Page 203 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

חע
שטיװאר
סא ד ך וב
טא ה
ןפ ור ע גס י ור א
ד ל א ב
ןכא נ
ןע נייש רעד
א ייר
,ם ע י זנע צ ע ר
סאוו
ןר יפ
ך ר וד
ן ל ע ל א ר א פ
ןשיווצ ם ע ד
וטפ יוא
ןופ
יל ת פ נ
םארג
ןוא
ר ע ד
גנוצעזרעביא־ך״נת
ןופ
.ןשאוהי
םא ד ך וב זיא ראג
ל ו פ ט כ א ר פ
,ןבע גע גס יורא
םענייאניא
טימ ם ע ד
.טסק עט ־לא נ יג ירא
סא ד
ןכ א ל זיא
ט צ יא א
ר ע נע ט ל ע ז
טסאג
ןיא
ר ע ד
רעש יד יי
ן ו א - ר ו ט א ר ע ט י ל
ך א ד
ןענייז
ןע נישרעד
ף ניפ
ר ע כ יב
םוצ
, ןכ א ל
ר ע ד א
םנטסקינייוו
םוצ
.ןע ל כ י ימש
ןיא
ר ע ד
רעטש רע
ייר א ל ופ ך וב טימ
,ם ע ק ס ע ר א מ וה
סאוו
ןט ע ב ךיז וצ
ר ע ד
,ע ד א ר ט ס ע
ןופ
א נ ח א ג ט ע ־ ס
י ב א ״ - ד ל ע פ
ןעמ
,״טבעל
270
.ןטייז
ד ר ע ט
ע ק נ ו
, ר ע ל
ר ע ד
ר ע ק יצ ר א ה
ר ע כ א ל
ןוא
ר ע כ א מ ־ ןכ א ל
ןופ
ןל י ופ ןופ
ןשיווצ
יד
ייווצ
,ת ומ ח למ ־ט לע וו
ט צ יא ןיא
,ע ק יר ע מ א
טא ה א
ל כ י ב ט ימ
ראמ וה
ר ע ד ״
רעס יור ג
ץינעג
ר ע ד א א
רע נד ונ
גאט ןיא
.״קרא יר ינ
ש ר י ה
ר י י ף
טא ה
ךיז
טנגע זעגפא
ק יט י יצ יר פ
טימ
ר ע ד
,ט לע וו
ר ע ב א
ט זא ל ע גר ע ב יא
א
גנולמאז
ט ימ
ם ע ק י יר ע כ א ל
םייחל״
,״!ןדיי
170
.ןטייז
ר ע ד
גא ל ר א פ ך ע ק אש
טאה ט ימ
עש ינייטאל
תויתוא
רעב א (
שידיי
ט ב י יל ב
,שידיי
ול יפ א ןיא
א זא
,)!שובלמ
ןבעגעגס יורא
א
ע נע ב יל ק ע ג
גנולמאז
ןופ
ל א ו נ מ ע
ר ע ג נ א ו ו ש ל א
ןופ
ר ע ב יא
200
ןטייז
ןופ
ןשידיי
ר א מ וה ־ס ק ל א פ
ןרעט נוא
ןעמא נ
עטיור״
.״ ןצ נארעמאפ
ו ו א ל ף מ
ו ק ר ע ,ר ןא
־יווקע
ט ס יר ב יל
ןופ
ןשידיי
,טראוו
טא ה
ןבע געגס יורא
א
גנולמאז
(256
)ןטייז
ןופ
י יל ר ע ל א
ןיא
ע זא ר פ
ןוא ןיא ד יל
ןרעט נ וא
ןט ס א פ ע ג וצ
ןעמ א נ
.״ ןזא יר וקרעמ״
דא ר ג
טא ה יד
,ר וט א ר ע ט יל ־ ןר א ומ ע מ
םאוו
טגיװעצ
ךיז
קראטש ןוא
רעק ר א טש
ןיא
,שידיי
ןיא ם ע ד רא י
טשינ
ט כ א ר ב ע גס י ור א
ןיא
םוטנאווק
א
עס יורג
.עפש
״אקיצ״
טאה
ןב עגע גס יורא
א 440
ןק יט ייז
ד נא ב
ת ונורכ ז
ןופ ם ע ד
ןסיורג
גר וטא מ א ר ד
ןוא
ןד נזייר־טלע וו
ץ ר פ
, ן י י ב ש ר י ה
םאוו
ןיא ןיא
ר ע זד נ וא
רא י־ט כ ירא ב
ר ט פ נ
.ןרא וועג
ם א ד
קרע וו
ט פ ור
ךין
ןיא״ גנאג ןופ
,״ןבעל
םע זיא
ל י יו ור ע ד
םא ד
עטש רע
.ך וב
ת ונורכ ן
ןופ
א
רע נא יצ ילא ג
,ל גנ יי־רעט עברא
םאוו
ןיא
ןרא וועג
א
ר ע ט מ יר א ב
ר א יט ק א
ןיא
, ן יל ר ע ב
ןרעט נ וא
ןעמא נ
טא״ טייג א
ןא (״!ש ט נעמ
)גנוצע זרעב יא
ןיא
ט כ ע ל ט נ פ ע ר א פ
ןרא וועג
ןכ ר וד
״ףוקיא״
ךאנ ם ע ד
טיוט ןופ ם ע ד
ר ב ח מ
ר ע ד נ א ס ק ע ל א
. ך א נ א ר ג
ייווצ
ןע י ור פ
ןב א ה
ןבע גע גס יורא
־עמ
:ןרא ומ
ל ח ר
ן ײ מ ״ - ן א מ ט ל א ה ־ ש ר י ק
״געװם נבעל
ןוא פ
י נ ע
ר ע ד ״ - ן א מ ל ע ד ע
לגיפש ןופ
.ך ב ע ל
א
,ך וב
םאוו
זיא א
ל ט יר ד
ןר א ומ ע מ
ןוא
ייווצ
ל ט יר ד
, ןע מ ז יר א פא
זיא
ה ש מ
ם ר ע ק ו צ
טוג״ ןוא
.״םורפ