Page 253 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

חכ
רדנל
ןושל
ר וב יד ה
תפטושה
,ת צ ל וע
ימרזכ
ם ילח נ
ף ר וח ב
.םושג
ל כ ו
ה ל א םג
דח י
וויה תא
ןיערג
הרישה
.ת יא ח מ ל פ ה
א ל
ב ר ק י כ -
ה ר ות ה
ת ית גל פמ ה
ןיידע
הסס יה
ת ות ח ל
ילחג
ב ר ק
שפנב
רע ונה םא יכ
השעמל
לשוח
ף ורגא
א ל - , י ב ר ק
יל ל ע מ
,םימד
םא יכ ויה
תויושגנתה
םד שאו
ךשמב
ל כ
םינשה
ה נחמה ו
דמע
רוגח
י כ - , ו נ י ז מ
םא
תקיקש
,ם יר וע נ
ת וק פ ר ת ה
ל ע
ףונ
ץ רא
ת ד ל ומ ל ע ו
ה ב ה א
תשחומ א ל ו
תע ד ונ
,ת ח א כ
ה ר ב ח ה - ה ר ע נ ל
ה כ ח מ ה
ה גרעב
ה ב ר
השיגפל
םע
ר יח ב
.ה ב ל ל כ ו הז
,דח י
ם וק ר
ת וד וס
ה ל יל
,ת ר ת ח מ ו
ינרק
ר ה ס
תשיקנו
ם ילגר
ת ודע וצ
ת וכשחב
ל ע יבג
המ ד א
,ה ב והא
,ת יע ל ס
השקונ
,תט ה ול ו
הוויה תא שפנ
רישה
יח מ ל פ ה
.יס ופ יטה
א ל
תגאש
ם ירה וד
,ב ר ק ל
א ל
תע ורת
ם ירע ת סמ
ל ע
ביוא
ם יע יר כמ ו
ויתונחמ
.ח ב ט ל
ןבויו
,ןאכמ
ה לחהש כ
ת כ ר ע מ
ם ימדה
םע
,ב ר ע
ה ד ה דהש כ
ץ ראה
ת ול וק ירי
,ץפנו
ורהדש כ
ןוירש־יבכר
לש
לארש י
ם יש יבכב
תוסיגו
לארש י
ואשינ
םמוי
ה ל יל ו
לא
חכ ונ
ביואה
ות וכ ה ל
ש ובכל ו
וירוציב
,וית ודמע ו
א ל
ןתינ
יפ ב
םעה
העורת־ריש
,ת יב ר ק
ריש
ת ור ע ת ס ה
.ה כ ר ע מ ל
.א ל ־יא
םשמ
החיגה
הח פ ייתה ־הכפתש ה ו
הניגנמ
ת ק ת ו מ מ - ת י נ פ י י ז - ת י מ מ ע
עפש
,קת ומ
התווילש
ם ילמ
ת ו ק ת ק ת מ - ת ו י מ מ ע - ת ו י נ פ י ז
תפ ונמ
ם יפוצ
יחתנו
א^וש
,ת ח א כ
ארקנש ה ל םש
,״בגנה־ריש״
רשאו
והומה ל כ
ת ויפה
ןימכ
ןומזפ״
ד וב יל וה
:״לק ולק
תוברעב״
,בגנה
ץצונתמ
;לטה
תובךע?
,בגנה שיא ןגמ
.״לפנ
א ל ו
היה
רישב הז א ל
ת ר ד ה מ
ם ימ ודק
לש ףונ
,בגנה א ל
ת ר ע ס מ
ם ימדה לש
ישבוכ
בגנה א ל ו
ם ול כ ןמ
תמאה
,ה ל וד גה
,ת יא ור יהה
המעיפש
תא ב ל
םעה
בשויה
ןויצב
ץ לח נה ו
ה כ ר ע מ ל
ל כ ב שיש .ול
התיה ו
השוב
ת ט ה למ
ם ינפב
עמשל
םילמה־הניגנה
,ה ל א ה
ןמש
רכ נה אב
,ןרבש
העשב
ץראהש
ה ט ה ל
ב ר ק ב
ת ורובג
,בגנהו
ה ל א
יב ח ר מ
דע ה
םירומשה
ימימ
ת וכ ל מ
הד וה י
לארש יו
ונל
ונינבלו
ונירחא דע
.ם ל וע
םירישהו
ואבש
ר ח א
,ך כ םא יכ היה
ם ה ב
רת וי
ןמ
תמאה
,ת יב ר ק ה
יכ
ובת כ נ
ל ע יפ ב ור ל ע
ידי
םילייח
ה כ ר ע מ ב
יכ ר צ ל ו
םילייח
,ה כ ר ע מ ב
ןאכו
ףויזה ר כ נ
דימ
,ןיעבו
ירה םג םה וק ל
ת וט ה ל ת ה ב
תמאה
.ה ל וד גה
יכ
המגודה
ם ה ל א ל
היה ריש
ת וב ר ק ה
,יכ״נתה
הז
איבנהש
והיעשי
היה
ד ח א
,וירצוימ
א ל א
רישה
ירכ נה ל ע
הרע נ
ה כ חמ
,ת יב ב ל ע
אמא
היפוצ ל ע
ןתפמ ל ע ו
א בא
ףאושה
ל צ ל ןבה
.ר וב גה
ק ר ו
הפ
,םשו
ונענשמ
םג
םיררושמ
ם יר ב ע
ם יתמא
אשונל
ם י ב ו ט ב ו - ה ז ה
םיעודיו
,ןמ רת לא
,םולש .א
ם ד י ור ב
ה ר כ י נ - ם י ר ח א ו
המ יעפ
השדח
רישב
ה מ ח למ ה
הרסמ נ ו
םג
הייווחה