Page 233 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

יבר ןמחנ
,למכורק
ותנשמ
ותעפשהו
תאמ
ןושרג
ןיגרוח
ו ח ו ר ף
לש יב ר
ןמחנ
ל מ כ ור ק
המק
ה יחת ל
הבשחמה
ת יפ וס ול יפ ה
תיד וה יה
טעמכש
הקתתשנ
ירמגל
רח א
שורג
. ד ר פ ס
אוה
והנה
ךישממה
תא
ת ר ס מ ה
,ת ית ד ה ־ת יפ וס ול יפה
הדסימש
היה
ןול יפ
. י נ ור ד נס כ לא ה
יב ר
ןמחנ
ל מ כ ור ק
א ל היה
,ןשרפ־בשוח
ך פ ה מ ה
י ר ב ד ב
וית ובר
ל ע תנמ
ת ולגל
תא
ר ואמה
.םהיתונשמבש
אוה
והנה
שדחמ
הבשחמב
ת יד וה יה
רצויו
תושדח
ם ד ר פ ב
.הלש אוה ה כ ז
,ד מ ל ל
עיפש הל
ד ימ ע ה ל ו
ם יד ימ לת
.ם יב ר
יב ר
ןמחנ
ל מ כ ור ק
היה
ם צ ע ב
שרש
ה ר ופ
הר יצ י
,ר ק ח מ ו
הבשחמ
ת ע ד ו
.לארש יב
ומוקמ לש
יב ר
ןמחנ
ל מ כ ור ק
הבשחמב
ת יד וה יה
אוה
ה ל ע נ
םמ וקממ
לש
ה ב ר ה
םיבשוח
םיגוהו
.ונמעב
,ןול יפ
,לש מ ל
א ל ה כ ז
ד ימ ע ה ל
ם יד ימ לת
,לארש יב
ותנשמו
א ל
הד ימתה
התע פש הב
ל ע
.ונמע
ג״סר
עיפשה
ל ע
ידיחי
הל וגס
ךשמב ןמז
.לב ג ומ
״ברה״
רר וע שער
ל וד ג
םסרפת נש כ
הר ומה
,ם יב ר ב
אוה
רר וע שער ךא
א ל
ם יקה
ה ב ר ה
ם יד ימ לת
ותנשמו
א ל
התיה
הר ומ
ם יכ וב נל
םימיל
.ם יב ר
אוה היה
ב כ ו כ
ד ד וב יל ב
יב כ וכ
יאול
.ם יב ר
ותנשמ
םנמוא
המ יקה
ת ק ל ח מ
םשל
םימש ךא א ל
םשל
הר יצי
ת פ ק מ
ת ב ח ר ו
.ק פ וא
יב ר
ןמחנ
ל מ כ ור ק
היה
ןיבשוש
הר יצ יל
ה ב ר
הרישעהש
תא
רצ וא
ונת וברת
ם יס כ נב
ם יב ר
.ם ירק יו
יב ר
ןמחנ
ל מ כ ור ק
היה שיא
.ם יניבה
אוה
דמ וע
ושאר
וב ור ו
ת בש חמב
ימי
םיניבה
ר ב ד מ ו
ט ע מ כ
,הנושלב
ךא ודי
היוטנ
ל א
שדחה
.הבשחמבש
אוה
ל ל ו ס
ביתנ
שדח
ןויערל
הר ומ ו
ל ע
ך ר ד
השדח
ר ק ח מ ב
ונת וברת
.ה ק ית ע ה
שי
א ור ק ל
תא
ויתונשמ
ך ר ד כ
םיארוקש
היגולואית
ימימ
.ם יניבה
ל ב א
יר ב ד
היגולואיתה
ולש
םיבולש
ם יע ולק ו
ח ור ב
ה ר יק ח ה
תישפחה
לש
עד מ ה
.שדחה
אוה
והנה
ר ק וח
יעדמ
א ול מ ב
ןבומ
.ה ל מ ה
תמאה
ית ל ב
תדח ושמה
איה רנ
. ו יל גר ל
אוה
הח וד
תא
םיטפשמה
ם ימ ודקה
ה ר יק ח ב
וניאו
ע נכ נ
ת וע ד ל
ת וח וורה
.״קושב״
לא יד יא
,תמאה
תמאה
ת ומ כ
איהש אוה
ד וס יה
ל כ ב
.וית ור יקח
ח ור ב וז
םה ל כ
,ם יר ב ד ה
םינויעה
תונויגההו
ורפס בש
ל וד גה
הרומ״
יכ וב נ
.״ןמזה
וח ור
,ה ק ב ח
,ט ע מ כ
תא
ת וע וצקמ
.ת ודה יה
אוה
ר ק ח תא
,א ר ק מ ה
חמ