Page 209 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

בע
שטיװאר
ר ע כ יב
ןופ
,ר א י־ט כ יר א ב
זיא
יא ד ו וא
גונעג וצ
ןל י יצ ר ע ד
ןגעוו
יד
ש יטקאפ
ע נע נ יש רעד
;ר ע כ יב
,ר ע ב א
ב יוא ר ימ
ןט לא וו
ןלע וו
ןט כ יר א ב
ןגעוו
ם ע ד
גנאג ןופ
ר ע ד
רעש יד יי
ן ט ל א ו ו - ר ו ט א ר ע ט י ל
ר ימ
ך יוא
טזומעג
ןס ילש נייא
ע נע י
ע ש יט ס יר ט ע ל ע ב
ןוא
עש יטס יא ייסע
קרע וו
ןופ
,גנוט יידאב
םאוו
ןב א ה ךיז
ט ק ור ד ע ג פ א
ןיא
ר ע ד
ר ע כ ע ל ג ע ט
ןוא
ר ע כ ע ל ט נ כ א ו ו
ע ס ע ר פ
ןיא
.שידיי
ר ע ב א
ס א ד טייג טינ
ןיירא ןיא יד
ןע מ א ר
ןופ
ר ע וד נ וא
־ר ע ב יא
.ט כ י ז
ןיא י ד
ע ט ק י נ י י א ר א פ
ןט א ט ש ן ופ
ע ק י ר ע מ א
ט ר ע ד נ וה
ןוא
ע כ ע ל ט ע
ג נ יל ד נעצ
עש יד יי
ר ע כ יב
טא ה
ע ק יר ע מ א
ט ר יצ ו ד א ר פ
ןיא
ר ע זד נ וא
.ר א י־ט כ יר א ב
ןשיווצ ייז
קרע וו
,עקיגא וו
ייס
ןופ
ןש ירעלטס נ יק
ןוא ייס ןופ
ןכ ע ל ט פ אש נס י ו ו
,טק נ ופד נאטש
,קרע וו
םאוו
ןלע וו
ןכא מ
עט כ יש ע ג
ןיא
ר ע זד נ וא
.ר וט א ר ע ט יל
יד
ירושז
ןופ
םיא ול״
ד ע מ א ל
ד נא פ
ר א פ
ר ע זד נ וא
ר וט א ר ע ט יל
ןיא
ע ד י יב
ך כ א ר פש
טע וו
ןיא
ם ע ד רא י
ןב א ה א
רעווש
ןע נע ייל
םייב
ןב ייל ק ס י וא
ר ע כ יב
םוצ
ןר ימ ע ר פ
ןופ א זא
עפש
. ם י ת א
ןוא ךאנ
,ר ע מ
ת מ ח מ יד
ע יצ א ד נ ופ
טמ ע נ
ןיא
ט כ א
טשינ
רא נ
יד
עט ק ינ י יא ר א פ
,ןטאטש רא נ
ם ע ד
ןצנאג
.ט נע ניט נאק
ןיא
םע נע גנא גראפ
רא י
ןענייז
ט ר ימ ע ר פ
:ןראוועג
ר א פ
ן ר ה א - ע י ז ע א פ
י ע ל ע
, ם ע ל
ר א פ
ר ע ד - ע ז א ר פ
ןיא
ע ק יר ע מ א
ר ע נע ר יוב ע ג
ד ו ד
. ו ש א ט א פ א
T
T
ף יוא ם ע ד
ןש יטעא פ
ט יבע ג
ןענייו
טשינ
ד א נ עיינ
ר ע כ יב
, ןע ניש רעד
רא נ טע
ןענייו
ך יוא
ןא ר א פ
ןק ור ד ר ע ב יא
ןוא
עטר יש זנארא־יינ
. ןע ג נולמא ו
ר ע ד
ר ע ט נכ ייצ ע גס יוא
ר ע ק יפ ע
ןיא ד יל .י .י
א ו ו ש ר ץ
טא ה ןייז
ע מ ע א פ
,"יקאטנעק״
טאוו
זיא א
ןייטש נליימ
ןיא
ר ע ד
עט כ יש ע ג
ןופ
ר ע ד
רעש יד יי
ר וט א ר ע ט יל
ןיא
,ע ק יר ע מ א
ט ק ור ד ע ג ר ע ב יא
ט ימ ךא נ
א ייר
ט ע מ ע א פ
ןוא
ט ע יל י ד יא
גא לר א פ (
ןופ .דײ
.צא נ
. ) ד נא ב ר א פ ־ ר ע ט ע ב ר א
ש י ר ע ב
, ן י י ט ש נ י י ו ו
ר ע ד
ט פ א
ר עש יט ט יל א ע ר ־ ל א ט ור ב
,ר ע ק יר יל
ט א ה
ןבע גע גט יורא
א עיינ
גנולמא ז
ר ע ד יל ״
ןוא
;״ט עמ ע א פ
ף ס ו י
ר א
י נ ל ק
ט א ה
,ןבע גע גט יורא
ף י וא 260
,ןטײז
ט א ד
ע נע ב יל ק ע ג
ןופ ־עג
ם ע נע ב יל ק
ןופ
ענייז
ר ע ד י ל
ןופ 50 רא י
ןפאש
ר יע וב
ןיפ נא
םורא״
ר ע ד
ל ימ” ןופ ןייו
ם ייה יד
ע ט י יר ב
ט לעװ ט ימ
ע ל א
ע ר יא
ן ע מ ע ל ב א ר פ
;)ףוקיא(
, ש ט י ו ו א ל א ג ע ט
ר ע ד
ר עט יור ג
,ןנוקמ
ט א ה ךא נ
ט ימ
ענייז
ע ק יט ע מ וא
ןגיוא
ןע זר ע ד
ןײז ך וב
״רעטצ יא ״
ג נ ולמאמ
ט ע מ ע א פ ד א ל ק
ןפ יוא
, ) א ק י צ - ן ב ר ו ח
ר ע ד י יא
רע
ט א ה ייז
ף יוא
ק יב י יא
,ט כ א מ ר א פ
ם ע ד
19 ן ט
ר א ור ב ע פ
1949 , ןיא
.ק ר א יר ינ
ף יוא 482
ןט ייז
זיא ןיא
ג א ל ר א פ