Page 211 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ע
שטיװאר
ןוא
ול יפ א ןיא י ד
ייווצ
ס ע ט א ד
ןענייז
ןע נא ר א פ
:ןט ייק ירע ווש
סנטשרע
ט נכ ע ר
ךיז יד
עש יד יי
ע יצ ק וד א ר פ ־ ר ע כ יב
טשינ
ט ימ ןייק םוש
.ןע נא זעס
ר ע כ יב
ןע ניישרעד
ם א ד
ע ק י ד כ ע ל י יק
,רא י
ם א װ - ם נ ט ײ װ צ
ןיא
קר א יר ינ
זיא
,גניל ירפ
זיא ןיא
,םער ייא ־סא נע וב
, ןר א ב ל ע מ
־םע נאהא י
ט ס ב ר א ה - ג ר ו ב
. . .
,אי א
ר וט א ר ע ט יל ־ט ל ע וו
ר יע זב
,ץפ נא
סאוו
טא ה
ראנ
םאוו
ןר י ול ר א פ
ןע נא יל ימ
ןופ
ער יא
ע ט ס ק יצ ר א ה
ר ע זע ל
ןרעט נ וא
ר ע ס ע מ
ןופ א
,ר ע ד ר ע מ ־ ר ע ק ל ע פ
זיא
רעווש
ןס א פ וצ נ ייר א
ןיא
ך ע ל מ ע ר
ןופ א
ר עש יפ א ר גא יל ב יב
.ע יצ א ט יד ע מ
ואוו
א
עש ידיי
, ייט ר א פ
ואוו
א
,גנוגעוואב
ואוו
א
ע ר ע ס ע ר ג
־סד נא ל
ט י ג - ט פ א ש נא מ
יז
ם י ת א
.ר ע כ יב
ר ע ב א רא נ
ף ניפ
עש יטקא פ
־וטיטסניא
ס ע יצ
ןענייז
ק יט ע ט
ןעוועג
ם לא
ןגא לר א פ
ןיא
רע זד נ וא
.ר א י־ר ע כ יב
ר ע ד
גא לר א פ ־א ק יצ
ןיא
,קר א יר ינ
ר ע ד
גא לר א פ ־ף וק יא
ןיא
,קר א יר ינ
ר ע ד
גא ל ר א פ
םייב
ד נא ב ר א פ ־ל א ר ט נע צ
ןופ יד
עש יל יופ
ןד יי
ןיא
,עניט נע גרא
ר ע ד
גא ל ר א פ
שידיי״
״ךוב ןיא
,ש זדאל
ר ע ד
גא ל ר א פ
ר עד ״
״תמא
ר ע ד א (
ר ע ד ״
,״םעמע
יוו רע
טגייל
)סיוא ןיא
.ע ווק ס אמ
ך ע ל ט נפ א ה
טע וו
ר ע ד
ר ע ט נא מ ר ע ד ־ ט צ ע ל
ןיא רא י
1949 ןייז
ט י יק יט עט
.ןע יינאב
ט ע מ כ
ע ל א
ע ק יר ע ב יא
ןגא לר א פ
ןבאה א
ןש ידא רא פס
ש ט א כ - ר ק ט ק א ר א כ
ראג
ענשזאוו
ןט נא ילא פ
ןעניישרעד
ט פ א
רעט נוא
רע ייז
החגשה ןוא ט ימ
ע ר ע יי ז
. ןע ל ט ימ
יד
ע ט נא מ ר ע ד ך ב י וא
ףניפ
ןגא לרא פ
ןבאה א
שזאטס
ןופ
ןרא י
ןוא
ר ע ד
רק יע א
ץ נע ד נע ט
סא ד
ע ק י ד כ ע ל י יק
רא י
וצ
ןע מ ע נר א פ
ך יז
זיולב טימ
. י יר ע גע ל ר א פ ־ר ע כ יב
ך יא
בא ה ר ימ
טלעטש עגפ יונוצ
א
עש יפא ר גא ילב יב
ע ל ע ב א ט
ןופ יד
ר ע כ יב
ןיא
,שידיי
סאוו
ןענייז
ןענישרעד
ןיא ם ע ד
ןשידיי
רא י־ךוב
ןופ
גניל ירפ
זיב
גניל ירפ
1949-1948
. ך יא
באה
ןאטע ג
ץ ל א
ןע מ וק א ב וצ נ ייר א
ןיא טא
ר ע ד
המישר
ע ל א
ר ע כ יב
ןיא
,שידיי
שטאכ םע זיא ר ימ
טשינ
־עג
ןעגנול
קיגיואךגײא
ע ל א יד
ר ע כ יב
וצ
.ןעז
םא ד
עק י זא ד
ר א י־ר ע כ יב
זיא
ןעוועג
םנייא ןופ יד
ע ט ס כ י יר
ןיא
ת ומ כ ןוא ןיא
ת וכ יא ןיא
ר ע זד נ וא
.ר וט א ר ע ט יל
םע
טא ה
ט ר יצ וד א ר פ
ר ע ב יא ראג
ר ע ד
ט לע ו ו
299
,ר ע כ יב
ך ע ל כ י ב
ןוא
ע ר ע ס ע ר ג
.ןר ושארב
ע נעכ א ר פש ע גס י וא
־סט ייה נגעלעג
סע בא גס יוא
ןופ א
ןל א ק א ל
ר ע ט ק א ר א כ
ןענייז
א ד
ןזאלע גס יוא
.ןרא וועג
ןק ור ד ר ע ב יא
ןענייז
ןעמ ונע גניירא
.ןרא וועג
ע ק יד נע ב ־ר ע מ
קרע וו
ןענייז
ט ל י יצע ג
ןרא וועג
יוו
זיולב
.ןסנייא
,קרע וו
םאוו
ןענייז
ןע ניש רעד
ןיא ־נא
ביוה 1948 ןוא
ןענייז
ןיוש ןיא
ר ע זד נ וא
ט כ י זר ע ב יא
ןופ
ןק יר א פ
,רא י
ןיא
טא
ר ע ד
,עבא גס יוא
ן ע נ י י ז - ט נ א מ ר ע ד
. ן זא ל ע ג כ ר וד
ם א ד
ןענייז
ר ע ב א
ז יולב
עק יצ נייא
ןוא ייז
ןש וטראפ
ןכ ב
טשינ
ס א ד
.דל יב ־ץ נא ג