Page 262 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

לובי
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תנשב
ט״שת
טי
. ב
, ר ק ח מ
,ןויע
ה ס מ
ת ר ו ק ב ו
, ת ו ר ו א
תרבחמ
תוראה
אמגורל
ארקמב
רומלתבו
רשא ןהל עגמ
עדמל
,וננושל
תאמ
בקעי
ןשלב
,)יקסניפז(
,קרוירינ
.ט״שת 55 מע׳.
רבחמה
אוה ברה
בקעי
יקסניפזר
םסרפתנש
ורפסב
שרדמ״
םש
״רבעו
,הנבוק(
)ז״פרת
וירקחמו
״וננושל״ב
דועבו
תוינסכא
.תויתורפס
ותרבחמב
השדחה
אוה
ךישממ
תדרל לא
ןיתישה לש
,וננושל
יפ־לעו
ותטיש אוה
הלגמ
.תונופצ
דחאו
םירקיעה
לש
ותטיש אוה
שרושש רחא שי
המכל
המכו
םילעפ
רשא
תיארמל
ןיע
תורוצ
תונוש
.םהל
רבחמה
ללוצ
ךותל םי
דומלתה
הלעמו
תועבטמ
ןושל
תוירבע
.תוקיתע
בגאו
ותריקח
התועמשמב
לש הלמ אוה
ראבמ המכ
המכו
םיקוספ
ך״נתב
ץיפמו
רוא לע
םירמאמ
םיידומלת
.םימותס
תרבחמה
איה קר
המגוד
םישודיחל
שיש
ורפסב
תודלות״
יגשומ תפש
״רבע
הכחמה
תוארל
תא רוא
.םלועה
י ל ב ח
, ה ל ו א ג
,םירמאמ
תאמ בר
,ריעצ
,קרוי־וינ
.ט״שת 400
.׳מע
רפסב הז
וצבקנ
ירמאמ
רבחמה
לע
ילבח
הלואגה
לעו
תמחלמ
לארשי
.תואמצעל
רפסה
ליכמ
םיעבש
השולשו
םירמאמ
םינתונה
ארוקל
רואית
הצממ לש
ונתפוקת
לע
,היתוגלפמ
היתונולשכ
.היתונוחצנו
ת ו ד ל ו ת ל
ן א י צ א מ ר ו פ י ר ה
ת י ת ד ה
א י נ מ ר ג ב
, א י ר ג נ ו א ב ו
ם״רהמה
קיש
,ונמזו
תאמ ברה
לאיתוקי
הדוהי
,דלאוונירג
,קרוירינ
.ח״שת 155
.׳מע
רבחמה הנק ול םש
,וירוביחב
דוחיב
תויפרגונומב
ולש לע
ידוהי
,הירגנוה
שיש
ןהב
רמוח בר
תודלותל
םידוהיה
ץראב .וז
םעפה הכיז
ונתוא
רבחמה
,היפרגונומב
הליכמה
תודלות
ןואגה
ם״רהמ
,קיש
,ויתועד
ותמחלמ
דגנ
העונתה
תימרופירה
ותעפשהו
לע
.ורוד
רבחמה
וניא
קפתסמ
תריסמב
תודבוע
םיטרפו
סחיב
העונתל
א וה -תא זה
ראתמ םג המכ
םינינע
םיידדצ
םיציפמה
רוא לע
הפוקתה
איהה
,הישיאו
ןוגכ ברה
׳ר
לאפר
,שריה רגייג
םירחאו
ןיב
ידוהי
.הירגנוה
ויתורעה
תובורמה
ילושב
ןוילגה ןה
.תופלאמ
ףוסב
רפסה האב
היפרגוילביב
המלש
תטרופמו
לש
יבתכ
רבחמה
הכורע
ידיב
רקוחה םייח
ךולב
.אניוומ
ר פ ס
ה נש ה
י ד ו ה י ל
, ה ק י ר מ א
ךרכ
,א״י-״י
תכירעב
םחנמ
,בולוביר
תאצוה
תורדתסהה
תירבעה
,הקירמאב
,קרוירינ
.ט״שת 712
.׳מע
ךרכה הזה ומכ
ויחא
םינושארה
אוה אלמ
.שודגו
ואב וב
םירמאמ
תולאשב
,העשה ןוגכ
תנידמ״
,לארשי
הדוסי
״היגשיהו
תאמ
ןימינב
,ןורדבש
רעשב״
תיבה
״ישילשה
תאמ
םחנמ
.בולוביר
רפסב
ןודנה םנשי
םירופס
םירישו
יבוטמ
םירפסמה
םיררושמהו
ץראבש וז
הצוחמו
.הל ומכ ןכ ואב וב
ירבד
רקחמ תאמ .א .ש
,הדוהי
לאומש
,סיורק
לאומש
ןיגייפ דועו
.דועו
םג קלח
תוסמה
םירמאמהו
וניא .לד שי וב הסמ תאמ ר״ד ןסינ
בורוט לע
תונמא
תיטסלפ
תידוהי
,הקירמאב
לע
תריש
ןודבאה
תודהיל
הפוריא תאמ השמ
,רגרפ לע
תודהי
ןילופ
תודהיו
הילטיא
.המודכו