Page 269 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

בי
טסנרא
י ר פ ס
ת ו נמ א
ן ור ט א ית ו
, ן י ט ש פ א
:.י יהי
,לוסיפ
יקרפ
היפרגויבוטוא
תאמ
בקעי
,ןיטשפא
.םילשורי
ללוכ
םיקרפ
םייפרגויבוטוא
תאמ
אלפומה
ינמאבש
הקיטסלפה
לש
ונימי רשא
הלעה תא
עבמה לש
ויתואנקויר
חכב
העונת
תיטסינויסרפמיא
הצרמנ
לע ינפ
.חטשה
ןמאה בצינ
ונינפל ןאכ
אולמב
ותמוק
וייח־תשרפשכ
תחתור
תבהאב
תמאה
,תיתונמאה
הלעמה
ותוא לעמ
ילותפנל
ןמזה
.וירורמתו
א ב ל ־ פ :ן
םיתש
הרשע
תונומת
,ת״ויכנת
תאצוה
לבא״ ,״ןפ
הרבח
תואצוהל
,תויתונמא
.םילשורי
12
תונומת
,ך״נתב
וימושיר
לש
ןמאה
םסרופמה
הנקש ול םש
ויתונומתב
םלועמ
.ארקמה
,ש ר ב
:הש מ
תויומד
,לפואמ
תאצוה
ץוביקה״
.״רחואמה
רפס
םירויצ לש רייצ
תיראשמ
,הטילפה
בשויה
הירוובב
רתוחו
תולעהל
בינ
יתונמא
הנברוחל
לש
המואה
,היוודה
הסנמ
ףושחל
ולוחכמב
תא
םדאה
וימורעמב
לטרעלו
תא
היחה
העורפה
לש
המשנה
.״תיירא״ה
תונוש ןה
:תויומדה
הנה
ונינפל
יובש
טבלתמה
וילבכב
הנהו
םרא
זוחא
,המיא
םחולה
ךותמ שואי
ןורחו
ןיא
,םינוא
יבעמ
.האושה
הלעמ םג
תויומד
לש
,םילוג
םידדונה
לע
תורהנ
ןילופ
הריתחב
לא ץרא
.תובא
ויקרפ :םה
םוהתמ
,ןודבאה
לע
,תואושמה
םיכלוהה
,הלוגב
ישנא
,למע
ימושיר
.םילוש
, ב א ב
י ו ל י ו :ס
טרנרבמר
רייצ
,םידוהיה
תודלות
טדנרבמר
רואב
ויסחי
םידוהיל
תודהילו
ףוריצב
50
,תונומת
םוגרת .י
,רוק
תאצוהב
,״יניס״
.ביבא־לת
תאצוה
״יניס״
הכישממ
תלועפב
היתואצוה
,תויתונמאה
רפסו
הז אוה קלח
ורפסמ
ףיקמה לש
רבחמה לע
טדנרבמר
הזוניפשו
לפטמו
קר
טדנרבמרב
רייצכ
.םידוהיה
ר ו י צ ה
ב א ״ ,י 18
תויצקודורפר
,םיעבצב
תאצוה
״ארקמ״
וידוטס
,מ״עב
.ביבא־לת
ליכמ
םיקתעה
לש
תוריצי
ןמ
רויצה
י״אה
ינרדומה
המגמב
תוארהל
תא
יפואה
דחוימה לש
.ונצרא
דצב
םירושימ
,םיממוש
למעש
ידוהי
םיקה םהב
םיבושי
,םיחרופ
שי ןאכ םג
ירואית
םירה
יארונ
דוה
יחטשמו
םימ
.םיקיהבמ
שי
םירואית
םירוגינמ
םיזע ןיב
םירעה
תושודקה
,םילשורי
,תפצ
הירבט
ירפכו
לילגה
םינומדקה
תמועל
םיצוביקה
םינושה
קמועב
ריעהו
תינרדומה
.ביבא־לת
ז ר מ ,ר
: ה י ר א
תויומד
.לומתמ 12
יעוקיר ףסכ
תשוחנו
םע
אובמ תאמ
.ד .ב
,ןיכלמ
תאצוה
הירפסה
ש״ע .י .ל
,ץרפ
.ביבא־לת
ליכמ
םיעוקיר
תרשרשל
בהזה לש .י .ל
,ץרפ
יריש שרע ׳דל
ךלמילא
םירישו
םייממע
.םירחא
ךותמ
הכות לש
תודהי
ןילופ אב ןמא
ירוקמ ,הז
השעש
ףסכב
תשוחנבו
יטירחת
ןורכז
רודל
.ךלוה
ק ו ל ב י ,ץ ק י ת :ה
םירויצ
ייחמ
,םילעופ
תאצוה
,״יניס״
.ביבא־לת
היתוריצי
תויתונמאה
לש
התיק
ץיבולוק
ונתינ
רחבמב
.םירבדה
שארב
רפסה