Page 227 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

דנ
קינשטיפ
ת יר ח א ב
,ם ימ יה
ק ר
ט ע מ
ט ע מ
א ב ת
תל וא ג
,לארש י
ט א ל
ט א ל
ח ימ צת
ןרק
;״העושי
,וא
,לש מ ל
ר מ א מ
ק ימ ע מ הז
:רמאש
א ת לח ת א ״
ה ל וא גד
א ל
א ילת
הב ושתב
ק ר
הבישב
ל א
.״ץראה
ב ר ה
רש ילק
ד ל ו נ
ר יע ב
א ט יל
ל יל גב
,אנזופ
םויב ׳ח
ןסינ
ה״נקת ( 1795 )
׳יה ו
ד ימ ל ת
ק ה ב ומ לש
ןואגה ׳ר
ב ק ע י
,א ס יל מ
ל ע ב
תווח״
״תעד
ב״חאו
עס נ
א נ ז ופל
קצ י ו
םימ
ל צ א
וניבר
ל וד גה ׳ר
א ב יק ע
רגיא
.ל״ז
א וה ׳יה
ןדקש
ל וד ג
ו יד ומ ל ב
ירחא ו
אלמש
וס ר כ
ם״שב
ם יקס ופ ו
ק מ ע ת ה
םג
ת ור פ ס ב
א יפ וס ול יפ ה
.ה ל ב ק ה ו
כ״חא
ל ב ק ת נ
ב ר ל
ד ״בא
ר יע ב
ןר א ה ט
א יס ור פ בש
ה פ יא
שמשש
ךשמב
ם יע ב ר א
.הנש
וימ יב
ה ל יח ת ה
ת פ וקת
ה יצ פ יצ נמ א ה
ם יבר ו
ם יד וה יהמ
ב ר ע מ ב
זכ ר מ ו
ה פ ור יא
וגישה יווש
ת ויכ ז
ועיגהו
ה ר ה מ ב
ה ד מ ע ל
הה ובג
ר וב יצ ב
, ה ל כ ל כ ב ו
ל ב א
ד צ מ ינש
הרב ג
םג
ת ול ל וב ת ה
ם יד וה יה
ןיב
ם ימ ע ה
המ ק ו
הע ונתה
ם ינוקתל
ת ד ב
התצרש
ר וק ע ל
ןמ
ת ול פ ת ה
ייחמ ו
םוי םוי ל כ
ר ב ד
ר יכ זמ ה
תא
הבישה
ןויצל
.םילש ור יו
ב ר ה
רש ילק
ה א ר
ןיבה ו
תא
ןב ר וח ה
ל וד גה
ם ע ל
לארש י
ת ד ל ו
לארש י
חמציש
ם ימר זהמ
.ם יש דחה
א וה םג
ןיבה
ה א ר ו
וח ורב
,ר יב כ ה
תבישש
ןויצ
,ת ח ר כ ומ
א ל קר
ינפמ
ת ור צ ה
ת ופ יד ר ה ו
ך א ד וע
,רת וי
ינפמ
תדש
לארש י
הרושק
רשק
ץ ימא םע
ת וימ ואל
לארש י
יד ע ל ב ו
ת ו ימ וא לה
תבישו
ןויצ
ע מ ט י
םע
לארש י
ןיב
,ם ימעה
אק ווד ו
ןמזב
התיהש
ה ח ור ה
ם יד וה יל
שי
ל צ נל תא
ר ב ד ה
ןע מ ל
בושי
.י״א
ב ר ה
רש ילק
ה א ר
ונמזב ך יא
םימעש
ם ירחא
ור ר ועת ה
ה יח ת ל
םושו
ןברק וניא רק י
ם ה ל
גישהל
ש דחמ תא
,םת ורח
ל יח ת ה ו
םג
א נק ל
תאנק ומע
,ב ול ע ה
ר ז ופמ ה
ד ר ופ מ ו
ןיב
.ם ימ עה
ל יחתהש כ ו
ק מ ע ת ה ל
יר ב ד ב
ל״זח
א צ מ
ת ויאר
ת ור ורב
ם יא יב נב
ם יד ומ לת ב ו
יר פ ס ב ו
יל וד ג
לארש י
תישארש
ה ל וא גה
׳יהת
ך ר ד ב
ע ב ט ה
י״פע
ןוישר
ת ו יכ ל מ ה
ם יצ מ א מ ב ו
לש
,ם עה
א וה
א צ מ
ול יפ א
ן יכ ומס
ת ב ר ק ה ל
ת ונברק
ןמזב ה זה
ןיאב ת יב
ש ד ק מ ה
,יונב יכ
ר ב כ
ה ק ס פ נ
ה כ ל ה ה
ד ומ ל ת ב
ם״במרב ו
׳ר כ
עש והי
ר מ א ד
ם יב ירקמש
פ״עא
ןיאש ת יב יונב
ינפמ
השודקש
הנושאר
השדק
התעש ל
ד ית ע ל ו
ת ו י ד ע ( א ב ל
.)ח״פ
אבש כ ו
ב ר ה
רש ילק
יד יל
,ה ר כ ה
העיגהש
ת ע ה
ל וא גל
תא
ת מ ד א
לארש י
,הבש יל ו
א ל חנ א ל ו
טקש
ל יח ת ה ו
ר ר וע ל
ב ת כ ב
ל ע ב ו
ה פ
ן ו יע ר ל
תביש
.ןויצ א וה
ב ת כ
ם יר פס
ת ורב וח ו
ם יב ת כמ ו
ם יפ ל א ל
ל כ ל
יל וד ג
לארש י
אצ יו
ה א יר ק ב
ה ל וד ג
ל א שאר ת יב
דל יש ט ור
ע יב ה ו
ןפ וא ב
א ל פ נ
תא
ב צ מ ה לש
ונמע תא ו
ב וחה
בושל
ץ ר א ל
ונת ובא
ד ס יל ו
םש
ת לש ממ
.לארש י
ול יפ א תא
ןויערה
לש
,ר פ ס נר ט ה
חמצנש
,ונמיב
ע יב ה
ב ר ה