Page 266 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

לובי
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תנשב
ט״שת
תאמ
ןיע
ארוקה
ה מ י ש ר ל
ה א ב ה
ן ל ה ל
םינתינ
ם יר פ ס ה
ועיפוהש
שדוחמ
,יאמ 1948 , דע
שדוח
,יאמ 1949 .
םג
הנשה
ל ו ב י
ת ו ר פ ס ה
ת י נב רה
ה ל וע ל ע
י ר פ ס
.ל וח ה
ד וח יב
ם יב ר מ
ם ל צ ל תא
י ר פ ס
ד וס יה
ת ור פ ס בש
ת א ( ו ז
ה ל א
יתנייצ
ןויצב
.)״בכוכ״
הע פ ות
תחמשמ
איה
יר פ ס לש
הא ירק
ם יד ל י ל
רע ו נל ו
הת יה
ה ילע
.ת ר כ י נ
ת ע ה ־ יב ת כ ב ו
ט ע מ כ
אלש ל ח םוש
.יוניש
״ראודה״
,ויפס ומ ו
״ןורצב״
יליבש״
,״ךונחה
,״סדרפה״
״ברוחה״
״תױפלת״ו
ם יע יפומ
.ל יגר כ
ת ונותעה
ת יר ב ע ה
ת כ ל ו ה
ת ר צ ב ת מ ו
.ה ק יר מ א ב
, ה כ ל ה
ת ול א ש
,ת וב וש ת ו
,ש ור ד
ר ס ומ
ר צ ו א ה ב ר י י ת ו ,ת רפס /י תאמ ר״ר
לאכימ
,רגיה
תאצוה
יבר״
,״ןנבר
,קרוירינ
.ח״שת 515
.׳מע
רפסה הזה אוה
םוכיס
תעשתל
םירפסה
םימדוקה
.ול וב אב
אובמ
,יללכ
ןדה
םייוטיבב
״אתיירב״
״אתינתמ״ו
ילבבב
,ימלשוריו
ירוקמ
תותיירבה
אתיירבהו
המוקמב
לש
.הכלה ומכ ןכ םנשי
רפסב
ןודנה
יעטק
תותיירב
תופסוהו
םינוקיתו
םיכרכל
.םינושארה
רבלמ
םינינעה
םירומאה
הנשי
ךרכב הזה
היפרגוילביב
תפסונ
לע
תומישרה
,תויפרגוילביבה
םשרש
רבחמה
םיכרכב
.םימדוקה
לעו
םלוכ
ףיסוה תא
ןכות
םיקרפה
לש
םיכרכה
םינושארה
תוחתפמו
תותיירבל
יפל רדס ינש
םידומלתה
ילבבה
.ימלשוריהו
רפסה הזה ומכ רתי
וירפס לש ר״ר
.רגיה םה
גוסמ
םירפסה לכש
רקוח
ידומלת
קוקז
.םהל
ר א ב
,ם י ר ש
םילופלפ
תורעהו
לע לכ
,ס״שה תאמ ברה
לארשי
,עללירהאפ
,קרוירינ
.ח״שת 152 מע׳.
טמרופ לודג
.םירוט־לופכ
רבחמה
הלעמ
אתתעמש
אבילא
,הכלהד
בגאו
לופליפ
אוה
איבמ
םינושאר
םינורחאו
השועו
םישקעמ
.רושימל
קלחה
ינשה לש
רפסה אוה אלמ
תורעה
הארמו
תומוקמ
ס״שב
םיקסופו
םיראבמה
תא
תומוקמה
.וללה
י ־ ר ב ר
, ף ס ו י
ךרכ
,ןושאר
תאמ ברה ףסוי
,ץיוונאק
,קרוי־וינ
.ח״שת
258 מע׳.
וט