Page 245 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ול
גאטסניד
. ו נת ור פ ס ו
הא נק וזכ אנק
רר ושמה
׳ר
הד וה י
יזירח לא
ת מ ד ק ה ב
ו ר פ ס
/ י נ ומ כ ח ת .
אוה
,ב ת וכ
יכ אוה
אנקמ תא
תא נק
ןושל
שדוק
ת וע צ מ א ב
יוקחה
אוהש
ה ק ח מ
תא לד ג
םיררושמה
. י ר י ר ח ל א - ם י י ב ר ע ה
ינפל
םירשע
הנש
איצוה
ר וא ל
ר״דה
לארש י
אריפש
המישר
לש
ת ו ר פ ס ה
תילגנאה
המגרותש
,ת יר ב ע ל
הממ
האצמנש
ה ק ל ח מ ב
ת יטס יאד ויה
ת י ר פ ס ב
סרגנוקה
,ןוטגנישווב
.ק .ד
הדמעש זא
תחת
.ותחגשה
,ןבומ
ןמזמש
תע פ וה
ותמישר
הניוצמה
ףס ונ
ר פ ס מ
ל כ ל - ם י מ ו ג ר ת ה
י פ - ת ו ח פ ה
.םינש
יתמישר
וז
ה ל יכ מ ק ר
ם יר פ ס
ם ירמאמ ו
- ם ר ק י ע ש
ל ופ יט
ינינעב
םיד וה יה
,ת ודה יה ו
וא
םיאשונב
,ם ייכנת
ןיב
ולא
םימשרנה
ל צ א ר״ד
אריפש
ןיבו
ולא
ופסונש
רח א
תע פ וה
.ותמישר
3
יתמישר
וז
ה ק ל ח נ
השמחל
:ת ור ודמ
;ם יר ופס
םיריש
;ת ומ רד ו
לארש י־ץרא
;תונויצו
ה יר וט ס יה
תלאש ו
;םידוהיה
ת ודה י
ןב ומב (
.)םצמ וצמה
ף וס ב
המישרה
אב
חת פמ
.ם יר ב ח מ ה
דע
המ כ
היהש
ית ורש פאב
ית פס וה
ל כ ל
ן ר ע תא םש
ר ב ח מ ה
ר פ ס ה ו
ור וק מ ב
.ילגנאה
הב וח
המיענ
יל
ת וד וה ל
יד יד יל
ה ד וב ע ב
ת יר פ ס ב
הטיסרב ינוא־הב יש י
ת ק ל ח מ ב
תוימשה
ןר פ ס ה רמ
ב ק ע י
ףס וי
יק ס ר וח ב
איצמהש יל
,ם יכ ר ע
ומלענש
;ינממ
י ר ב ח ל
ית ד וב ע ב
ה יר פ ס ב
ל״נה
הר יכ זמ ו
רמ
ב ק ע י
ב וד
,ם י וב ל ד נא מ
רבעש ל ע
המישרה
ף יס וה ו
ם יכ ר ע
םישדח
י ר ב ח ל ו
ף ר ג ו ילב יבה
קחצ י
,גר בד ל וג
ימ
אוהש
וישכע
ןר פ ס
ת יר פ ס
Hebrew
Union College
,
איצמהש יל
ם יכ ר ע
.םיבושח
ת ו ד ה י
1.
, ן מ ד ל ו ג
: ה מ ל ש
ידוהיה
.םלועהו
םגרת
תילגנאמ
םהרבא
.ןוסלגר
־לת
,ביבא
,״ריבד״
.ש״ת 8°. 292 ,
v i n
.׳מע
.
Solomon Goldman: The Jew and the Universe
2.
, ן מ ר ל ו ג
: ה מ ל ש םע
םלוע
.ץראו
תוסמ
םינויעו
תולאשב
םידוהיה
תודהיהו
. . .
תירבע .ש
.ןיקלה
,קרוי־וינ
״ןגע״
די־לע
תורדתסהה
תירבעה
,הקירמאב
.ד״שת
[2] 251
מע׳.
8° .
Solomon Goldman: Crisis and Decision.
3.
,ץ ר ע ה
ף ס ו י
: י ב צ רפס
השמח
ישמוח
הרות םע
.תורטפה
םוגרת
סולקנוא
םוגרתו
ןתנוי
שוריפו
.י״שר
הולנו
םהילא
שוריפ רצק
תכאלמ
תעיס יגוה
הרות
םשארבו
ףסוי
יבצ
ץרעה
. . .
.תישארב
,םילשורי
3
רוקמה יכה
בושח
ת ופסוהל
אוה
ןועברה
ךרעה־בר
תירק״
,'רפס
אצויש
ידי־לע
תלהנה
ה ירפסה
תימואלה
,םילשוריב
ובש
םימשרנ
ל כ
תועפוהה
תושדחה
קוידב .בר
ם ירפסה
םירמאמהו
אלש ויה דגנ יניע וא אלש
יתאצמ
םתוא
ת ירקב
ר פ ס
ל׳׳נה
יתנייצ
ןויצב
.*הזכ