Page 223 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

הכ-״רבד״
!יחל
ולבויל(
םירשעה
)שמחו
תאמ
ןד סניפ
רדעמה
,בתכמהו
השרחמה
ןותעהו
ונתנ
םיכורכ
דחי
הדובעה־תעונתב
תירבעה
.לארשי־ץראב
ןוסלנצכ
ם ^
תואג
ה יל ע ה
,תישילשה
םע
ת ילע
ח וכה
,ח ורה ו
ןוזחה
ה וקתה ו
לש
,ם עה םע
הפ ונתה
ת יצ ול ח ה
ןינבל
םעה
א ב - ץ ר א ה ו
םג
ץ מאמ
יוניבל
ןושלה
ת ובר ת ה ו
.ת יר ב ע ה
ד ח א
םייוליגה
ץ מ א מ ל
ינחור
ו ד ו ס י - ה ז
לש
,״רבד״
ןותע
יל ע ופ
,לארש י־ץרא
־ב1
ינויב 1924 .
ױ כר ועך וש אר
ן וס ל נצ כ
,ל״ז
ו זיר כה ב
ל ע
ת ע פ וה
,ןותעה
:בת כ אל״
ןותע
ל יבש ב
ם ילע ופ
ה יה י
,״רבד״
םא־יכ
םנותע
ל ש
,ם יל ע ופ ה
רשא
י פ ל א
ם ירבח
ל כ מ
ה ד ובעה ־ת ונ יפ
ונפי
וילא
ור ב ד י ו
.״ונממ
הלאש מ
וז
.המ ייקת נ
״רבד״
האר תא
ומצע
ט ל ק מ כ
רדשמו
.ד ח א כ
ט ל ק מ
םיגיגהל
ח ור־ישחרלו
לש
.ר וב צ ה
רדשמ
,ת מ וערת ל
,ת ר וק יב ל
ד ו ד יע ל
.הר וש בל ו
״רבד״
לדתש ה
א יב ה ל
ת ו ע י ד י
ע יב ה ל ו
. ת ו ע ד
ימ ו י ן ות ע
־ת וער ואמ ל
,ל פ נ
ייחל
,העש םע ו תאז
עב וק
םיתע
ם יפ ד ו
,ת ור פ ס ל
,תוגהל
.ת ונמאל
ףס ומ״ב
״תבשל
לש
״רבד״
ולע
ןכ וד ל
הל וגסה־ ירפ וס
לש
,ר וד ה
ם יבר ו
ונירצ וי־יר יעצמ
וד ע צ תא
ם ה יד ע צ
םינושארה
.ויל ועש מב
ם ה יר ב ד ־ב ט ימ
לש
,ל ח ר .ש
,םולש .מ .ז
, יק ס ב ופ ל ו ו
,ל ב ב ור ז
קוטש
,)ןדס(
ם ירחא ו
,הזמ לשו
,ץיבונועמש
,ןמ כ יפ
ןמפוש .יו .ד
ץ יב וק ר ב
,הזמ ואר
ר וא ל ע
״ףסומה,,־יפד
רשא
ף ל יא
ם ירפ וס
ם יאר וק ו
. ד ח א כ
״רבד״
דקש
דקושו
ל ע
,ב ינה־רהוט
,הדב ועה ־ת ונוכ נ
,ר וא יתה־ק ויד
.תשראה־שפוח
א וה
ענמנ
,החקרמ ־ יר וא יתמ
תוישעממ
,שיק־שיק
־ינומיסאמ
.ה ב ית כ
ל ע ןכ
ה מ ד נ
״רבד״
ם ית על
, ד ב כ
,שבי
.ר ד וק ך א
הש עמ ל
אוה
, י נ י ע ר ג
. יס יס ע ו י נח יר
ןיא א וה
אשונ
םינפ
ט ר פ ל
, ל ל כ ל ו
גיהנמל
.גהנומלו
א וה
אשונ
ל ג ד ה
לש
ת ר ו ק י ב ה
ת ימ צ ע ה
,ת דר ומ ה
,ת ע ב ות ה
ת כ נח מ ה
ה בש ח מ ל
־תב
.ןיר וח
״רבד״
שקיב ל כ וימי
גזמל תא
ת וניחב
ע ד מ ה
,ת ויצ ול חה ו
תא
ןוטלש
ם ד א ה ל ע
ע ב ט ה תא ו
ןוטלש
ם ד א ה ל ע
.ומ צע
ה א ר ו
הז
:א ל פ
חנ