגעװ טא
ר ע ד ר יע םא ו
.לא רש יב
ר ע ט ל א
ם ו ר ט
ןוא
ם ו י ל ו ש ז ד
ן ע ה א ק
ןב א ה
ןב ע גע גם יורא
א
ר פ ס
ןור כ זה
,״קםנא ירב״
440
.ןט ייז
.מ א ש ע ר א­
י ו ו ש ט
טא ה
ט כ ע ל ט נ פ ע ר א פ
ןייז
ןט ס א מ ר א פ ־ט י יר ב
ק יד נעב ־ ייווצ
ק רע וו
טעטש״
ןוא
ך ע ל ט ע ט ש
ןיא
,״ע ניארק וא
ט ימ
ןע ג נ ורעד ל יש
ןופ יד
עס יור ג
עש יד יי
, ןט י יק כ ע ל נ ע זר ע פ
סאוו
ןב א ה ןיא יד
ע ט ל ד נ א ה א ב
טעטש
ט ב ע ל ע ג
ןוא
.טקר י ווע ג
ך יוא
ןשיווצ
ןט ס יא י יס ע
ןוא
ןט ס יצ יל ב ופ
זיא
ם נט צ ע ל
א
ץ נע ד נע ט
וצ
ןע ל מ א ז
ןיא יד
עק יד לט נע וו־ יי ווצ
ע נ ע ר יפ א פ
ןרע ייש ־רעכ יב
ם א ד
ע ט ס ע ב
ןופ
.טינש
ר ע ד .א
ב וא ל
גא ל ר א פ
טא ה
ןב ע גע גס יורא
ם נ ו י ב צ
.ר ד .ב
ןא מ פ א ה
- 486
,עק יט ייז
,ע ט ק ור ד ע ג ־ט כ יד ע ג
ע נע ב יל ק ע ג
ןטפ ירש
ןר עט נ וא
ןעמ א נ
ראפ״
ק יצ פ ופ
.״ראי
ןויבצ ויא
רע נ ייא
ןופ יד
ע ט ס ו ו יט ק וד א ר פ
ןטם יצ ילב ופ ־ ןט ם ילא נר וש ז
ןוא יד
ר ע ל ע טש נע מ א ז וצ
ןב א ה
טא ה ע ג
א
ערע ווש
ט ע ב ר א
םייב
ןב ײ לקם י וא
ןעצ
ך ע ל ט ײ ו
ןופ
ן ד ע י
רא י
. . .
ןוא
ך א ד זיא
ןעמ וק ע גס י ורא
א
ד נא ב טימ
ע ט פ יט ר א פ
ןע י יס ע
ןופ
ןק י ד נר ע ל א ב ־ ס ק ל א פ
.ןימ
ר ע ד
ד נא ב
טמ ע נ
ך יוא
ןיירא
ע נ יילק
־אנאמ
ם ע יפ א ר ג
ןופ
ע ט מ יר א ב
ןט י יק כ ע ל נ ע ור ע פ
ןוא
ך יוא
עש יט ס יל א יצ א ס
ןטפ ירש ןופ
ןש יטם ידנוב
.טק נ ופד נאטש
א
,ד נא ב 364
,ןטייז
ןופ
־ר וטל וק
עש יראט ס יה
,םע יד וטש
ע ק א ט
רעט נ וא
ד ם ע
,ןעמא נ
ןופ .ר ד
ל א ר ש י
צ י נ ב ע ר ,ג 364
,ןטייז
ןיא
ם י ת א ןיא
גא ל ר א פ
השמ
לא ומש
. יק ס ר א ל קש
ןיא ך וב
ןעייג
ןיירא
,ןכא ז
םאוו
ןענייז
ב ור ל
ןפ ר א ו וע צ
ןעוועג
ןיא
־טייצ
.ןטפ ירש
שטאכ
ר ע ד
ר ע כ ע ל ר ע ה
ר ב ח מ ןופ
ר ע ד
ר ע ק י ד נע ב ־ ט כ א
־עג
עט כ יש ןופ
ר ע ד
ר וט א ר ע ט יל
ייב
,ןדיי
ם ע ד
ןט ס ער ג
ק ר ע ו ול צ נ י יא
ןיא
,שידיי
טא ה יד
ע ק י זא ד
םע יד וטש
ןב ירשעג
ר ח א ל כ
,ד י
תעשב
ר ע ד
ט ע ב ר א
ר ע ב יא ןייז
ןע נײ ז - ק ר ע װ ־ ם נ ב ע ל
ײז
ך א ד
רא בצ אש מ וא
ןיא
רע ייז
,ןש יט נעטיוא
, ןק יט נאהטש רע
ןש ירעשראפ
.טרע וו
ןעוו
ןוא
יוזאיוו
ד יצ
ת ע ב ,זיא
ם ת א
ב יוה נא
ןופ
ר ע ד
רעט ייווצ
,ה מ ח ל מ ־ט ל ע ו ו
ןיא
ד י נ ע ל
דא ר ג
, ןבראטש ע ג
זיא
ר ע ד י יל
טשינ
.טס וא ווא ב
ר ע ד
טם יאײם ע
ןוא
ט ס יצ יל ב ופ
.ר ד
ה מ ל ש י ב ק ל
טא ה ןיא ם ע ד רא י
ייווצ
ר ע כ יב
־עגוצ
ןגארט
ע ד י יב (
ןיא
גא ל ר א פ
.ר .י
.)קאוואנ
ןדיי״
ך ע נ ו וא ד
זיא א 202־