Page 264 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

רמאמה הזה רבכ
ספדנ
המכ
.םימעפ
לבא
האצוהב
וז שי קרפ
,ףסונ
אוה
קרפה
.א״כה
סרטנוקב
רומאה ןנשי המכ
תורעה
יארמו
תומוקמ תאמ ׳ר
םחנמ
ןוסרואינש
תופסוהו
תאמ
רומ״ראה
ףסוי
.קחצי
ת ח נ מ
, ר י א מ
ישודיח
הרות
דומלתב
ילבב
,ימלשוריו
תאמ ברה
ריאמ
,רלפנמולב
,קרוי־וינ
.ח״שת ז״פ
.םיפד
טמרופ לודג
.םירוט־לופכ
רבחמה
ללוצ םיב
,דומלתה
לפלפמ
ס״שב
םיקסופו
הלעמו
המכ
המכו
ישודיח
הכלה
רואל
םינושארה
.םינורחאהו
רבחמה
ןד
המכב
םירבד
םניאש
םיגהונ
ןמזב
,הזה ןוגכ תיב
שדקמה
ילכו
,תרש
תטיחש
ןברק
תבשב
,בוטדכויו
םישדק
תעיקשב
המחה
.המודכו
ןמו דצה
ינשה אוה ןד
ינינעב
,םוירכוי
ןיעכ םא
רתומ
שמתשהל
לוקמרב
תסנכה־תיבב
,תבשב
תחיתפ
ררקמ
,תבשב
ינידב
האצוה
הסנכהו
תבשב
.דועו
ת ו צ מ *
,םש ה
ללוכ
ג״ירת
תווצמ
רדסכ
,הרותה תאמ ברה
ךורב
ןירפלייה
,לוקסמ
תאצוה ףלוו
,סילז
,קרוי־וינ
.ח״שת
248+8 מע׳.
רפסב הזה הנומ
רבחמה תא
תווצמה
יפ־לע
,ם״במרה
,ן״במרה
,ג״מסה
ק״מסה
רפסו
.םידרח
ל״ומה ףרצ
רפסל
רמאמ לע
ג״ירת
תווצמה
תאמ ׳ר
המלש
.שודקה
ת ר מ ש מ
, ם י נ ה כ ה
םירואיב
םישודיחו
המכב
,תותכסמ
תאמ ברה
ירוא
ריאמ
ןהכה
,וואנהכ
,קרוידינ
.ה״שת 254
.׳מע
טמרופ לודג
.םירוט־לופכ
רפסה
רומאה אוה אלמ
םילופליפ
ישודיחו
הרות
דומלתב
ילבב
.ימלשוריו
רבחמה
לקוש
הרוטו
םינינעב
ולפיטש םהב
םינושאר
.םינורחאו
ומכ ןכ שי וב
תושרד
ירבדב
.הדגא
רפסה הזה
קלחנ
:םינשל
קלחב
ןושארה
שי
וישודיחמ
לש
,באה
קלחבו
ינשה שי
וישודיחמ
לש ,ונב ברה
,רזעלא
לע
תכסמ
.ןישודיק
ףוסבו
קלחה
ןודנה שי
חתפמ
,וישודיחל
ויפ־לעש
אצמי
ןייעמה לע
הלקנ
תא
.ושקובמ
ה נש מ *
ה ר ו ת
,ם״במרל
הרודהמב
,תרצוקמ
ךורע
ידי־לע ר״ד
לאיטלפ
,םיובנריב
תאצוה
ורביח
גנישילבופ
,.פמוק
,קרוירינ
.ט״שת 336 מע׳.
ר״ד
םיובנריב
השע תא דיה״
״הקזחה
רבדל
הוושה לכל
.שפנ
ךרועה דקינ
תא
רוקמה
ףיסוהו
םוגרת
ילגנא
שוריפו
המכל
םילמ
.םיגשומו
הרודהמה
הנושארה
לש
רפסה
הספא ןמ
קושה
ל״ומהו
ואיצוה התע
הרודהמב
.הינש
ר פ ס
ם י ר ו צ י ק ה
לש
ירעש״
,״הרוא תאמ
רומ״דאה
ףסוי
קחצי
,ןוסרואינש
תאצוה
רצוא״
,״םידיסחה
,קרוי־וינ
.ח״שת 97
.׳מע
ידיסח
ץיוואבויל
הקירמאב
ולבק לע
םמצע
ץיפהל
תא
תרות
.ד״בח
ירהו
םה
םיסיפדמ
ידמ הנש
הנשב תא
ירפס
דוסיה לש
,םהיתובר
ןה הלא
ויהש
םיזונג
,די־יבתכב
ןהו
,הלא
רבכש
ואצי
סופדב
ףוריצב
תורעה
.תוראהו
רפסה
ןודנה אוה
רוצק
רפסה
ירעש״
״הרוא תאמ
רומ״דאה
,יעצמאה
אוהש
תיב־ףלאה
לש
תרות
תודיסחה
.תיד״בחה
רבחמה
ןתונ
ורוציק
לש לכ קרפ
,ותיצמתו
תניחבב
טעומ
קיזחמה
תא
,הבורמה
תלעותלו
םידמולה
םינייעמהו
רפסב
הזה
ספדנ
ףוסב
רפסה
חתפמ
ינינעל
רפסה
ירעש״
״הרוא
רדסב
.תיב־ףלאה
ת ר ט ע
, י ב צ
םישוריפ
םישידיחו
לע
השמח
ישמוח
הרות
םיטוקילו
לע
לובי
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תנשב
ט״שת
זי