Page 256 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ריש
המחלמה
לארשיב
תאמ
סחניפ
רדנל
א
ם נ מ א ף
הא ל ימ
ונתוא
ת מ ח ל מ
ת ור יח ה
ה ל וד גה
ת ע ור ת
ב ר ק
ה ל וע ה
ל ע
1 ת ו ד ג
?שפנה
ונינענה
תק וש תל
ת ו ב ר ק ה
ה ל וד גה
ת פ ח וס ה
,המע
ם ר זכ
םימ
,ם יר יד א
תא ל כ
תושיה
ת ימ וא לה
,ת יט ר פ ה ו
יאמ וסמ ו
ןוצר
דמש
,ס ר ה ו
ונקנז
? ה כ רע מ ל
ל כ
הנעיש ןה
ת ולאש ל
ה ל א
שחכתי
ת מ א ל
ת ימ ינפה
רידגיו
ה ר ד גה
ת פ ל וס מ
תא
י ל ע פ םע
לארש י
ותא צ ב
־הדשל
ל ט ק ה
וחצ נב ו
תא
,ויתונוחצנ
וכהש
ןוהמתב
תא
ם ל וע ה
, ול וכ
ןיאשו
ם ה ל
ט ע מ כ חא
ת וד ל ות ב
לארש י
א ל א
ימיב
שוביכ
.ןע נכ
םעה
בשויה
לא רש יב
ינבו
ם ע ה
םיבשויה
,ת וצ ופ ת ב
רשא
ושח
, ות ר זע ל
וס נכ נ
ק ב א מ ל
ם ס נא ל
ל ע ו
.ם ח ר כ
היה
ם ע ב
לארש יב
ןוצר
יושע
א ל ל תח
ד ומ ע ל
ינפב
ה פ ק ת ה
לש
ביוא
ר י ב כ
קזח ו
,ונממ ךא א ל
התיה וב
השיש
ילא
;ב ר ק אוה א ל
שפיח
,וירחא א ל
שקיב
ת א צ ל
ה פ ו נת ־ת מ ח למ ב
ל ע
ב יואה
וש פחל ו
.ות יב ב
ונוצר
ד יח יה היה
ד ומ ע ל
,ודגנ
,ןנוגתהל
בישהל
ה מ ח למ
םשל
תע ינמ
דמש
.ן וד ב א ו
א ול ה
ב יואה
זיר כה
ש ר ופמב
א ל
ם ע פ א ל ו
,ם ימ ע פ
יכ
ות רט מ
שרגל תא
לארש י
המיה א ל ו
ר ית וה ל
ונממ
.דירש ףא ו
ק ר פ ב
ןושארה
לש
ה כ ר ע מ ה
,ת יב ר ק ה
הכשמנש
הנשכ
,הווקנו(
וזש םג
ה כ ר ע מ ה
ה נ ורחאה
א ל ו
ר וזחת
)דוע
ןעמ ל
ת ור יח
,לארש י
רשאכ
ר ה ד
ב כ ר
לארש י
ת ו ב ר ע ב
בגנה
ה ית וע ורת ו
לש
ת ר ע ס
ב ר ק ה
ואשינ
ר ב ד מ ב
ןיצ דע ו
ב ר וח ־ר ה
,ועיגה
ל גר ו
א ב צ
לארש י
ה כ ר ד ל ע
יפוח
ף וס־ם י
םע
,ת ל יא ף א ,זא
רשאכ
המ ד נ
,ה יה יכ
ק ב ד
ןורכש
םישוח
ק ל ח ב ןמ
רע ונה
,ם ח ול ה
א ל
השבכ
תא
ם עה
ומ כ
אוהש
תגאש
ןוחצנ
הוואת ו
ה ל וד ג
ם ו ל ה ל
ב יואב
ות וכ ה ל ו
דע
,ה מ ר ח
ו פ ד ר ל
וצ ר א ב
ע ור זל ו
ח ל מ תא
.וית ומ דא
ת ו ל י ל צ
ןוצרה
יט יל ופה
ית וא יצמה ו
ה פצ
ה ת ל ע ו
שיח
רה מ
האשנתהו
ל ע מ
י ל פ ר ע ל
ןורכשה
,העשל
,א יה ו
ת ו ל י ל צ
ת ע ד ,וז איה
הע בקש
ת וכ י ל ה
הנייצו
יח רא
גהונ
ם יסח יו
םע
ביוא
ס ב ומ
.חצ ונמ ו
ת ומ ד ק א
ןילמ
ה ר צ ק וז
ה א ב
ר יה ב ה ל
ק ר פ
הר יצ יב
תירישה
ת יר ב ע ה
לא רש יב
,הנשב
הנשב
ת יצחמ ו
,הנשה
לש
ונת מ ח למ
ןעמ ל
ת וא מ צע
.לא רש י
ה ב
יל וא
רא וב י
ע ק ר ה
יתמאה
לש
תריש
לארש י
ק ר פ ב ןמז הז
הנממו
קרזיי
,ה יל ע ל ע
,הרישה
ר וא לש שממ
איהו
ר יבסתש תא
היגשיה
הכ