Page 228 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ברה יבצ שריה
רשילק ל״ז
תואלמל(
םיעבש
שמחו
הנש
)ותריטפל
תאמ
ןרהא
קינשטיפ
ם ײ ן ך
,ונא
ך ור ב
,םשה
ה פ וק ת ב
לש
ןואג
ימ וא ל
ם ע ל
;לארש י
ף ד שדח
חת פ נ
ת וד ל ות ב
,ונמע
ןושאר
.ה ל וא גל
ףא ו
הפ וקתש
השדח וז
ה ל יח ת ה
ק ר
ינפ ל הנש
,ת חא
םויב ׳ה
,ר ייא
,ח״שת םע
ה ד ס ו וה
לש
ת נ ידמ
- ל א ר ש י
ד וע ו
ם יבר
ד א מ
םיישוקה
ל כ ב - ם י ל ו ש כ מ ה ו
תא ז ונא
ם יא ל מ
ה וקת
םתש
םלשנו
ד וב עש ה
ו ל כ ו
ךש וחה
,ל פ ר ע ה ו
וסכש תא ימש
ונתייווה
ךשמב ןמ ז
ב ור ק
תונשל
.ם י פ ל א
ם ימ יב
ה ל א
המוש
ונילע
ר יכ זה ל
תא
ן ו ש א ר ה
לש
ירצ ו י
הע ונתה
,ת ימ וא ל ה
ד ועש
ינפ ל
ת אמ הנש
ל ע פ
ט ע מ כ
יד יח י
ןע מ ל
ןויער ה
ימ וא ל ה
רשקו
ם ירת כ
ד וס יל
בושי
יר ב ע
ץ ר א ב
;ת ובא
תויש יאה
ה פ ור צ ה
התשעש
תושפנ
ת וב ר
ןע מ ל
ת יחת ןויצ
ם יר יכזמש ו
ונא
ותוא
אתשה
תנשב
ות ר יט פ
ם יעבש ה
ב ר ה - ש מ ח ו
׳ר יבצ
שריה
רש ילק
.ל״ז
ימ
ל ל מ י
ת ור ובג
ב ר ה יב צ
רש ילק
אצ ישכ
ינפל
ב ורק
ה א מ ל
םינש
ל וק ב
בצ וח
ת וב ה ל
שא
ור פ ס ב
ם ס ר ופ מ ה
תש ירד״
ך ויצ
ם יר ב ד כ
ה ל א ה
:ר מ א ל
ןואגל״
ת ר א פ ת ל ו
א יה
ם ע ל
ןורושי
רשא
ת ב ה א ל
ת ובא ־ץרא
ןוש ורד י
א ר ק נה
ע ל א נא יט א נ
,)ימ ואל(
יכ ו
ם ילפ ונ
ונחנא
ל כ מ
ם ימ ע ה
רשא
ם מ ד
םש וכר ו
ס פ א כ
בשחנ
ומ ל דגנ
ת ב ה א
ם צ ר א
?םמעו
ומיש אנ ב ל המ ושע
ישנא
, ןע יל א ט יא
םע
,ן יל ופ
ת נ ידמ
,ןראגנוא
רשא
וכ ילש ה
םשפנ
,דגנמ
ם פ ס כ
םבה ז ו
ד ע
רשא ק ד
,ונחטי
ח ור
,םאשת
ר וב ע םע
ת ל ח נ
,ם צ ר א
ונחנאו
ינב
לארש י
רשא
ץ ר א ה
ה ר א ופ מ ה
שושמ ל כ
ץ ר א ה א יה ונל
,הש ר ומל
ץ ר א
רשא
ל כ מ
יבשוי
ל ב ת
שודק
ר מ א י
ה ל
א יה ו
,ונת להת
םישנו
ד י
ה פ ל
׳יה נו
ש יאכ
רשא ןיא ח ור ?וב
א ל ה
וניזבנ
יניעב
״!ונשפנ
בר
ןואג
ם ס ר ופ מ
ותעשב
ב ר ה כ
רש ילק
ב יה ר ה
זוע
ושפנב
,ד יגה ל
תלואגש
לארש י
א ב ת
ך ר ד ב
ע ב ט ה
י״עו
א ת ור ע ת א
,א ת ת ל ד
י״ע
ת ד וב ע
ה מ ד א ה
בושיו
ץ ר א
לארש י
לע ו״
בושחי
בש וחה
,רמ וא ו
יכ
ם א ת פ ד ר י
׳ד
ןמ
םימשה
ץ ר א
ר מ א ל
ואצ וא
חלש י
וחישמ
ם א ת פ
ןמ
םימשה
ע וק ת ל
ר פ וש ב
ל וד ג ל א
יח ד נ
א ל - ל א ר ש י
!ןכ
יא ד ו
ל כ
יד וע י
ם יא יב נה
ומ ייקת י
ע