Page 219 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

םיזוירוק
תורפסב
*תירבעה
תאמ
לאינד
יקסרפ
פ a
י ד כ
ת א צ ל
י ד י
ת ב ו ה
. . . ם י ר ק ב מ ה
ב ר ^
ןמ ל ק
ול ינאמ
ר יעמ
יראב ־ס קל יוו
לש
ה ינא וול יס נפ
ינע יד ומ
1
ב ת כ מ ב
יט ר פ
זוירוק
.ןיינעמ
רר ושמה
ר ק וח ה ו
ר״ד
המלש
ןר ק ל ד נא מ
(
1902-1846
,)
ר ב ח מ
ה יצ נא דר וק נוק ה
ש ד וק ה ־ יבת כ ל
לכ יה ״
,״שדוקה
יריש״
תפש
״רבע
,ד וע ו
ם ס ר פ
ןאמ ור
ינמרג
םשב
,״רמת״
םצעבש וניא
א ל א
םוגרת
ר פ ס ה
תבהא״
״ןויצ
ם ה ר ב א ל
.ופא מ
יד כ ו
ת א צ ל
יד י
תב וח
,ם יר ק ב מ ה
ואריש הזב
הבינג
,ת ית ורפס
ם כ ח ת ה
ןר ק ל ד נא מ
ש ידקה ו
תא
ור פס
ינמרגה
ור כ זל לש
ם ה ר ב א
ופאמ םגו
ףר יצ תא
:ק וס פ ה
יכ״
ךמ מ
ל כ ה
ך ד ימ ו
ונתנ
י ר ב ד ( ״ ך ל
םימ יה , ׳א
,ט״כ
ם ו ק מ ב - ח ״ י
ב ות כ ל
:טושפ
ם ו ג ר ת
ר פ ס ה
תבהא״
״ןויצ
. . .
פ0
ם ע ה
ה נ י ש
ם ה י ת ו מ ש
ל ש
ה ש ו ל ש
ם י ר פ ס
ם י ש ו ד ק
ת ר ב וח ב
תומש״
ם יר פס
״םירבע
תאמ ר״ד .א
ר נ יל ר ב
םוגרתב
.א .מ
, ןא מ ר ב א ה
ן יל ר ב
,ד״צרת
ונא
ם יאר וק
:ר מ א ל
לב וקמ ״
,אוה יכ
םעה
הניש
םהיתומש
לש
השולש
ם יר פס
השולשל
ם יר ב חמ
ובשחב
יכ
תומש
ה ל א
ם יל ל ח מ
תא
.שד וקה
ם״במרה
אר ק
תא
ור פס
יכ ל ה ה
הנשמ״
״הרות
םעה ו
הניש תא ומש
די״ל
״הק זחה
רפס״(
, ד ״ יה
:ר מ ול כ
ד״י
ם יר פס
םהבש
ק ל ח נ
,ר פ ס ה
א וה םש
ףס ונ
,ול
לדגתנש
ר ח א ל ןמז
תמחמ
ד וב כ
ר ב ח מ ה
ד יה ״ל
״הקזחה
הא וושהב
ם יר ב ד ל
■ל ,ד >ב״י
וא םתס
;״ם״במר״
׳ר
השמ
ך יש לא
אר ק תא
ושוריפ
ל ע
הר ותה
םשב
תרות״
״השמ
םעה ו
אר וק
ותוא
״ךישלא״
;םתס ׳ר ו
היעשי
ץ יבר וה
אר ק
ור פ ס ל
ינש״
ת וח ול
״ת ירבה
ם ע ה ו
אר וק
ותוא
:תובית־ישארב
ש ל ״ ה .״
רב ד ־חת פ *
דח א ו
םינומשו
םינינעה
םינושארה
וס פ ד נ
ך ר כ ב
,ינשה
,ישילשה
, יע יב רה
,ישימחה
יששה
יעיבשהו
לש
ץ ב וק ה
יח כ ונה
ר פ ס ה .
יר ב ע ה ’.
בס