Page 213 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ט ל א ה נ יא
ןיא יד
עטקינייאראפ
ןטאטש ןופ
עקירעמא
............................................
בע
עניטנעגרא
..........................................................................................
ופ
עדאנאק
..............................................................................................
צ
עקיסקעמ
............................................................................................
בצ
לארשי
................................................................................................
גצ
דנאבראפךטאר
...................................................................................
ד צ
ןליופ
..................................................................................................
ק
עינעמור
..............................................................................................
גק
ךיירקנארפ
.........................................................................................
גק
רנאלגנע
..............................................................................................
וק
סענאז־עיצאפוקא
ןופ
דנאלשטייר
..........................................................
ןק
עילארטסיוא
........................................................................................
יק
אד ןוא
טראד
......................................................................................
א י ק
עשידיי
ר וט א ר ע ט יל
ןוא
ע ס ע ר פ
ןיא
ת נידמ
.ש - ל א ר ש י
טס נרע
. . .
גיק
יב ןיא
וח ןוא
צ
לק
ם ע ל ע יע ל
- .ל
גרעב נייפ
.................................................................
מק
םא ד
עש יד יי
ך וב ןיא
. מ - ע ק י ר ע מ א
יקםװ א רא ב ז
..............................
ה מ ק
ןיא
ר ע ד
ר עש יד י י
ר ו ט א ר ע ט י ל ־ ט ל ע ו ו
1949-1948
-
ך ל מ
ש ט י ו וא ר
. . .
ט ס