Page 208 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןיא רעד
רעשידײ
רוטארעטיל־טלעװ
נע
,״אקיצ״
ןע מ א ז וצ
ןט ימ
ן כ ע ל ט ל ע װ ל א
ןשידײ
,סער ג נאק ־ר וט ל וק
־ר ע ד
ןעניש א
ע ל ופ
גנולמא ז
ןופ יד
עש יט ע א פ
קרעװ ןופ ם ע ד
ר ע ט כ י ד
ןוא
שודק ןופ
, ןל יופ
ם ע ד
ןשיגארט
ר ע ק י ל י ד יא
ןופ
ןק יד נעײ גרעט נ וא
ןש ידײ
,ל ט ע ט ש
ל א י ח י
. ר ע ר ע ל
ף י וא 262
ןטײז
טא ה
ר ע ד
ף וק יא
־ ם ית א
ןב ע גע ג
א
ם ע נע ב יל ק ע ג
ד נא ב ןופ ם ע ד
ר ע ק יר יל
ף ס ו י
א פ י פ ע ־ ר
נ י ק א ו ,ו א
בשות טניז
ר ע ג נ יל ד נע צ ר א י
ןיא
.לארש י־ץרא
ר ע ד י ל
ןופ
,ם ייה
,טנוב
גירק ןוא
.ןבר וח
ר ע ד ד וד
ר וט א ר ע ט יל ר וא ט א נג יא
,ד נא פ
טא ה
ף יוא
126
ןט ייז
ןב ע גע גס י ורא
א
ג נ ולמא זדכעטרא מ ־טסא פ
ןופ יד
ר ע ד י ל
ןופ
ם ע ד
ןט ס ל ד י יא
ןופ
ע ל ע ד י יא
ןוא
ןט ס ק יד מ וצ מ יצ
ןופ יד
ע ק יד מ וצ מ יצ
ןט ע א פ
ך ל מ
. י ק צ י נ ל ע מ כ
ור״ ןוא
״ורמוא
טס ייה
ר ע ד
ד נא ב ןופ
עש יר יל
. ל ר ע פ
א י ם ל ק א , ן ה
ר ע ד
ל א מ ע ל א
ר ע ק י ד ר ע פ א ה
ןוא
ל א מ ע ל א
ר ע ט ק יט י י ו וע צ
,רעגניז
טא ה א
גנולמאז
ר ע ד ״
ןגראמ
ןיא
.״ק יב ייא
.א ו ל צ , י ק
ר ע ד
ר ע ק יד נר יפ א זא ל יפ
ר ע ל ט ס נ יק
ןוא
ראילגנאש ז
ןופ
ןשידיי
טרא וו
ןוא
ל יפש ־טרא וו
טא ה א
גנולמאז
ןופ 320
ןטייז
ט ימ א
ןשידיי
ןוא א
ןש יא ע ר ב ע ה
ל ט יט א״ ך וב םוצ
ןב ע ל
ר פ ס -
.״םייחל
.ל י מ ל ע ,ר
רע נייא
ןופ יד
ע ט סש ינא ק יר עמ א
ןופ יד
עש יד יי
רעגניז
ןופ
,ע ק יר ע מ א
ט א ה א
ע ל ו פ ט פ א ר ק
גנולמאז
םמער וטש״
ןוא
״םנגיובנגער
,)ףוקיא(
ןוא
ר ע ד
גא ל ר א פ
״תונתמ״
טא ה
ןבע גע גס יורא
א
גנולמאז
ןופ ם ע ד
־ר ע ט כ יד
ןא ז יט ר א פ
ם ה ר ב א
ס ר ע ו ו ע ק צ ו ס
ר ע ד י ל
ןופ
,ןייפ לא ג ןוא
,ןייוו
ןיא
ס ר ע כ ע ב
ןופ
ד ל א ג
ןופ
,טרא וו
ט פ א
ש ינארגיליפ
,ט ר יט נע מ א נר א
עשידיי״
,״םאג
204
.ןט ייז
ם ו ח נ
ב א מ ן ע
טא ה א
גנולמאז
ןופ
־שיזעניכ
ע ש יל א כ נא ל ע מ
ר ע ד יל ־ץ ר וק
א״
הנותח
ןיא
,״טס ברא ה
140
ןט ייז
.ח נא פ ר וא ט א נ ג יא (
, ק י נ ש ט א ב א ט
ר ע ד
ר ע ט כ י ד
ןוא
,ט ס יא י יס ע
טא ה
ן כ ר וד
ןב ל ע ז
גא ל ר א פ
ןבע גע גס יורא
א
גנולמאז
ר ע ד י ל
ט ימ
ם ע ד
ןש יטס יא ייסע
ןעמ א נ
ר ע ט כ יד ״
ןוא
.״גנוטכיד
ה כ ל מ
ן א מ ז ו ע ־ ץ פ ח
טא ה ןיא א
רעס ייוו
ע ל יה
ןבע גע גס יורא
א
גנולמא ז
ןופ
ע ר יא
־ כ יזכר וד
ע ק יט
ןעגנופאש
/ ׳ר ע ד יל ״
124
,ןטייז
ס א ל
.ס ע ל עש זד נא
.ל ו ק ס
ן א מ
טא ה
ןב ע ג ע ג ס ית א
ןא
, ןש יפאר גא יבאט יוא
ןש יריל
ןא מ א ר
ןיא . . .
ם ת א
400
ןט ע נאס
ןיא
ןש יבמא י
םט יר
אר זע״
ן ג ע ו ו -
םע נייא
ןוא א
.״רוד
י ו ל
א ג ד ל ב
ג ר ע
טא ה א
ג נולמא ו
ע כ ע ל ר ע ־ ק יד ת וטש פ
ר ע ד י ל
ןוגינ״ ןיא
.״טניוו
ד ו ד
י ק צ י ו ו י ר ק
טא ה
ט למ א זע ג
ןייז
ט ע מ וא
ןיא
ר ע ד י ל
ןיא
א ך וב
טימ״ ך יז
,ך י יל א
190
.ןטייז
ג ר ע ב נ י י פ
טא ה א
עט גא וועג
ע מ ע א פ
ף יוא א
ר עש יטס ימ ־ש יפא זא ל יפ
ע מ ע ט ןב״
יאזע ןיא
,״ס ד ר פ
ןגעוו
ם ע ד
קראטש
ןט מ יר א ב
ןוא
קינייוו
ןט נא ק א ב
.אנת ט ימ א
ןש ילב יב
ןעמ א נ
ט פ ור ןא
ל ו א ש
ץ ל א מ
ןייז
גנולמא ז
ע נר ע ד א מ
ר ע ד יל ־ ר ע צ
סא ד ״