Page 254 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ריש
המחלמה
לארשיב
זב
ב
;אל שי
ת וד וה ל
א ל
ונעד י
הריש
,ה ל וד ג
הריש
ת ית מ ח למ
ת ע ק וב ה
,ה ל ע מ ־ה ל ע מ
ת פ וק ת ב
,ו נת מ ח למ
ת מ ח ל מ
ת ור יח ה
,המ וקתה ו
הרבעש
.ונילע
ה ע ור ת
ה ל וד ג
א ל
ה צ ר פ
רפושמ
ה נחמה
לש
םיאצויה
ילא
. ב ר ק
ד וח יב ו
א ל
ה א ב
הריש וז
יפמ
ר־ם ילײחה
םיררושמ,
.
ה ל ע פ ה
ןאכ
ת ר וס מ
,ת ור וד
וא
הת יה וז
ת ונתעד
ת נווכמ
,ת י ל כ ת ב
א ל
ר י ד א ה ל
ת וכיפש
םימד
א ל ו
ת ו ב ר ה ל
ה ל יה ת
ל כ ל
ישוע
הר וב גה
ה כ ר ע מ ב
דגנ
?ביואה
,ןהו
ות מ א ל
לש
,ר ב ד א ל
המלש
ה מ ח ל מ ה
,ב יואה ו
ףא
הכוהש
ה כ מ
,תחצ ינ
ןיידע א ל
רבש נ
הטמ
וזוע
םינשל
,א והו
,ב יואה
ףפ ונמ וב ל כ
תמ יא
אוהש
ה ל ע מ ל ע
,ות ע ד
תחאש
ת ומ צ עמ ה
ת ול וד גה
תש ר ופ
וילע
־תפוח
.ה נ וחט ב
ה ד ב וע
:איה
הרישה
ת יר ב ע ה
ת ית מ ח למ ה
השדחה
ןיידע א ל
הלשיח
תא
,ה ת ד ל פ
לושיח
.א ל מ
התישאר
הצ וענ
ע ק ר ק ב
הרישה
ת יממעה
הרישהו
ת יל ייח ־ת ית מ ח למ ה
לש
םימע
ם ירח א
ת ירב־ינב
ת מ ח ל מ ב
ם ל וע ה
.הינשה
ל י יחה
יר ב ע ה
ר ד ע נ
ת ר וס מ לש ריש
םילייח
רוגש
,ליגר ו
ותמיענש
הק זח
ה פ יר ח ו
יד כ
ד יע ר ה ל
ת ו כ ר ד מ
ת וד וס יו
ם יתב
ם ירע ב
ר וב ע ב
ת ג ולפ
ם ילייח
.תרר וש מ
ויה
ת ול ח ת ה
ת וב ר
ת ר יצ יל
גוס הז לש
,םיריש
ת וד יח יב
ח ״מ לפה
ישאר(
:תובית
,)ץחמד ווגולפ
תישארמ
,וד וס י
םינשב
תונושארה
לש
ת מ ח ל מ
ם ל וע ה
,הינשה ןוגכ
ביבסמ״
םוהי
,״רעסה
הז
ןונמיהה
ימשרה
ט ע מ כ
לש
ח״מ לפה
דע
.םויה
התיה ו
הת והמ ב
תדח וימ ה
לש
ה ב יט ח ה
ת יא ב צ ה
.ר ת יהש - ,ת א זה
ת ופ יצ ר
התורישב
יא בצ ה
הישנאו
ויח
ונכשו
וידח י
ךשמב
ת פ וק ת
םינומא
,תכש וממ
הכשמנש
םישדח
העיגהו
דע הנש
ה ל ע מ ל ו
ת ו ר ש פ א ה - ,ה ז מ
ת יב יטק י יב ואה
ר וצ יל
תא ריש
ם יל ייחה
יס ופ יטה
,ה זה
ןיאש וב שגר
ןד ועמ
ה ב ר ה ח כ ו
הריש
םמ ורמ
,ה ב ר ה ךא
תשבוגמ
וב
ת נ וכת
,ם ילייח
ת ורב ג
ת צ ר פ ת מ
םא( יכ ויה םג
ת ורע נ
תותרשמ
ת ב יט ח ב
,)ח״מלפה
ת ס פ ות ה
זמ ר ב
ןושל
ם ו ל מ ל ב ו
,הגה
א ולמ
תוקושת
ת וי ומ ע פת ה ו
ב ב ל לש
ם ימ לע
ם יצ לח נ
.לט ק ־ה דש ל
,ה ר וד מ ה ו
גוחמבש
ה ר וא
ע יק ב מ ה
תכשח
,ה ל יל
ובשי
ימ לע
ח״מ לפה
וירענו
ובישקהו
חישל
ל י ל
ת ד ל ומ ב
ם י ב כ ו כ ־ ד ב כ
ף יע רמ ו
;ה כ ר ב ־ י ל ל ט
ל ע ו
ה ב וצ ח ה
דמ וע
,ךא׳גניפ״ה
ותוא
ם וקמ וק
ה פ ק
ה ל ע מ ה
יכ וב יא
ם ידא
ח יר ו
ף ירח
רח א לש
ות ח ת ר ה
אוה
ך ל וה ־ ב ב וס
ד ימ ד יל
ף ק יה ב
,ה ר וד מ ה
חס ונ
;ב רע
בינה ו
, י ב ר ע ה
ד יל י
ה ירע
ה יקמ ע ו
.לש
ץ רא ה
רצנש
, ו ב ר ק ב
,יל וא
ימ ודקמ
תושגרהה
ם ייב יט ימ יר פה
לש
ם ירע נ
םיאצוי
,ם יצ ולח
בינה
יב ר ע ה
,ה זה
ב לתש נ
ךשמנו
ת ו ק פ ר ת ה ב
ם יבה א
ן יבל
ם יזורחה
ם יר ב ע ה
רישבש
ןיבו