Page 210 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןיא רעד
רעשידײ
רוטארעטיל־טלעװ
אע
ט יול
ןט יב ע ג
ןלײ ט ך יז יד 299
ר ע כ יב
טא
ײװא 69
,ק ר עװ ־ע זא ר פ
;ע ש יט ם יר ט ע ל ע ב
66
עש יט ע א פ
;ק רעװ 37
ד נע ב
;ת ונורכ ז
34
ןע ג נ ולמא ז
;ןעײםע
30
ק ר עװ
,עטכ יש ע ג
ע ט ל א ןוא עײנ ןוא
ו ל יפ א
;עטםײ נ
15
־למ א ז
;ר ע כ יב
13
־רעד ניק
ןוא
עש יגא גא דעפ
;םעבא גם יוא
8
עש יטם ירא מ וה
;קרעװ 5
;עש יגא לא יצא ס
5 ןופ ןא
ןש יטם יגאלאט נא
; ר ע ט ק א ר א כ
5
־ יל ע ר
ע זעיג
;ר ע כ יב
4
עש יט א מ א ר ד
;קרעװ 4
;רעכ יב ־טם נ וק
4
.ר ע כ יב ־ ק נע ד ע ג
ןשיװצ יד 299
ר ע כ יב
ןענײז
ןעװעג
84
,קר עװ
םאװ
ןענײז
ןצנאגניא
ר ע ד א
ב ור ל
ט ע מ ד יװ ע ג
ר ע זד נ וא
ןםיורג
. ןבר וח
ט ע מ כ
א
. ל ט יר ד
21
ןענײ ז
ןעװע ג
. ןק ור ד ר ע ב יא
טק וק ןעמ
ר ע פ יט
ןײרא ןיא
ט ע מ כ
ע ל א
ר ע כ יב
ןיא
שידײ ןיא
ם ע ד
ן ע ק - ר א י ־ ט כ י ר א ב
ןעמ
ט כ ײ ל
, ןל ע טש ט ס ע פ
זא
ע ל א
ןב א ה ,ייז
ף יוא
,ם ע ד
ר ע ד א
ף יוא
םע נע י
ןפ וא א
תוכייש וצ
ר ע ד
רעס יור ג
,ע יד ע גא ר ט
ול יפ א ןעװ ײז
ןע מ ע נר א פ
ךיז ט ימ
ם ע ד
ןש יטא מ א ר ד
ןוא
ןש יט עט א פ
י וב פ י וא ר ע ד יװ
ך א נ
ר ע ד
ר ע ל א נא יצ א נ
.ע יד ע גא ר ט
ט יול
ר ע ד נ ע ל
ןלײ ט ךיז יד 299
ר ע כ יב
ךיא(
ביג א ד
רעטײװ
יד
המ ישר
ט יול
ר ע ד
ל א צ
ר ע כ יב
טשינ
ט יול
,ןט נעניט נאק
ת מ ח מ ןיא ד ע ם
תוכײש זיא םע א װ י
,ר ע ק יט כ י ו ו
י ד כ וצ
ןע מ וק א ב
ס א ד
:ח ל יב ־ ץ נא ג
ע ט ק ינײ א ר א פ
ןטאטש ןופ
- ע ק י ר ע מ א
114
;ר ע כ יב
- ד נ א ב ר א פ ־ ן ט ע װ א ם
52;
ע ניט נע גרא
-35;
- ד נ א ל ש ט ײ ד
29;
- ן ל י ו פ
18;
- ך י י ר ק נ א ר פ
16;
- ע ד א נ א ק
9;
- ל א ר ש י
8;
- ד נ א ל ג נ ע
6;
ע ק ים ק ע מ
־4;
- ע י ל א ר ט ס י ו א
2;
- ע י נ ע מ ו ר
2;
,יאווגורוא
,אב וק
ע ק יר פ א ־ם ור ד
ןוא
ע יל א ט יא
וצ ןײא ך וב
ר ע ד ע י
.ד נא ל
םע
ט פ ר א װ ךױ ןיא יד
,ןגיוא ןא ןיא טא
ר ע ד
המישר
טײטש
ר ע ד
ד נא ב ר א פ ך ט ע װ א ס
ןיוש
ןפ יוא
ןטײװצ
ט ר א ךא נ
.ע ק יר ע מ א
ט לאװ
ן י א
ר ע ב א א ד
ןבע גע ג
א
עיונעג
המישר
ט יול יד
ײװצ
ןרא י
1948 ןוא 1949 -
ט ל א װ ךױ ט ימ ךא נ
ןר ע פ יט
ך א נ (ק יט ײ װ
ר ע ד
ר עטש ר ע
,)דײ ר פ
ןפ ר אװ ע ג
ןיא יד
ןגיוא
ר ע ד
,ט ק א פ
זא ןײק
םנײא ןופ יד 52
ר ע כ יב
ט גארט
טשינ
ר ע מ יד
ע ט א ד
1949 . יװ
טם ואװ א ב
זיא יד
ר עװ ק ס א מ
,״טײקינײא״
ןופ
ר ע כ ל ע װ
ר ימ
ןב א ה
ב ור ל
טפעש ע ג
יד
ת וע יד י
ןגעװ יד
ך ט א ר
עש יד נא ב ר א פ
עש ידײ
,ר ע כ יב
טניז
ם ע ד 20 ןט
ר ע ב מ ע װ א נ
1948
ר ע מ ןיא
ץ ע גרע
טשינ
ןע זעג
.ןראװ עג
ר ימ
ןלעװ ךיז א ד
ןע מ ע נר א פ
טימ
ר ע ד
רעש ידײ
ע יצ ק ו ד א ר פ ־ ר ע כ יב
ןופ
ג נ יל ירפ
1948 זיב
ג ניל ירפ
1949
ט יול יד
ן ו א - ר ע ד נ ע ל
ןיא יד
ן ע ל מ ע ר
ןופ
ן ד ע י
ד נא ל
ט י ו ל - ר ע ד נ ו ז א ב
יד
.ןט יב ע ג
ב יוא ר ימ
ןליװ
ןעמ ע נ נײ רא
ןיא
ע ר ע זד נ וא
ןע ג נ וק ר עמ א ב
ןי ולב יד