Page 258 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

רבחמה
ךלוה ול
,ולולסמב
ללסש
םיקרפב
,םימדוקה
,רמולב
אוה ןתנ תא
,רוקמה
תפסותב
ינמיס
,קספה
תחתמו
וקל
סיפדה טקל
ישוריפמ
דומלתה
ףורצב
ךפונ
.ולשמ
י ר פ ס
ה א י ר ק
ם י ד ל י ל
ר ע ו נ ל ו
י ל ׳ ם ה ר ב א
, ד מ וש מ
,רופס תאמ יבצ
קאשט .או .ל
,ןלפק
תאצוה
׳גילוקה
ירבעה
,רומיטלבב
.ח״שת
51
מע׳.
רופסה אוה
דבועמ מ
םישש״ הנש
״הנשו
תאמ .א
בהזךבא
דקונמו
ידי־לע יבצ
.במולוג
ר ו א
, ל פ ו א מ
,רופס תאמ
הדוהי
,ירעי
תאצוה
׳גילוקה
ירבעה
,רומיטלבב
.ח״שת
רופסה אוה
דבועמ מ
רואכ״
.״להי
םיכרועה
והודקינ
והושעו
רפסל
ןיינעמ
.רעונל
ם א
, ם י ר מ ו ש ה
ינושארמ
הנגהה
,לארשי־ץראב
תאמ
הזילע
,יקסמוח
תכירעב
באז
,יקסמוח
תאצוה
תורדתסהה
תירבעה
,הקירמאב
.קרוירינ
45
מע׳.
רופסב הז
םירפוסמ
ישעמ
הרובגה לש
לאקזחי
יבצו
,בונסינ
ינושארמ
םירמושה
.ץראב
ומכ ןכ
םיראותמ
הפי
ישחר םאה
הנכומה
בירקהל
תא הינב לע
חבזמ
.תדלומה
ןונגס
רפסה אוה לק
ותרוצו
.תבבלמ
רפסב
ונתינ
םירויצ תאמ ילע
ירעי
םייחמה תא
.םירופסה
רפסב הזה שי
,שודיח והזו
לוטיב
,שגדה ץוח
תויתואמ
ת״פכב
ןהבש אוה
.שגרומ
םירופסה
םיוולמ
םירויצ
,םיביהרמ
השעמ ידי
רייצה
והימרי
.דלוגניפ
ם י י ח
, ל ק י נ ר פ מ ו פ
,רופס תאמ ןב
,ןינורהא
תאצוה
תדעו״
ךונחה לע
די יתב
תסנכה
,״םיחואמה
,קרוירינ
.ח״שת
56
.׳מע
רופסה אוה אלמ םייח
תואקתפרהו
לש דלי
ירוהי
.הקירמאב
ךותב
רופסה
הזה
אצמי
דליה
ידוהיה תא
,ומלוע וב
םיפקתשמ
ייח
וחור
ויתומולחו
םיאצומ תא
.םנוקית
לעו לכה
ףחור
רומוה
דליהש
ידוהיה הנהנ
.ונממ
םג
רפסב הז ומכ
םירפסב
םינושארה
האיצוהש
הדעווה
ל״נה
ןושל
רפסה
איה הלק
,רואמ
רפסמ
םילמה
תושדחה
דמעוה לע
טעומ
,טעומבש ןהו
תוכלוה
תונשנו
לכב
דומע
.דומעו
שיו
ילושבש
ןוילגה אב םג
ןמוגרת לש המכ
םילמ
.תושדח
רפסה
ריוצמ
המכב
םירויצ תאמ
קחצי
,ררנלדירפ
םהו
םיליקמ לע
ארוקה
ריעצה תא
תנבה
.רפסה
ל א ג י
, ר מ ו ש ה
,רופס תאמ
הזילע
,יקסמוח
תאצוה
תדעו״
ךונחה לע די
יתב
תסנכה
,״םידחואמה
,קרוירינ
.ט״שת
62
.׳מע
הדעווה ל״נה
הכישממ
תכלל
ךרדב
הנייצש .הל איה
האיצומ לכב הנש ינש
ירפס
האירק
,םידליל
םירפס
םיכשומה
תא בל
דליה
ידוהיה
.הקירמאב
רפסב הזה
םירפוסמ
ישעמ
הרובגה לש לאגי
,רמושה
םישעמ רשא םג
דליה
יאקירמאה
האגתי
.םהילע
וב
םירפוסמ
הרצקב
המכ
תולבסמ
םידוהיה
היסורב
תואקתפרהו
םילועה
םישרחה
.לארשי־ץראל
לובי
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תנשב
ט״שת
גכ