Page 212 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ןיא רעד
רעשידיי
רוטארעטיל־טלעװ
ןופ
גנילירפ
1948 זיב
גנילירפ
1949
ךלמ
שטיװאר
ר ע ד
ר ע ש י ד ײ
״ ק ר א מ ־ ר ע כ יב ״
ךי<<
ב א ה
ם א ד
טראװ
״קראמ ־רעכ יב ״
ט ימ א
הנווכ
ןעמ ונע גנײרא
ןיא
פ ר ע מ
,ם נכ י יצ ־ד
ת מ ח מ
ק ר א מ ןוא
ר ע ל ע יצ ר ע מ א ק
טרעװ זיא
ם ע ד
ך וב ןיא
שידײ
ןיוש ראג
גנאל א
ר ע ד מ ע ר פ
.ף יר גא ב
שידיי
ןושל זיא
ל א מ ע ל א
ןעװעג
א
ןושל ט ימ א
,ת וח ילש ןוא
עש ידײ
ר וט א ר ע ט יל
יא דװ א
ןוא
, יא דװ א
ןוא
טשינ
ךייש א ד וצ
ן ד ע ר
ןגעװ
,ןטרע וו־קראמ
ןגעװ
־קראמ
. ןפ יר גא ב
יא דװ א
טיג
ם א ד
ן ל ע פ ןופ א
ק ר א מ ןופ
ר ע כ יב
טשינ
וצ ןײק
טנוזעג
ר ע ד
ר ע ק י ד נ פ ע ר ט א ב
,ר וט א ר ע ט יל
ר ע ב א
ןפ ל ע ה
ןעק ןעמ ך יז
,טשינ
ם ל א פ נד ע י
טשינ
ןיא
ןק יט צ יא
.ט נע מ א מ
ט לאװ
ןעװעג
שטאכ ןייא
עש ידײ
ר וט נע גא ־ר ע כ יב
ןיא
,ם ע נר א פ ־ט לעװ
םאװ
ט לאװ ךיז
ט ימ א ב
וצ
ןב א ה
ן א - ע ל א
ר ע כ י ב - ם א נ ם י ו א
ןיא
שידײ םוצ
,ף י וק ר א פ
ט לאװ ך יז םע
,ןזיװאבם יורא
זא םע זיא
ט ר א פ
א ד א
ר ע ל א מ י נ ימ
ק ר א מ
ןר א פ
ןשידײ
״ י ו ב
ןופ ןײא טײז
א
ט נ יר יב א ל
ןופ
ן גא ל ר א פ
ןוא
, ןגא ל ר א פ ־ ט ס ב ל ע ז
ןופ
ר ע ד
ר ע ר ע ד נ א
טײז
ע נר ע זײ א
ןע ג נא ה ר א פ
ןוא
ך יוא
עש יאײ טרא פ
, ןעמ יוצ
ןוא םע זיא
רעײ ז
ןוא
רעײ ז
רעװש וצ
ןע מ וק א ב
א ל ופ
ד ל יב ןופ
ר ע ד
ע י צ ק ו ד א ר פ ־ ר ע כ יב
ןיא
.שידיי
ול יפ א א
ע ק יד נע טש ל ופ
ע יפ א ר ג א יל ב יב
ןופ
ןשידײ ך וב ןופ
ר ע ב יא ראג
ר ע ד
ט ל עװ
ט נײשרעד
טשינ
ןיא
.ץ ע גר ע
ם וט עמ וא
רא נ
, ןט נעמ גא ר פ
ול יפ א ןיא
״ךוב־ראי״
ןיא
ןק יכ א ר פש ײ ר ד
ט נײש רעד
רא נ
א
ע יפ א ר גא יל ב יב
ןופ
ןשידײ ך וב
ןפ יוא
ןש ינאק ירעמא
ן ו א - ט נ ע נ י ט נ א ק
,ך יוא
,ר ע ד ײ ל
טשינ
ןײק
.ע ט ע ל פ מ א ק
ןוא
ך א ד
טרעװ א ד
ט כ א מ ע ג
א
ע ב א ר פ
וצ
ןר יזיטעט נים
ע ל א יד
ן ו א - ן ל א י ר ע ט א מ
ר ק יע ב
יד
ש יטקאפ
,ע נע זע ל ע ג כ ר וד
ר ע ד א
ש טאכ
ך ע ל ט נ יר ג
ע ט ק וק ע ג כ ר וד
ן ו א - ר ע כ י ב
ןבעג
א
ף יר גאב
ןגעװ
ם ע ד געװ
ןוא יד
ןצ נע ד נע ט
ןופ
ר ע ד
רעש ידײ
ר וט א ר ע ט יל
ןופ ראג
ר ע ד
ט ל עװ ןיא
ף י ו ל ר א פ
ןופ
ר ע ד
טײ צ ןופ
ג נ יל ירפ
זיב
- ג נ י ל י ר פ
1948 זיב 1949 .
טס