Page 225 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ונ
קינשטיפ
םינואגהמ
ר ודבש הז ומכ ׳ר
וה יל א
ר כמט וג
ד״בא
;ץ יד ייר ג
׳ר
ב ק ע י
יב צ
גר וב נלקמ
ד״בא
גרבסגינק
ל ע ב
בת כה ״
;״ה לבקה ו
ב ר ה
ל ל ו כ ה
י ד ר פ ס ה
ץ ר א ב
,לארש י
ם כח
ישאב ׳ר
םייח ד וד ,ןזח ׳ר
ק ח צ י
ןנח לא
,ר וט ק פ ס
ד״בא
ה נב וק ׳ר ו ןתנ
ר ל ד א
, ןוד נולמ
ןיבו
םיגיהנמה
ם יב ושחה
,ה פ ור יא מ
ישנא םש
:ומכ ׳ר
לא ומש
ףס וי
ןיפ
,אנליוומ
׳ר
ל א יח י
ל כ ימ
ש״קז
, ן יל ר ב מ
ט ר ב ל א
ןה כ
ףס ויו
ל ט נמ ול ב
;זירפמ ׳ר
ףס ו י
קנוטנ
ןרגנואמ
׳ר ו ד וד
ןודר וג
ך ר וע
,״דיגמה״
א וה
גישה
ם וס ר פ
בר
ונויערל
ם ינותעב
,ד יגמה
, ןונבלה
ר ע ד
,ט יל ע א ר ז יא
ע נ יימ ע גלא
גנוטייצ
ם ע ד
.סמ וט נע ד ו י
ןב ומ
אלש
ורסח םג
םידגנתמ
.וית ופקש הל
ישאר
ת וד ה יה
ת י ד ר ח ה
זנכשאב
׳ר
ןושמש
ל א פ ר
שריה ׳ר ו
ל א יר זע
,ר מ י יה ס ד ל יה
ף א
ומד יקש
ה כ ר ב ב
תא
ןויער
בושי
י״א
ל כ ב תאז
,וששח
אמש א ל
ורמשי
יד ב וע
ה מ ד א ה
תא
ת ווצמ
ת ד ה
וד מ ע ו
.ק וח ר מ
םג בר
ה ד ע ה
ת יזנכשאה
ם ילש ור יב
׳ר
ר יאמ
,ך א ב ר ע י וא
׳ר
ףס וה י
,ץרווש
ל ע ב
ת וא ובת
ץ ר א ה
ד וע ו
ם ינבר
וא צ י
דגנ
ב ר ה
,רש ילק
ךא אוה ע ד י
ך יא
ב ישהל
ה מ ח ל מ
הרעש
ד ימ ת ו
,רתיה
וד י
ל ע
.ה נ ו ילעה
ב ר ה
רש ילק
ל ה נ
ה ל ומ ע ת
,ה צ ר מ נ
ב ת כ
ת ורב וח
ם יסרט נוק ו
תורגאו
םימולש יד כ
ק זח ל תא
ת ר ב ח
בושי
י״א תאו
וית ונויער
םגו
ה ל ע
וד יב
ךשמל
וית ול וע פ ל
תא
ישאר
ה ר ב ח ה
ת מ ס ר ופ מ ה
לכ״
לארש י
״םירבח
ם יר פ ב
ול יחתהש
ןינעתהל
בושיב
.י״א
בר ה
רש ילק עס נ
ד ח ו ימ ב
ן יל ר ב ל
ת פ ס א ל
לכ״
לארש י
״םירבח
ר ב ד ל םע
ף ל ו ד א
ה ימ ר כ
ןוד נב הז
ע יפשה ו
דחאש
ישארמ
ה ר ב ח ה
ל ר ק רטנ ע ס י
.לארש י־ץראל
תנשב
ל״רת
( 1870 )
גישה
ל ר ק רטנ
ןוישר
דח ו ימ
תאמ
ה לש ממה
אטש וקב
ל ב ק ל
חטש
ה מ ד א
ה ר יכ ח ב
י״ע ופ י
ד ס יל ו
רפס ־ת יב
, יא לק ח
א וה א וה
ס״יב
יא ל ק ח ה
הוקמ״
״לארש י
ד ע
םויה
.ה זה
םיתניב
המק
העונת
ה ל וד ג
ה פ ור יא ב
ת ובש יתהל
,י״אב יכ
ינפמ
יונישה
ה ע ר ל
ב צ מ ב
ם יד וה יה
ול יחת ה
ת ופ יד ר
ח ופק ו
םה ית ויוכ ז
לש
ם יד וה יה
א יס ורב
.ה ינמ ורב ו
ה רר ועת נ
זא
הלאש ה
םא
ע וס נל
ה ק יר מ א ל
וא
י״אל
ב ר ה ו
רש ילק
ץ ע י
תא
יד וה י
ה ינמור
בש יתהל
ץ ר א ב
ה א ר ו
ה זב
ע ב צ א
,ם יק ל א
עיגהש
ןמזה
תבישל
.ןויצ
בר ה
רש ילק
בת כ .ק ל .ז
יקצ וס יוו
,ה ב ק ס ומ ב
לדתש יש
ל ב ק ל
ןוישר
ד וס יל
ה ר ב ח
בושיל י״א
,א יס ורב
ףא ו
אלש
וגישה זא תא
ןוישרה
ודס ונ
ת ורבח
ה ב ר ה ב
ת ומ וקמ
ומכ
ישרוד״
ןויצ
״םילשוריו
ה ת ור ג ב
ם ירחא ו
ונגראתת
ת וצ ובק
ם יל וע
ץ ינימקב
א נל יווב ו
יר ע ב ו
יוקאב
טשרקינו
.הינימ ורבש
בר ה
רש ילק
חלש
ם יח ילש
א ט יל ל
ן יל ופ ו
א יס ור ו
ץ בק ו
ם יפ ס כ
הנמו
,ם יאבג
ולהניש תא
ה ל וע פ ה
דחא (
ם יאבגה
׳יה
ב ר ה ׳ר
ק ח צ י
ב ק ע י
,סנייר
ד ס ימ
,״יחרזמה״
׳יהש זא
ד״בא
.)ןאיצניווש
ופ ר ט צ ה
זא
ו ית ול וע פ ל
לש
בר ה
רש ילק
ה מ כ
יל וד גמ
ם ינברה