Page 261 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ש ד ו ק
, ם י ל ו ל ה
תודלות ׳ר
ל׳רוד
,בוללמ
,א״ה תאמ ברה השמ ריאי
,קוטשנייוו
,קרוי־וינ
.ט״שת 160
.׳מע
רפסב הז ףסא
רבחמה
םירופיס
תורגאו
רשקב םע
יברה ׳ר דוד
,בוללמ
ןב
םרוד לש
יברה 'ר
ךלמילא
קסנזילמ
ויחאו
׳ר
איסוז
.ילופנאמ
וב ןנשי
תורגא
םג לע ראש
יגיהנמ
תודיסחה
התואמ
הפוקתה
הפוקתהו
.הירחאלש
תישארב
רפסה ןתנ
רבחמה
המכ
,םיריש
תואמגוד
ורפסמ
רונכ״ ןב
״דוד
,)י״כב(
רשא
רבחמה
ריעמ לע
ומצע אלש לכב
םוקמ רמש לע
יללכ
קורקידה
. . .
כ
ןיע
ארוקה
ת ו ר פ ס
ה פ י
ן י ב
ינש
, ת ו מ ל ו ע
םירופס
,םירויצו
תאמ .ב
,סקיזייא
תאצוה ״ןגע״
לע די
תורדתסהה
תירבעה
,הקירמאב
,קרוי־וינ
.ט״שת 218
.׳מע
בור
םירויצה
םירופסהו
רפסבש הז
םיחוקל
ןמ
רבעה
,בורקה
םהבש
ראתמ
רפטמה
תא ייח
,הרייעה
הריקעה
הפוריאמ
הקירמאל
ילבחו
תורעתהה
ץראב
.השדחה
ך ו ת מ
, ר ג ו ס ה
,םיריש תאמ
םהרבא יבצ
,יולה
תאצוה
,״להא״
,קרוי־וינ
.ח״שת ו״צ
.׳מע
םש
רפסה
םלוה הפי
רואמ תא
ןכות
םירישה
רפסבש
.ןודנה
ררושמה
הצור
גורחל ןמ
רגוסה -
ךרכה
אצמנש ,וב לבא אוה קלח
יפלאמ
םיקלחה
ונממש
רבוח
,ךרכה
השקו
ערקהל
ונממ
.ירמגל
אוה
,שיגרמ
ןיעכ
תשגרה
,אטח לכב
ותושי
,תיכרכה
לבא
רשפא־יא
ול
רטפהל
.הנממ
אוה רש לע
קרוירינ
,היתואטמסו
לע רשג
גרובסמאיליוו
רכו
.רכו
וליפאו
אוהשכ רש לע
,ותודידב
תאז איה
תורירב
.ךרכבש
ר פ ס ה נ ס י ו נ ו ,ת
,םירופס
תאמ
לארשי
,ןמסוא
תאצוה
״ונלשמ״
,
־סול
,סל׳גנא
,.לק
.ח״שת 224
.׳מע
רפוסה
לארשי
ןמסוא היה עודי
להקל
םיארוקה
םירבעה
ינפל
םישולש
.הנש
זאמו
שרפ ןמ
תורפסה
תירבעה
הנפו
.תיריאל
לבא
ותקיז
תירבעל
איה
.הקזח
התעו
איצוה תא
.וירופס
ןכות
םירופסה
אוה
ייחמ
םידיסחה
.םהיתודגאו
ס ו ב מ ו ל ו ק
, י ד ו ה י ה
ןמור
,ירוטסיה
תאמ
לואש
,ריפס
תאצוה
,״םוא״
,קרוי־וינ
.ט״שת 272 מע׳.
רפסב
סובמולוק״
״ידוהיה
ללוגמ
רפסמה
תא לכ
השרפה
המויאה
לש
היציזיווקניאה
לע
היללוחמ
.היתונברקו
אוה
ריבעמ
ינפל
ארוקה המכ
םישיא
,םיירוטסיה
ןוגכ
םהרבא
,אתוכז
ןוד
קחצי
לאנברבא
דצמ
,דחא ןמו דצה
ינשה
אוה
הלעמ לע תמב
םייחה תא
הכלמה
הלבזיא תאו
הלעב
דנניררפ
רועו
הלאכ
םדיש
התיה
ידוהיב
.דרפס
רפסה
בתכנ
הליחתכל
תיריאב
ןתינו
תוישרפ
תוישרפ
ןומויב
ןעגראמ״
,״לאנרושז
התעו
םגרות
,תירבעל