Page 251 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ל
רדנל
ת ח ל ק מ
ך ות ב
תורוש
,ם ית בה
יתב
רישה
א ל ה
.ם יב ור מ
ךא דח י םע תא ז
הזיא
רה וט בינ
ת ול יצא ו
שגר
תשוחתו
ךוז
:םינאנש
לע ןכ הדונ ףל
•הלא
טה
,ךנזא
,הלא
קר דע
העיתא
,העש
תורךק_ו־ףעז־תעשב
לללבש ,הז
רבדל
םא-בא
.לוכש־ימומה
״
T
• J
-
־ :
:
אל אובנ
ןטרב
ףינפל
ךילעו
אל
,ןילנ
אלו
״הךותךיךב//
זןילע
;אובנ
קר
,הידוה עבונ
,ונבבל־עצפ
דדל איבנ -
־׳
T T
I
״״ ־־
T :
“ V
5
T
I
,לבק.התוא
.הלא
האר נה תאז
,המ לש ה כ
ת ל ב ק כ
ןידה
? דבלב
ןהו
ו נא ר ק ב
תא
ם יר וטה
,שיגרנ
יכ
ה ק וח ר
המלשה
ל כ
איהש
ב ל מ
.ב א ה
ןוויכמ
רישבש
,ר ח א
ם ילמ ב
ת וטעמ
ת וט וב ו
ןתונ
באה
הבושת
ה ר ור ב
ל ע
.ך כ
א ול ה הז
רישה
תורושה־רצק
המ ודה
וה נבמ ב
ח מ ור ל
דח
שטולמו
ףקשמה
ו ב ה ל ב
ף ל א
ת ור וא
,ם ינפו
רישב םע״
.״ךתאוצ
והזו
ת יבה
רגוסה תא
רישה
,הזה ריש
ונכתש
ר ב ד מ ל ע
ב ת כ מ
,רצ ק ל ע
,ק ת פ
ןבהש
חלש
ויבא ל
ינפל
ותאצ
ת ו ל וע פ ל
ואיבהש
וילע
תא
:תוומה
ןב ריקי
תמצע ,ינמ
ךחורו
.בגש
הכיא
זןןע־עיקך
עיגא
םג יכ
גישא
:בתכה
T ; -
• -
לא״
,ינודיפסת
יכ
יתישע
תא
לטמה
״.ילע
־־ \
T
T
י­
הז
יןא -זןיצ
ונאלמל
.יתנטק
יללא
...........
יכ ינש
תושגרה
ה ל א ה
תשגרה
המלשהה
תשגרהו
ת וד ר מ ת ה ה
דגנ
לר וגה
השקה םה
ם יקבאמש
ק ומע
ושפנב
לש
ב אה
רר ושמה
,םהמ ו
,ןכ
,םהמ
תושגנתהמ
שימלח־תושגר
,ה ל א
ה ל וע
ת בה לש
הרישה
ה כ זה
,תא זה
,ינמודש א ל
וניאר
ט ע מ כ
הגוסמ
ירישב
ןב וא ר
םע וניבא
.ם ימ ד וק ה
ו ל יא כ