Page 217 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

דס
יקסרפ
וע יב י
ה ימ ד
,םתפשב
א ל
ושעי
ףנוח ל כ
,םת ומ י
תווה
ךות ו
א ל
ובשחי
ל ע
.םת ובכש מ
ם המע
,ר ב ד א
ם המע
,עשעתשא
םהמ ו
ד מ ל א
ה מ כ ח
,ע ד ו
יינעב ו
יב צ ע ב ו
םהמע
,חישא
המה ו
יל
בישמל
.״חור
דגנכ הז
םיענ
עומשל
ם יר ב ד
ם ירק י
ה ל א כ
אק ווד
יפמ
השא
־תע וד י
,םש
התיהש
ןוד נב הז
ה ל וגס ־ת ד יח י
:תמאב
ם ירפסה ״
םניא
י ל כ כ
ת יבה
רשא
ור א פ י
תא
ןועמ
,ם ד א ה יכ
המ ה
קר
ת ונ ולחכ
,ת יב ה ל
םאו
ר יסת תא
ם יר פ ס ה
ת יבהמ
ךא
ה כש חב
ך ל ה ת ת
.וב םג םא
א ל מ ת תא
ך יר ד ח
ך יר פ ס ב
א ל
ור יא י
ךיניע ד ע
רשא
א ר קת
.״םב
רפס״(
״עסמה
ת יד וה יל
)ירויפיטנומ
)ופ
ט א נ י צ י מ ה
ן ו ש א ר ה
ל א ר ש י ב
ד וע ב
םירשע
תחא ו
הנש
ה נא למת
ק ו ידב
ף ל א
ה נש
ות ומל
לש
טא ניצ ימה
ןושארה
לארש יב
׳ר
יא ד ס יח
ןב א
.ט ורפאש
הז ה יה
ד ח א
םישיאה
ם יר א ופמ ה
,ם יל ל וה מ ה ו
ויהש ונל
ם ינפל
ץ ר א ב
. ד ר פ ס
אוה
ד ל ו נ
ר יע ב
ה ב וד ר וק
תנשב 910
ןיינמל
ל ב וק מ ה
תמו
תנשב 970 . ה יה ןב
ה חפש מ ל
תסח וימ
תנייוצמו
ה ל כש ה ב
.ה ק ד צ ב ו
אוה
אר ק
הנשו
ה ד יקש ב
המ וצע
הנקו
ול
ה מ כ ח
ת ע ד ו
ה מ כ ב
.ת וע וצק מ
ד וח יב
עד ונ
ומש
ה ל יה ת ל
ר ותב
א פ ור
החמ ומ
ד ע
הנמתנש
א פ ור ל
ןטלושה
ר צ ח ב
. ות וכ ל מ
ויתונורשכב
וית וע יד יב ו
ה ל ע
ה ל ע מ ־ ה ל ע מ
ד ע
דק פ והש
ץ ע ו יל
,ם יפ ס כ ה
ץ ע ו י ל - ך כ ־ ר ח א ו
יניינעב
.ץוח
םנמאו
ןא כ
א צ מ ול
ם וקמ
ר ד גת ה ל
.וב אוה
ח יל צ ה
ל יד גה ל
תא
ד וב כ
ןטלושה
יב ר ע ה
ם ל וע ב
ק זח ל ו
תא
ות וכ למ
ד ע
ה גר דמ ל
.הה וב ג
ב ור ב
לכש
הניבו
בשיי
תא ל כ
ם יכ וס כ ס ה
ם יח וצ ינהו
ןיבש
וכ ל מ
ןיבו
ת וכ ל מ מ ה
ת וירצונה
ונמזב
ל יכש ה ו
ל כ ב
רשא
השע
.ה נפ ו
ןכא
תוישיא
ה א ל פ נ
,הת יה
החרכ והש
ינפמ
יאנת
תולגה
ת ת ל תא
ה ל יח
.ם יר כ נל
ם ל וא
רשה
ה ל ע נה
יא דס יח
ןבא
ט ורפאש א ל
ק פ ת ס ה
ל כ ב
ת ול וד גה
,ת ור וצ נה ו
רשא
השע
ןע מ ל
ת נידמ
. ד ר פ ס
ףא עגר
ד ח א א ל
חכש תא
.ומע ק ר
ר ב ד ב
ד ח א
ל ד ב נ
ה ל ע ו
ל ע
םירש
ם יר ידא ו
ם יבר
,לארש יב
יכ
א וה גאד
ר ק יע ב
יניינעל
חור
.ד ומ יל ו
ותעפש הב
ה מ וצ ע ה
ורשעב ו
ב ר ה
ח וכ ב ו
וד י
ה ד ב ל ןנוכ
ץ ר א ב
ד ר פ ס
זכ ר מ
ל וד ג
ת וב ר ת ל
.ה ר ות ל ו
הת ואב
,ה פ וק ת
וז
ת פ וקת
םינואגה
,ם ינורחאה
ך ל ה
טט ומתה ו
זכ ר מ ה
ינח ורה
ונלש