Page 268 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ונתורפס
תנידמב
לארשי
תנשב
ח״שת
גי
הרדיסה
:תמסרופמה
תוממוקתה
,םיגרואה
התוכזבש
האצי
תרייצמל
ןיטינומ
הפוריאב
ינפלש
.רלטיה
הנומתה
״תומ״ איה
בטיממ
הירויצ
תיניפואו
ךרדל
תדחוימה
הלש
תונמאב
.תינרדומה
, ן ה כ ה
: ן ו ע מ ש
תינופמיס
.יבשה 96
יטוקל
,םירויצ
תאצוה
,״רייצה״
,הפיח 1948 .
וירויצ לש רייצ
,יובש
רסאנש
וילע
ויבשב
אטבל תא
ישחר ובל
הביתכב
אצמו
ךרד
אטבל תא
ויתושגר
,רויצב
םהבו
אוה ןתונ
יוטיב המ
ויתושגרל
לש
םדאה
.לבוסה
הינוריאב
הקד שיגדי
תא
הלקהה
,קוחצבש
קרופה תצק תא
.רעצה־אשמ
ר פ ס
, י ק ס נ י ר מ צ
ךרד
הריציה
לש
יאמב
,ירבע
תאצוה
,״םעל״
־לת
.ביבא
*
רפס
ןורכז
ןקחשל
״המיבה״
םסרופמה
םייח
.יקסנירימצ
דבלמ
ירבד
הכרעה
לע
ןקחשה
,יאמבהו
ונתינ
ןאכ םג
ירבדמ
חונמה
ומצע
רפסמו
תוטויטה
ולש
.יאמבכ
, ן י ד ו ר
: ט ס ו ג י ו א
תוריצי
טסוגיוא
ןידור
ןידורו
לע
,תונמאה
תאצוה
,״יניס״
.ביבא־לת
רפס הז
ליכמ תא
בטימ
ויתוריצי
לש
,ןידור
דומע
ךוותה לש
לוסיפה
האמב
.ט״יה
אובמכ
הנתינ
הסמה
תמסרופמה
לש
ןפיטס גיוצ
ךותמ
ורפס
םלועה״
לש
״לומתא
םיקרפו
םירחבנ
לש
ןידור לע
םזילאירה
לש
תונמא
.לוסיפה
תנשב
ח״שת
וע יפ וה םג 2
תוזחמ
.ס ו פ ד ב
ד ח א לש
,ר ב ח מ
הס נמה תא
ותצ ונ
התע
חטשב
הז
אוהו
םייח״
״קחשמו
תאמ .א
,ןגכ
ת א צ וה ב
ת יר ק
ר פ ס
;ם ילש וריב
ינשה אוה
ה זחמה
ןולוס״
״דולב
תאמ .ת
,ל צ ר ה
םגרותש
י״ע .א
יד ר ו
םע
ה מ ד ק ה
תאמ .נ
.ד ו ר ב
ף ר ג וט ק ה ב
אצי
ה זחמה
לש
םייח
ןנח לא .י( .ח ןב
:)דוד
הלפא ״
,״ם ירהצב
ת ור וק
ןחנצ
יר ב ע
י״אמ
אציש
ת ר זע ל
תיראש
ה ט י ל פ ה
.ה פ ור יא ב
הזחמ הז
ף יס ומ
ה יל וח
ת ו ל וע פ ב
רע ונה
ץ ראה
ילארש יה
השעש
ה ב ר ה
ןעמ ל
ם יחאה
םיקנאנה
תחת ל וע
.ם יצא נה
ה זחמה
אוה
ךש מהכ
וית וזחמל
ל״יש
ת א צ וה ב
״רינש״
ל ת ב
.ב יב א
י ב ת כ ת ע
ם י נ ות ע ו
ת ור מ ל
קוצ
ם יתעה
א ל ל ח םוש
יוניש
הנשב
,ה נודנה
ל כ ו
םינותעה
יב ת כ ו
תע ה
וכישמה
.ע יפ וה ל
ונתחמשלו
ואר נ
םג
םינפ
.תושדח
ב ל ב
ףצ ומ שגר לש
החמש
ו נל ב ק תא ינפ
ןותעה
ימשרה לש
תלשממ
ץ רא
לארש י
ת יר ב ע ה
הדגאשכ
ה כ פ ה
ת וא יצמ
ה כ
ת ילא וט ק א
יד כ
תאצ וה
ןותעה
ימשרה לש
תלשממ
ת נידמ
.לארש י
ת א נה ל
יב ב וח
תע יד י
ם עה
ה ל יח ת ה
ע יפ וה ל
המ ב
ה ע וב ק
ר ו ל ק ל ו פ ל
יד וה י
ת כ יר ע ב
ן ט ס י ר ו ל ק ל ופ ה
עד ונה ר״ד םוי ב וט
יקס ניול
ף ר ג ו יל ב יב ה ו
ל ל וה מ ה
. ל ס ר ק