Page 206 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןיא רעד
רעשידײ
רוטארעטיל־טלעװ
הע
טונימ
ןר א פ
.ט יוט יוו
,ץ ל א
סאװ
,רעגניז
ר ע ד
ר עסױ ר ג
ר א ט א ר א נ
ןוא
,ר א ט ק ור ט ס נא ק ־ ע זא ר פ
טא ה
ןב ירשעג
ן ז ע ל -
ךיז
ך יוא יד
ןע ג נ ולײ צ ר ע ד
טימ
ןט פ א כ ר א פ
.ם ע ט א
ן א ע ל
, ם נ י ר ב א ק
ם ע ד
ןק ימ ע נר א פ ־טײ ר ב
ר ע ר ע ד ל יש ־ ס נב ע ל
ןיא
ר ע ד
ר ע ט ל א
ןוא
רעײ נ
,ם ייה א
ןא מ א ר
ןוא
ם ק ע ז
ןע ג נ ול ײ צ ר ע ד
ןענײ ז
ס יורא ןיא
ף וק יא (320
.)ןטײז
ן יר ב א ק
ױא
ןב ראטש ע ג
ןיא ר א י
1946 . .ב
ק י נ י ו ו ט א ב
זיא
ןבראטש ע ג
ןיא רא י
1945 , ןײן
ע יל ימ א פ
טא ה
ןב ע גע גס י ורא
ײװצ
,ד נע ב
ע ד ײ ב
ןלײ צ 450
,ןטײו
ןופ
ענײן
ע נע ב יל ק ע ג ״
ב ו ר ל ־ / ן ע ג נ ו ל ײ צ ר ע ד
ןענײז
ײז
ןע ג נ ורעדל יש
ןופ
ײ ר ע מ א
ןכעלרע גר יב ־ש ידײ ־ש ינאק
ןוא
ןש יר א ט ע ל א ר פ
רעגײטש ־ם נבעל
ת ע ב יד
ןרא י
ןופ
ןסיורג
םקואװ ןופ
ןש ינאק ירעמא
.בושי
ר ע ד
ר עש יגא ל א כ יס פ
,ר ע ל ב יר ג
ש יטאמ עט
ר ע ט נא ם ע ר ע ט נ יא ־ ל א מ ע ל א
, ר ע ל י מ
טא ה
ןיא
ם ע לע ג נא ־ם א ל
ןבע גע גס יורא
א 350
ןקיטײז־
ד נא ב ןופ 8
ןע ג נ ולײ צ ר ע ד
ןרעט נ וא
ןעמ א נ
.״ביוטש״
ח נ
ג ר ע ב ד ל א ג
טא ה
ןכ ר וד
ױואטאנגיא״
״דנאפ
ט ק ור ד ע ג פ א
א 240
עק יטײ ז־
ע ל ע װ א נ
א״
ט כ יל טײג
ן ו פ - ״ ף י ו א
ןש ידײ ־ש ינאק ירעמא
. ןב ע ל ־ ר ע מ ר א פ
י א ב א ר
טא ה יד
ע יצ י ד א ר ט
וצ
ןבײרש
ןגעװ
ןשידײ
ף ר א ד ןיא
ע ק יר ע מ א
.ןב יוהע גנא
טא יד
ע יצ יד א ר ט
טא ה ךיז
ר ע ב א ראג
ד ל א ב
. ןס יר ע גר ע ב יא
חנ
ג ר ע ב ד ל א ג
טב יוה יז
ר ע ד יװ
.ןא
ם ה ר ב א
ק י ב
טא ה
ןכ ר וד
״ףוקיא״
ןבע גע גם יורא
224
ןטײז
ןופ
השמ״
א - ס ע ה
,״ק ינארכ
א
עש יט ם יר ט ע ל ע ב ־ ל ט ר ע פ ײ ר ד
ע יד וט ם
ןופ
טא
ם ע ד
ןלא ינע ג
ןשטײד
דײ ןופ 19 ןט
,ט ר ע ד נ וה ר א י
ם ע ד
ןא גארפ
ןופ
ןשידײ
ק נא ד ע ג
ןיא
ר ע זד נ וא
.טײ צ
ןא
רעש יפא ר גא יב אט י וא
ןא מ א ר
״ןלעװש״
ןופ
ה מ ל ש
י ד ב ל
זיא ןיא ײרד
,ד נע ב
ע ל א ײר ד 862
,ןטײז
ןע נ יש רעד
ןיא
.עגאקיש טא יד
,ם ע יס ע ר פ מ יא
ןבירשעג
ןיא א
ר ע ט ק ע ר א ק
ןוא
ט פ א וצ
ר עש ידמ ול
,ךא ר פש
ןעמ ע נ
זדנוא
ך ר וד יד
ןגעװ ןוא
ןגעװמוא
ןופ א
שידיי
ןב ע ל ןיא
ײ ל ר ע ל א
ר ע ד נ ע ל
ןיא יד
ע ט צ ע ל
.ר ע ג נ יל ד נע צ ר א י
י ד ב ל
טא ה
טשינ
רא נ ןייז
קרעװ
ןײ לא
,ןבעגעגם יורא
רא נ סע
ןאטע ג
טימ
ט פ א
ל יפ וצ
ר ע נע ב יר ט ע ג ר ע ב יא
.ט פ אש ב יל
רע זיא
ן י ו א
ןײ לא א
־ארג
,ר ע ק יפ
א ל ימ מ
זיא
,ןעמ וק ע גס י ורא
ןופ ם ע ד
טק נ ופ ד נאטש
ןופ
ך ו ב
,ק י נכ ע ט
ן ע ל ר ע ם י ו א
רש פא
ם א ד
עטם נעש
עש ידײ
.קר עװ
ל ו א ש
, ר י פ א ם
ר ע ד
ר ב ח מ ןופ א
רעם יור ג
ײר
ע ר ע ל ו פ א פ
עש יראטם יה
,ןע נאמ א ר
טא ה א ך וב ןופ ם ע ד
רע נל יװ
םנואג
ןטײצ
רע ד ״
ל ע ב
.״הבושת
ןע ג נולמא ז
ןופ
, ןע ג נ ולײ צ ר ע ד
ב ור ל
ט יובע ג
ןפ יוא
ד ום י
ןופ
ןע ג נ ור ע נ יא ר ע ד
ןופ
ר ע ד
טײ ה ד נ יק
ןיא
ר ע ד
ר ע ט ל א
םײה ןוא יד
עטש רע
־סגנונדראנײא
ם ע ם ו ב מ ו ל א ק ״ ן י א ן ר א י
,״הנידמ
ןב אה
:ןבע גע גם יורא
ה מ ל ש
־ ר ע ם א ו ו
ע ש י מ ײ ה ״ ־ ן א מ
;״ןשטנעמ
; ״ ן ע ג נ א ל ק ר ע ד י װ ״ - ך י ל י י ר פ
ן ע ב