Page 204 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןיא רעד
רעשידײ
רוטארעטיל־טלעװ
זע
ע ר ע ײ ז
ק ר עװ ןײז יװ טוג ןוא
ך יוא יוו
ש יטעװאם
השמג
,ק א ב ל וק
יזיא
ק יר א כ
,).א
ר ע ד
ך א נא מ ל א
טיג א
ןט כ א ר ט ע ג כ ר ו ד
ט ינשרעװק
ן ר ו ד
ר ע ד
רעש ידײ ־ש יטעװאס
ר וט א ר ע ט יל
ןיא
ןעניז
ןופ
ר ע ד
ר ע נע פ ור ע גײ ו זא
,״עיניל״
םאװ זיא
ןעװע ג
ק יטל יג
ןיא
ם ע ד
,רא י
ןעװ יד
גנולמא ז
ןיא
ט לע טש ע ג נעמ א ז וצ
,ןראװ ע ג
ןוא רא נ ןיא ם ע ד
ןעניז
ויא רע ןופ
־צאשמ וא
ןר א ב
טרעװ
ר א פ ם ע ד
ר ע ק יר א ט ס יה
ןופ
ר ע ד
רעש ידײ
.ר וט א ר ע ט יל
יד
ןכ א ז
ןענײז
ב ור ל
עט וג ןיא
ר ע ד
;ם ר א פ
א
רעש פ יה
ל י יט ןופ ,ייז יוו יד
ןגארטײ ב
ןופ ד וד
ןא ם ל ע ג ר ע ב
ןוא
ץ ר פ
,ש יקראמ
ןענײז
ך ע ל ר יט א נ
ך יוא
.ט פ א ה ר ע ט ס ײ מ
ר ע ד
לאנר וש ז
יד״
, ״ר ע ד ע פ
ר א ט ק א ד ע ר
ן ר ה א
, ן י ל ר א ק
טא ה
ןבע גע גם יורא
א
ע ק יט ר א נד יש ר א פ
ט פ ירש ל מ א ז
ר א פ
,ר וט א ר ע ט יל
טס נוק
ןוא
,ק יט יר ק
288
,ןטײ ן
ט ימ א
ר ע מ יוו
ר עק יטײ ז־ט ר ע ד נ וה
ר עש יר א ר ע ט יל
ױװער ןופ
ם ע ד
ןא ק ע ד
ןופ יד
עש ידײ
ר ע ט כ י ד
ןיא
,קר א יר ינ
ם ע ד ןופ
ן ט ב י ל ע ג ן ע מ ע ל א
ם ה ר ב א
. ן ע ז י י ר
ס נע זײר
ע ק יצ ר א ה
ט פ אש ב יל
וצ
רעש ידײ
גנופאש־טראװ
טמ וק א ד
ק יד נע יל ג
םוצ
ק ור דם י וא
ןיא
ן ד ע י
.טרא וו
םיציג
ןוא
המלש
ץראװש
ןב א ה ןיא
עגאקיש
ןבעגע גם יורא
ם ע ד
ןט פ נ יפ
ד נא ב ןופ יד
עש ירא ר עט יל ״
,ךע גנ ולמא ז
248
.ןטייז
א
ב י י ל
ק נ ע ד ע ג ־ ך א ל מ
ך וב ויא
ןע ניש רעד
ןיא
,ס ע לע ג נא ־סא ל
352
.ןט ייז
ר ע ד
,ר ע ט כ י ד
ר ע ק יא זא ר פ
ןוא
גר וט א מ א ר ד
זיא
ןבראטש ע ג
ןיא
זיר א פ
ןיא ר א י
1936 . ם א ד
ך וב ־ק נעדע ג
ט ל א ה ט נא
ןא
־א יבאט יוא
ןש יפארג
םע נ יילק
,ןאמא ר
א
גנולמאז
ע נע ב יל ק ע ג
, ןש זאט רא פ ער
ך א ל מ
זיא
ןעוועג
רע נייא
ןופ יד
ר עד נ זייר ־רע ב יירש
ןיא
״ ,ש י ד י י
א ייר
ר ע ד י ל
ןוא יד
ע מ א ר ד
.״יפיסיסימ״
ך יוא א
ל א צ
ןע ל ק יט ר א
ןגעוו
ך א ל מ
ןענייז
ןיא ך וב
. ןא ר א פ
א
רעט וג
וטפ יוא
ף יוא וצ
ןע נא מ ר ע ד
א
ןק יטכ יוו
.ר ע ב י ירש
ס א ד ך וב זיא
ןע ניש רעד
רעט נ וא
ר ע ד
ט כ יזפ י וא
ןופ
ר ע ד
ה נמ ל א
יט א ל .פ
.ך א ל מ
םוצ
ןט ס ק יצ ע ב י ז
גאט־ןר יובעג
ןופ
,ם ע ד
ק יב י יא
ס א ד
ןב ע ל
־נעא יאב
ןק יד ןיא
ע נ ייש ־ל ופטפארק
,ר ע ד י ל
ז י א - ט א ל ב נ ע ו י ו ר
ןיא
ס ע לע ג נא ־ס א ל
ןע ניש רעד
א
ך וב ־לב וי
ןיא ןייז
.ד וב כ
ו צ פ ע י ל ק
ןענייז
יד
ןע ג נ וצע זר ע ב יא
ןופ
ע ר ע ד נא
ןכא ר פש
ןיא
ץ ו ח - ש י ד י י
יד
ןע ג נ וצע זר ע ב יא
ןופ
.ש יא ע ר ב ע ה
ןוא
ך יוא ןיא ייז זיא
ןא ר א פ
א
ץ נע ד נע ט
וצ
ןצ ע זר ע ב יא
ר ק יע ב
ןופ יד
ע ט ל א ר וא
.ןלא ווק
ר ע ד
ר ע ט כ י ד
י ל ת פ נ
ר ג א ם טייג ןיוש טניז
ןרא י
ף יוא ם ע ד
ןרעווש
ט י ר ש - ג ע ו ו
ייב
ך א נ - ט י ר ש
ל א מ א וצ
ןש יד ייראפ
ץנאג
.ך״נת ןיא
ם ע ד
רא י
זיא
ןע נ יש רעד
ןייז
ג נ וצע זרעב יא ־מ יל יהת
ט ימ ןא
ר יפ נ י ירא
(335
.)ןטייז