Page 226 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ברה יבצ
שריה
רשילק
ל״ז
הנ
רש ילק
וב ת כ מ ב
׳ר ל
רשא
ליש נא
ד ל יש ט ור
ט ר ופ ק נר פ ב
בתכ נש
ינפל 113
הנש
תנשבג
.)ו״צקת
וב
ע יצ ה
ף י ל ח ה ל
תא
ץ ר א ה
ה נט ק ה
וזה
ת ת ל ו
ה ת ר ומ ת
ט ילש ה ל
ה נ ידמ
.ת ר ח א
ות ואב ןמז ה נפ
ב ר ה
רש ילק םג
רשל
השמ
,יר ויפט נ ומ
ןינעתהש
בש יל
ל א רש י־ץר א ב
תא
ם יד וה יה
ם יפ ד ר נה
ת וצ ר א ב
.םת ול ג
יר ויפט נ ומ
עס נ
י״אל
תנשב
,ט ״צקת
האר נ ו
עפש והש
ו ית וע צ ה מ
לש
ב ר ה
,רש ילק
יכ
ל יח ת ה
זא
ל ד ת ש ה ל
ינפ ל
ה ח פ ה
יר צ מ ה
ןתיש תא
ונוישר
ת ונקל
ה מ ד א
ד וס יל
ה א מ
ם יר פ כ
ל יבש ב
ם יד וה יה
.ה פ ור יא מ
ב ר ה
רש ילק
א צ מ ןזוא
תבשק
םיגוחב
םינוש
ךשמו
ונ ו יערל
ם ינבר
,ם ימ ס ר ופ מ
ף א
םיברש
וח כ ות ה
,ומע
ר ק יע ב
ר ב ד ב
ש ודיח
,ת ונב ר ק ה
ך כ ו
ה ל ע
וד יב
ר וצ יל
העונת
ה ל וד ג
ןע מ ל
בושי
י״א
תבישו
םע
לארש י
. וצ ר א ל
ןמזב
ע יפ והש
ב ר ה
רש ילק
םע
וית ופקשה
וית ועצה ו
ןוד נב
תביש ןויצ
בושיו
י״א
ו ל ע פ ד וע
םיישיא
חטשב
הז ומכ
ב ר ה ׳ר
ה ד וה י
י ע ל ק ל א
,ה יב לס וג ויב
ב ר ה ׳ר ןתנ
ד נ ל ד יר פ
,א ט יל ב
השמו
סה
ל ע ב
אמ ור
,ם ילש ור יו
ך א
ב ר ה
רש ילק
א ל ע ד י
םהמ
ם ה ית ול וע פ מ ו
ןמ זב ו
םהש
ו ל ע פ קר
םגוחב
,םה ׳יה
ב ר ה
רש ילק
ןושארה
ה לעש
וד יב
ר וצ יל םג
העונת
ב ר ק ב
ם ע ה
.ויגיהנמו
ר ח א ןכ
ף ר ט צ ה
׳ר
ה ד וה י
י ע ל ק ל א
ב ר ה ל
רש ילק
,ר יה צ ה ו
האורש א וה וב תא
שיאה
אביש
א למ יו
תא
; ו יר ב ד
׳ר ןתנ
ד נ ל ד יר פ
השענ
וח ילש
יט יל ופ ה
לש
ב ר ה
רש ילק
עס נו
ז יר פ ל
ן וד נ ול ל ו
ל ה נל
מ״ומ םע ת יב
,דל יש ט ור
םע
יר ויפט נ ומ
ול יפ א ו
םע
ןויל ופ נ
ך ל מ
.ת פ ר צ
השמו
םה םג
א וה
חמש
,ד א מ
דחאש
ם ינברה
ם ימ ס ר ופמ ה
עיגה
ןו יער ל
ימ וא ל ה
לש
ונמע
ק ית ע ה ו
ף וס ב
ור פ ס
אמ ור
ם ילש וריו
ק ל ח
ם יר מ א מ ה מ
,ת וינכתה ו
ךרעש
ב ר ה
רש ילק
ור פ ס ב
תש ירד״
.ך ו יצ
ר פ ס ה
תש ירד״
ך ויצ
ןושארה
ת ור פ ס ב
ה ב ח ר ה
לש
ת ב יח ןויצ
,ת ונויצה ו
ע יפ וה
הנושאר
תנשב
ב״כרת ( 1862 )
ת א צ וה ב
ת ר ב ח
בושי
ץ ר א
לארש י
הדס ית נש
ט ר ופ ק נר פ ב
תנשב
א״כרת י״ע
ר״דה
םייח
א יר ול
ברהש ו
רש ילק
ה א ר ה ב תא
תומשגתה
ונויער
.ויתופיאש ו
ר פ ס ב הזה
השעש
םשור
ר יב כ
ם ל וע ב
ת וד ה יה
עיפשהש ו
ה ד מ ב
ה ל וד ג
ד א מ
ת ב וט ל
ןויערה לש
בושי
י״א
תבישו
,ןויצ
ע יב ה
ב ר ה
רש ילק
ןפ וא ב
ף יק מ תא
וית ופקשה
ל ע
ה ל וא גה
ל ע ו
תביש
לארש י
וצ ר א ל
. . .
ר פ ס ה
ל יכ מ םג
ת ינכת
ה ל וע פ ל
ה יל ע ל ו
לש
יד ב וע
ה מ ד א
,א יס ורמ
ה ינמ ורמ
,הינמרגמו
ול יפ א ו
ר ב ד ב
ד וס י
ר פס ־ת יב
יא ל ק ח
ןוגראו
״הנגה״
םירמושמ
יד מ ול מ
,ה מ ח ל מ
ןד
ב ר ה
רש ילק
ר פ ס ב .ה ז
י״ע
ר פ ס ה ה זה
ה ל ע
יד יב
ב ר ה
רש ילק
ךשמל
ות ל וע פ ל
ם יבר