Page 220 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

״רבד״ — הכ
!יחל
אס
ם יישקהמ ו
ת א צ מ ה ב
ןות עה
ם יא ר וק ל
ת יב גב ו
.ם יפ ס כ ה
ן א
ות ויהב
ן ות עה
ל וד גה
ץ ופ נה ו
רת ו יב
שח
רת וי
ם יר ח א מ
םיישקב
.ם יל ב כ ב ו
״רבד״
ס ס ב ת מ
ר ק יע ב
ל ע
םייונמ
.ם יע וב ק
ת יב ר מ
ה ד וב ע ־ יש נ א - ו יא ר וק
ר יע ב
,ר פ כ ב ו
,ם יל יכש מ
י ל ע ב
ת ויונמ וא
ת וישפח
.רע ונו
ה ל א
וסיגתה
יש דח ב
ם יד וה יה ־ת מ ח ל מ
ל ע
םמ ויק
,ם ת וא מ צ ע ו
ור ב ע
ם וקממ
,ם וק מ ל
ם יבר ו
םהמ
.וע גפ נ
םג
יישק
ה ר וב ח ת ה
ועגפ
״רבד״ב
רת וי
רשאמ
ם ינותעב
,ם יר ח א
רשאב א וה
ץ ופ נ
ץ ר א ב
,ה ל וכ
ל כ ב
ה ית ופ נכ
,ה ית וניפ ו
ה ל ות מ מ
ד ע ו
.ת ל יא ך א
ח ל צ ה
ח יל צ ה
״רבד״
ק י זח ה ל
ד מ ע מ
ם ימ יב
םישקה
ר זא ת ה ל ו
םע
ת ויורש פאה
ת וב וח ה ו
ת וש דחה
ת ור יב כ ה ו
ת ול ט ומ ה
ה ת ע מ
ל ע
ן וא ט ב
ה ד וב עה ־ת ע ו נת
,לארש יב
רשא
היגיהנמ
ם יד מ וע
שארב
ת לש ממ
לארש י
.ת ס נכ ה ו
״רבד״
,א וה
ה ווהב
,ר ב ע ב כ
ןותעה לש
ינומה
,בוש יה
לש
ה נחמ
ה ד וב ע ה
ה ר יצ יה ו
לש
.ה נ ידמ ה
רב ד ״
ר מ א מ ( ״ ם ו יה
)ת כ ר ע מ ה
,ולש
ו יר מ א מ
ל ע
,ם ילש ור י
רוטה״
״יעיבשה
לש ןתנ
, ןמ ר ת ל א
ם יב ת כ מ ה
ל כ מ
ת וצ ופ ת
לארש י
הדש מ ו
ת וינ ידמה
,ת ימ וא ל נ יב ה
יק ר פ
הרישה
ת וגהה ו
ונתריצי־־תלוסמ
ם ימ ס ר פ ת מ ה
ל ע
ויד ומ ע
ם ע פ כ
,ם ע פ ב
ת ור ע ה
ת ר וק יב ה
תונונשה
ר וה יט ל
ם יסח יה
ר ופ יש ל ו
ת וד מ ה
ה נ ידמ ב
ןע מ ל
םשגה
־א ולמ ב
ב צ ק ה
ת ומלש ה ו
תא
-ת ױ ול ג ה ־ ץ וב יק
ם י ע ו ד י
ם יל ב וק מ ו
ל ע
ר וב צ ה
.ב ח ר ה
רמגב ה״כ
ומויק־תונש
ד מ וע
״רבד״
הש ר פב
לש
,ת ורמש מ־ף ול יח
יכ
וכ ר וע
ישארה
ןמ ל ז
רזש
)בושבור(
ןמזוה
ת ויהל
רש
ך וניחה
ה ל כש ה ה ו
ת נ ידמ ב
.לא רש י
ולח םג
ארב ג־ יפ ול יח
ם יד ח א
ב כ ר ה ב
ו ידב וע
.ויר זוע ו
ךא
ז ולה
י ר ב ח - ״ ר ב ד ״ ב ש
ת כ ר ע מ ה
ואשנש ל ע
ם ה יפ ת כ
םינשב
ת ונ ורחא ה
תא ל כ ל וע
ר א ש נ - ן ו ת ע ה
רירש
. ומ וקמ ב
ןכ
ח יל צ ה
״רבד״
ך ושמל
ות ד וב ע ל
ר פ ס מ
ם י ר י ע צ
תרמ יזמ
ץ ר א ה
ה יל ע ה מ ו
.הש דח ה
ת וד ע
א יה
ות ויחל
ות וינויחל ו
לש
. ל ע פ מ ה
םישועה
,ה כ א ל מ ב
ם יק ית וכ
,ם יר יע צ כ
םינמאנ
ד וס יה ־ב ית נל
לש
. ןות עה
״רבד״
ף יס וי
ך יר א ה ל
ב יח ר ה ל ו
תא
ת ינעמ
,ה ע יד יה
ת ע ד ה
ה ע ד ה ו
לש
א ר וק ה
, ל ל כ ב
לשו
למעה ־ש יא
.ט ר פ ב
״רבד״
אשי
ה מ ר ב תא
ל גד
ת נ ידמ
לארש י
,ת מ דקת מ ה ־ת יש פ ח ה
םישגתש תא
תױ ולגה ־ץ וב יק
ןמ יס ב
לש
ה ד וב ע
ה ר יצ יו
ת י ל כ ל כ
ת ית וברת ו
•.האירב
״רבד״
ם ח ל י י
ת ו נב א ת ה ב
ה בש ח מ ה
ל ו ד ל ד ב ו
ה ל וע פ ה
.ת יכ ונ יחה
קזח
ק זח י
״רבד״
תא
ה נומאה
ם ד א ב
.ם ע ב ו
ר וכ ז
ר וכ ז י
ר כ זה ו
ר יכ ז י
יכ ןיא
ם יק ה ל
םע
יר ב ע
,ד ב וע
ל וא ג
ת ולגמ
ה ל ט ב מ ו
,ת ול יפ ט מ ו
יל ב
ם יצמ אמ
םיינחור
ם יא צ וי
ןמ
. ל ל כ ה