Page 231 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

נ
ןיגרוח
םיצע
םיאשדו
ק ח ר ה
הנומהמ
לש
ר יעה םשו
היה
בשוח תא
ויתובשחמ
.ת וק ומעה
יב ר
ןמחנ
ל מ כ ור ק
היה
רק וח
.ר יה ז
ל כ
ותמגמ
התיה
תמאה ־תע יד י
ת ומ כ
.איהש אוה גהנ
ת ויהל
לקוש
ןזואו
חתנמו
ל כ ןינע
,ורושאל
,וית וד וס יל
וישרש
.וירק יע ו
אוה א ל היה
רהמ נ
א יצ והל
תא
ו יר ב ד
.ם יב ר ב
אוה
רה זנ
א ל
לשב
ד ח פ ה
םתע יגפמ
ה ע רה לש
ם יא נקה
א לא
שקב
ד ימ ע ה ל
תא
ו ירקחמ
ל ע
.תמאה
ד ימת היה
יב ר
ןמחנ
ל מ כ ו ר ק
ששוח
אמש א ל
הבשיתנ
וילע
ותרות וא
אמש א ל
הרגב
ותבשחמ
א ל ו
ה ר כ ב
.ות ר יקח
אוה
ל יטה
דשח
ומצעב
אלש
א רק א ל ו
הנש יד
. וכ ר צ
עיגהשכ
תונשל
םישימחה
האר ו
ימיש
הנקזה
וברק״
״ויתאיו
הר ב ג
וילע
תצע
וידידי
יעמושו
וח ק ל
רמגו
ושפנב
ם ס ר פ ל
תא
ויתובשחמ
וית ור יקח ו
.ם יב ר ב
יב ר
ןמחנ
ל מ כ ור ק
ןווכתנ
תושעל
ר פ ס
ל וד ג
אהיש
ף יקמ
ל ל ו כ ו
תא ל כ
התבשחמ־תיוה
לש
,ת ודה יה
ל כ ב
ה ית ועפ ות
.ת ויר ותס יהה
אוה
שקב
ת ויהל
הר ומ
ך ר ד
ינבל
ור וד
ויהש
ם יכ וב נ
ינינעב
,תד
םתעדש
השבתשנ
ם ה ילע
התח פ ו
ה גרדמה
לש
םתשיפת
תא
ר ואמה
.תדבש
יב ר
ןמחנ
,ל מ כ ור ק
דעונ
ע בטמ
ות ירב
ת ויהל
הר ומ
ך יר ד מ ו
ל יע וה ל
ינבל
ור וד
ה מ כ ח ב
ר יא ה ל ו
תא
םהיניע
.ת ודה יב
אוה אנש תא
תוסגה תאו
ת ור ע ב ה
תא
שובש״
ת ועדה
ת וח פ ו
.״תודמה
ם״במרה
היה ול
ת פ ומ ל
ה ר ומ ל ו
.ך ר ד
״ברה״כ
ותעשב
ןכ שקב ׳ר
ןמחנ
ל מ כ ור ק
ד ימעהל״
תא
הר ותה
ל ע
״תמאה
וא
תמאה״
״הפורצה
יפ כ
הנכש
הת וא
יב ר
ןמחנ
.ל מ כ ור ק
הלעש כ
ת ע ד ב יבר
ןמחנ
ל מ כ ור ק
ס נכ ל תא
ו ירקחמ
,ר פ ס ב
בזע תא
ורח סמ
בשיתהו
ת יב ב
.ונתח ןאכ בשי
הח ונמב
ק ס ע ו
ר ו ב ח ב
. ור פ ס
אוה א ל הכ ז
םילשהל
תא
ור פ ס יכ
ומ ידקה
.ת ומה
ינפל
ותומ
שקב
ורובחש
רס מ י
יד יל
ם כ ח ה ר״ד םוי בוט
ןמפ יל
ץנוצ
רשא
. ן י ל ר ב ב
ם כח הז
ר ד ס תא
וירקחמ
לש יב ר
ןמחנ
ל מ כ ור ק
ואיצוהו
ר וא ל
ר ו ב ע כ
תחא
הרשע הנש
רח א
ותר יט פ
לש יב ר
.ןמחנ
אוה
א ר ק תא
ר וב ח ה
םשב
הרומ״
יכ וב נ
.״ןמזה
ו ירקח מ ב
ולא
ם יס נוכמה
ר פ ס ב
הרומ״
יכ וב נ
,״ןמזה
שקב יב ר
ןמחנ
ל מ כ ור ק
ת ול ע ה ל
ןוקת
ה נומאל
וארנש
,ה ב ,זא
ינמיס
השלוח
.ןויפר ו
אוה א ל שקב
םילשהל
ןיב
ת ודה יה
ןיבו
ת וע ד ה
ת ו יפ וס ול יפה
לש
.ונמז
אוה
ןווכתנ
ר יא ה ל
תא
ת ר ס מ ה
ר וא ב
ה ר יק ח ה
חותנהו
ת ו ל ע ה ל ו
ה ל
ןוקת
ה ית ור וקממ
איה א ל ו
ת ור וקממ
.ץוח
דוגנה
ןיבש
ת ר ס מ
ת ר ק ב ה ו
אוה
זכ ר מ
.ותנשמ
דוגנ
הז
וח יר כה
ק ק ד ז ה ל
ר ק ח מ ל
.ה יר וט ס יהה
ם יק ר פ ב
םינושארה
לש
הרומ״
יכ וב נ
״ןמזה
ח יכומ יב ר
ןמחנ
ל מ כ ור ק
יכ
תונומא
,ת ועד ו
תד
הנובת ו
ןניא
ת ורצ וז
.וזל
תמאה איה
ןהש
תוע ייסמ