Page 259 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ףוסבו
רפסה
ורביח
ןולמ םלש לכל
םילמה
תואבה
רפסב
,ןודנה
הרובע
הבושח
.הליעיו
לעו
דוע
שודיח
יאדכ
:עיבצהל
שארב לכ
,רמאמ ריש וא
רופס
אצמי
דימלתה
הרושב וא
םיתורוש
םילמ
תודחא
רבד־לע
.רבחמה
םיטקלמהו
אל
וענמנ
סינכהל
ךותל
רפסה םג
םהיתוריצימ
לש
םירפוסה
םירבעה
םיבשויה
.הקירמאב
ומכ ןכ ונתנ
םג תא
תונומת
םירפוסה
ירכ
:םייקל
ויהו*
ךיניע
תואור תא
.ךירומ
א ו ב מ
, ד ו מ ל ת ה
תכסמל
אבב
,אעיצמ תאמ ברה
לארשי
,תרופ .טס
,סיאול
.ח״שת
316
מע׳.
רפסה
חנומה
ונינפל אוה
יעיברה
תרושב
,םירפסה
רביחש
רבחמה
דבכנה
עוצקמב
.דומלתה
ומכ
וירפסב
םימדוקה
ךכ םג
רפסב הזה
הצרמ
רבחמה
האצרה
תיתיצמת
לש
היגוסה
הנודנה
הכלההו
תראבתמ
תלחתמ
הדוסי
דעו
ףוס ימי
,םיארומאה
ףוסבו
לכ
היגוס אב
םוכיס
.הצממ
רבחמה
דבכנה השע
םינזא
הרותל
,הפ־לעבש
ןיבהל
גשומ
,ידומלת
אלקש
,אירטו
ייוניש
תועד
םעטו
קספ
.ןירה
ש ו ר פ
, י ר ל ו פ ו פ
םידימלתל
,םידמלתמלו
לע
תכסמ אבב
,אעיצמ קרפ
,דיקפמה
תאמ
בקעי
,רמרק
.ח״שת
ומכ
וישורפב
םימדוקה
לע
םינש״
זחוא ןי ו
ולא״
״תואיצמ
להנתמ
רבחמה
לגרל
דימלתה
,ינקירמאה
ריבסמ ול
ןפואב
ירלופופ
תא
ןכות
,ןינעה
קרפמ
ותוא
,ויקלחל
לאוש
,בישמו
שיו
ןתונש םג
םוגרת
ילגנא
הלמל
יתלב
.תנבומ
קרפ
״דיקפמה״
בבחתנ
לע
םירומה
,םידימלתהו
הברהו
םישוריפ
םיירלופופ
ורבחתנ
קרפל הז
םינשב
,תונורחאה
םהיניבו
לע ידי
םירומ
ץראב .וז
ר* ש ״ב ם לע
,הרותה
תאמ דור
,ןיזור
תאצוה
,״םוא״
,קרוי־וינ
.ח״שת
272
מע׳.
שוריפ
ם״בשרה
לע
הרותה
יוקל
,רסחב
יכ
ליחתמ
תישארבמ
ח״י
רמוגו
םירברב
,ג״ל .ג״י הנהו
איצוה ר״ד דוד
ןיזור תא לכ
שוריפה לע יפ
יבתכ די
םינוש
אצמש
תוירפסב
>ו״מרת<
התעו
האב
תאצוה
״םוא״
הסיפדהו
תא
רפסה
.שדחמ
ם ו ל ש
, ה כ ר ב ו
רפס
דומלל
,האירקה
תאמ האל
,רפלק
תאצוה
,ןמרב
,קרוירינ
1948 . 79
מע׳.
טמרופ
.םובלא
תלאש
רומל
האירקה
תנבומה
הדירטמ
תא
תוחומ
םיכנחמה
,ללכב
תאו
וניכנחמ
.טרפב
ליג
םיליחתמה
ונלצא אוה הובג
,רואמ
םנושל
תיעבטה
איה
,תילגנא
ןכלו
היעבה
תאזה איה השק
.דואמ
םינשב
תונורחאה
וליחתה
רבחל
הקירמאב
ירפס
דומל
םיליחתמל
יפ־לע
תאירק
םילמ
תומלש
.תונבומו
תרבחמהו
לש רפס
הז
תטקונ
הטישב .וז איה
הליחתמ
תלמב
םסקה
״םולש״
םילמו
תורושקה
,הב
ןיעכ
,״םייחל.
,רבח ,בא םא
אצויכו
.ןהב
םילמהו
תוזרחתמ
,םיטפשמל
םיטפשמהו
םירופסל
םינטק וא
.םיריש
לכלו
רופס
הולתמ
.הנומת לכו הלמ
השדח
תחתונמ
תורבהל
תודדוב
ידכ
דימלתהש הנקי תא
היוטיב
.ןוכנה
רפסה וניא לע
תרהט
ןושלה
.תירבעה
תרבחמה
תסרוג
,תוינושלרד
יהוזו
השיג
השדח
יבגל
דומיל
האירקה
.תנבומה
ד ו מ ל ת
,ש ר ו פ מ
לע
תכסמ
,תוכרב
םיקרפ
יעיבש
,ינימשו
תאמ ברה
ןימינב
יולה
,ץישפיל
.ח״שת
172
מע׳; קרפ
,יעישת
,קרוירינ
.ט״שת
208
.׳מע
בכ
ןיע
ארוקה