Page 205 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

וע
שטיװאר
; ״ ן ש ט נ ע מ ״ - ד ל א ג
; ״ ר צ ו א ר ע ד ״ - י ק ס ו ו א ל א ג נ י ס
. ר ד
ס י ר א מ
. ״ ם ע י ל א װ כ ך ט ײ צ ״ - ט י ו ו ע ל
ה מ ל ש
ן א מ ד י ו ו א ד
טא ה א
ד נא ב
עשידיי״
ר ע ד נ יק
ןיא
.ךאש זד יב ־אר יב
יד
םיורג
ןופ
ע ל א יד
,ר ע כ יב
ץוח
ם ע ד
, ןט צ ע ל
ןופ 200 זיב 300
.ןטייז
א
רעש פ יה
ל י יט ןופ יד
ןע ג נ ול י יצ ר ע ד
טאה ךיז
ר ע יר פ
ט ק ור ד ע ג
ןיא יד
עס יורג
ע כ ע ל ג ע ט
ןעגנוטייצ
ןופ
.קר א יר ינ
םאד
עק יצ נייא
עש יטא מא ר ד
,קרע וו
סאוו
ויא
ןע ניש רעד
ןיא ר ינ
,קר א י
ןיא
ר ע ד
טאטש ןופ ם ע ד
טשרע
טשינ
גנאל
ןטסער ג
ר ע ט נע צ
ןופ
רעש יד יי
,ט ס נ וק ־רעטא עט
זיא .ה
ס ק י ו ו י י ל
יד״
הנותח ןיא
ד ר ע פ
,״דלא וו
א
ש יט ס יל א ע ר ־ב ל א ה
עש יטס ימ ־בלאה
ע ק י ד נפ א כ ר א פ
ע מ א ר ד
ןופ יד
עטש רע
ןט ייצ ךאנ
ר ע ד
ג נוא יירפאב
ןיא יד
עשט ייד
. ןר ע גא ל ־דר א מ
םאד
,ם ע ל ב א ר פ
סאוו
טרע וו
א ד ר זא
ק יד נ פ א כ ר א פ ־ץ ר א ה
,ט ל ד נא ה א ב
ןיא
ס א ד
ם ע ל ב א ר פ
ןופ
ביוהנא ןופ א יינ
ןב ע ל ןופ יד
ק יל ע פ וצ
־עטא רע ג
עט ע וו
ןפ יוא
ןפיוה־שא
ןופ
ע ט נע ר ב ר א פ
. ןע נא יל ימ
ע ל א
עס יורג
ת ול ע מ
םק יווייל
ןעמ וק
ך יוא ןיא ם ע ד
קרע וו
ט ל וב
.ם יורא
א ראג
ר עק יט כ יו ו
וטפ יוא
ןיא
ןק יט צ יא
ט נעמ אמ
ןופ
ר ע ד יװא
ר ע ק יט כ יר פ י וא
גנ ורעט נע נרע ד
ןשיווצ
יד
עש ידיי
ןוא יד
עש יא ע ר ב ע ה
רעב יירש
זיא
י כ ד ר מ
ס ה פ י
ע יגאלאטנא״
ןופ
ר ע ד
ר עש יא ע ר ב ע ה
ט י מ - ״ ע י ז ע א פ
עש יט ירק
ןע ג נ ול ד נאה פא
ןבע גע גס יורא
ןופ
״אקיצ״
(400
.)ןטייז
י כ ד ר מ
א י פ ע
טא ה םא ד ך וב
ןע זר א פ
טימ
עש יטס יא ייסע
ןר יפ ניירא
וצ יד
ר ע ד יל
ןופ
ןד ע י
ר ע ט כ י ד
ןוא רע
ט ר יפ
וד נוא
ך ר וד
טנזיוט
ןרא י
ןופ
ןש יא ע רב עה
,ד יל ןופ
ןט ס פ יט
ר ע ט ל א ל ט ימ
ןיב וצ
ע ר ע ןד נ וא
.געט סע
טלא וו
ר ע כױ ךאנ
ר ע ס ע ב
,ןעוועג
ןעוו
ם א ד ראג
ע ל ופ ט ר ע ו ו
קרע וו
טלא וו
,ןט לא ה ט נא
ןיא
ר ע ד
ץ ר א פ א ר פ
ןופ יד
ע נ יילק
ןע ייסע
ר א פ
ןד ע י
,ר ע ט כ יד
א
ע ר ע ס ע ר ג
ל א צ
ן ו פ
ןע ג נ ו צ ע ת ע ב יא
ןופ
. ןד ע י
ןא
ד י ל - ע י ג א ל א ט נ א
ןוא
ע ןא ר פ
ן ר ע ט נ ו א - ך ײ ל ג א ב
ןעמא נ
ףיוא״
עיינ
ך א נ א מ ל א - ן ג ע װ
ןופ
ק יס י יר ד
רא י
ש ידיי־ש יטעוואס
ך פאש ןיא
טלעטש ע גפ יונוצ
ןרא וועג
ןיא
ד נא ל ס ור
ןיא רא י
1947 ןוא זיא
ןע ניש רעד
ןיא
ר ע ק ר א יר ינ
״ףוקיא״
- 432
.ןטיױ םא ד ךוב
טמ ע נ
ןײרא 67
ם יר ב ח מ
ןופ
ע כ ל ע ו ו
20
ןענייז
, ןל א פ ע ג
ר ע ד א
,ןבראטש עג
ןיא יד
ןרא י
טנױ 1917 ,
ןיא
,גירק־רעגר יב
ר ע ד א ןיא יד
עש יטע וואס
,ת ומ ח למ
ר ע ד
רק יע
ןגעק
יד
עש יצאנ
.ר ע דר ע מ ־ס ט י יהש ט נע מ
,רעב יירש
סאוו
ןענייז
ב יל וצ
ע כ ל ע ו ו
טשינ
ןיא
ת וב יס
ט ר יט ס ע ר א
ןעוועג
ןיא
ף י ול ר א פ
ןופ יד
ןרא י
ןוא
־ראפ
ןדנואווש ןופ
ר ע ד
,ך א ל פ ר ע ב י וא
ןענייז
טשינ
ץ יר א ןיא
,ך א נא מ ל א
ןגעמ