Page 207 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

דע
שטיװאר
גנאזעג
ןופ
,״בויא 160
.ןטייז
ג י ל ע ז
ן א מ פ ר א ד
טא ה א
גנולמא ז
לאמ א ״
זיא
ןעוועג
א
.״ךלמ ןופ
ן ר ה א
ב ק ע י
י ק ס ו ו א ז י ר ק
זיא
ם יורא א ך וב
סאד״
ע כ ע ל ג ע ט
.״טיורב
ןיא
עגאקיש
ןענייז
ןע נ יש רעד
־מאז
ןעגנול
ןופ ן ב
ן ו י צ
ע נ ע ב י ל ק ע ג ״ - א ש
,״ר ע ד יל
ןוא ו ל י א ס
ן א מ ר ע ג ו ש
רעצ״
ןוא
.״גנונעפאה
ןיא
ן מ ל ז - י מ א י מ
ם נ י ש ב א ט
ע ט ל מ א זע ג
״ר ע ד יל
ןוא ם
י נ א ע
ם ט ר ע ב ר ע ג
םע נורטס״
ןופ ןיימ
,״ץראה
א ז י ל ע
ם ט א ל ב נ י ר ג
ךיא״
,״גניז
ןוא
ר ד נ ס כ ל א
ל ע ו ו י נ ס א נ ס א
ל כ יב ־ר וטא ינ ימ
ןטניוו״
ןפ יוא
.״םי
ע נע כא ר פש ע גס י וא
ןוא
ע ל ופ
ןע נא מ א ר
ןענייז
ןיא ם ע ד רא י
ןיא
שידיי
רא נ
עק ינייא
.ם יורא
ןופ .י
ם ו ש א ט א פ א
ןא מא ר
ןיא
ייווצ
ר ע כ יב
רע ד ״
ר ע ט צ ע ל
״דנאטשפ יוא
זיא
ל ײ װ ר ע ד
ןע נישרעד
ס א ד
עטש רע
ך וב
׳ר״
״אב יקע
,אק יצ(
404
.)ןטייז
ר ע ד
רעם יורג
ר ע ט סײ מ ־ע זא ר פ
־ראפ
ט ס ע מ ךיז א ד וצ
ןר יא ור ט ס נאק ע ר
ןיא
ןש יר ע ד ל יב
טרא וו
ם ע ד
רעגייטש
ןוא ם ע ד
ק נא דע ג
ןופ
רע זד נ וא
ק ל א פ ןיא יד
ןט ייצ
ר א פ ןוא
ת ע ב ם ע ד
רב
.ד נאטש פ י וא ־א ב כ וכ
ס א ד ,ןיא
ביוא
טשינ
ס א ד
עטש רע
ל א מ ןיא
,שידיי
זא א זא
רעט ייוו
ר ע כ ע ל ט כ יש ע ג
ר ב ע ל א ז יוזא
ז יצ ע ר פ
ןוא
־טסניק
ש ירעל
ט ב ע ל א ב ר ע ד י ו ו
ןרעוו
ןפ יוא
ד וס י
ןופ
.ןלא ו וק ר וא
ןייטשטאלג
טא ה יד 48
ך ע ל ט יפ א ק
ןופ
ןא מא ר
ט נכ י יצא ב
יוו
ר ע ד יל
ןיא
.ע זא ר פ
ר ע ב א
ע ל א
ןעמא זוצ
ןר ירב יוו
ייז טימ
ר ע ד
רעש יד יי
ט י יק כ ע ל ק ר י ו ו
רעט נ וא
יד
ר עמ יור
ןופ
ןטייווצ
.ט ר ע ד נ וה ר א י
ס ר ע ד נ ו זא ב
ט נעא נ
ןענייז
יד
,ך ע ל ט יפ א ק
ןיא
ע כ ל ע ו ו
וש אטאפא
טזייוואב
,זדנוא זא ןיא
ר ע ד
ןתמא
טא ה ךיז רא נ יד
ע ט א ד
,ןט יבע ג
שטנעמ
ןוא דיי ןוא
ול יפ א
ןעגנוגנידאב
ןב י יל ב
ך ע לש ט נעמ ־ק יב ייא
יד
.ע ב ל ע ז
ן מ ל ז
י נש א ו ,ר
ר ע ד
ר ע ט ס י ימ
ףיוא ל יפ
עש יר א ר ע ט יל
ןט יבע ג
ןיא
שידיי
ןוא
,ש יא ע ר ב ע ה
טא ה
ןבע גע גס יורא
ייווצ
,ע כ ע ל ט פ א ש נ ד י י ל - ן ע נ א מ א ר
עש יטם ילא ער
ןוא
,עש יר ע לאמ
יוו
,ץ ל א
םאוו
רואינש
.טב יירש
יד
ןע נא מא ר
ןעמ ע נ
ןיירא
םיחטש ןופ
ןשידיי
ןב ע ל
שטאכ(
ר ע נ י י א
ןופ ייז זיא
טשינ
ל ע י צ ע פ ס
,)שירעגייטש־שידיי
ף יוא
ייווצ
.ןט נעניטנאק
יד״
״עטתדמ ושמ
ט לײ צ 400
,ןטייז
ןוא
ר ע ד
ןא מא ר
ןופ
ןשידיי
ןב ע ל ־ר ע ל ט ס נ יק
ןיא
זירא פ א״ גאט
םל וע
ט ל י י צ - ״ ה ז ה
500
.ןטייז
ט כ א
,ע ל ופ ט פ א ר ק
עש יט ס ילא ר וטא נ
־רעד
ןעגנולייצ
ןופ
,ם ע ד יוזא
ג נ ולצ ולפ
ןוא יוזא
, ירפ ןיא ןייז 50 ןט
,ר א יס נב ע ל
ןיא רא י 1944 ,
ם ע נע ב ר א טש ר א פ
.י .י
, ר ע ג נ י ז
ןטכישעג
ןופ
ד נא ל ס ור
ןיא יד
ןט ייצ ןופ
גירק־רעגר יב
ןוא
ך יוא ןופ
ןש ידיי־ש ינאק ירעמא
־ס נבע ל
,רעגייטש
ןענייז
ס יורא
,״ןעגנול ייצרעד״
350
,ןטייז
גא ל ר א פ
,״תונתמ״
טק נופ ןיא
ןב ל ע ז
ר ד ס יוו
ר ע ד
ר ב ח מ
טא ה ייז
טלעטש ע גפ יונ וצ
שממ א