Page 270 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ונתורפס
תנידמב
לארשי
תנשב
ח׳׳שת
אי
ןיב
:תותכסמה
ת כ ס מ
, ת ו כ ר ב
דומלת
,ילבב םע
י״שריפ
תופסותו
׳ובו
תאצוהב
״לוכשא״
ןכו
ת כ ס מ
ת ו כ מ
ת כ ס מ ו
. ה צ י ב
ירפסמ
:ך״נתה
ה ר ו ת
ם ע ר ש ״ ,י
רחבמ
שוריפ
י״שר
ךורע
דקונמו
י״ע
.א ןבא
ןשוש
האצוהב
.ל״נה
ןיב
םירוזחמה
ןייטצמ
ר ו ז ח מ
ת ס נ כ
ל א ר ש י
־ב5
.םיכרכ
תאצוה
ןיטשפאךיול
םילשוריב
ףא איה
.דתיה
הליעפ
האיצוהו
הרודהמ
השדח
לש
ת ב ו ח ״
. ״ ת ו ב ב ל ה
עיפוה םג
ש ו ר י פ
ו נ ב ר
י י ח ב
ל ע
ב ו י א
םירפסו
םיבר
,םירחא
תמחמש
רסוח
םוקמ אל לכונ הפ
.םטרפל
שי
ןייצל םג תא
ה ד ג ה ה
לש
ח ס פ ם ע
ש ו ר י פ
ת ל ו ע ״
״ ה י א ר
תאמ ברה ׳ר
םהרבא
קחצי
ןהכה
,קוק ל״יש
תאצוהב
דסומ״ ברה ״קוק
.םילשוריב
ת ו ר פ ס
ת י נר ות
הבורב(
תאצוהב
דסומ ברה
)קוק
ת ו ב א
ם י נ ב ו
י ב ת כ ב
,ש ד ו ק ה
תאמ
קחצי
,ןרוקנטשרג
עויסב
רסומ״ ברה
,״קוק
.ביבא־לת
ר ו א
,חמש לע
תותכסמ
ק״ב
,מ״בו
תאמ ׳ר
ריאמ
החמש
ןהכה
,קסניוודמ
ל״י
םעפב
הנושארה
ךותמ .י״כ
.ל״נכ
ך ר ד
ך י מ ו ח נ
ל ע
ת כ ס מ
, ת ו ב א
ללוכ
םירואיב
ירפסמ
י״רה
האנלופמ
םיקידצו
,םידיסחו
ךורע
רדוסמו
י״ע .נ .מ
,סורפ
.ל״נכ
ת ב ש ה
ם ע ה
, ץ ר א ה ו
תאמ ברה באז
הירא
.רניבר
.ל״נכ
י ש ו ד י ח
ה ר ו ת
י ר ו ע י ש מ
י ״ י ר
ץ י ב ו נ י ב ר
ל ע
ת ו ת כ ס מ
ן י ש ו ד י ק
ו ב ״ .מ
ל י כ ש י
י ד ב ע
ל ע ה ר מ ב ״ ,ם
ברהמ
הירבוע
.היארה
ר ס ו מ
א ר ק מ ה
, ד ו מ ל ת ה ו
תאמ
המלש
ןמלז
.סניפ
ת ח נ מ ה ח ״ ,ג ׳רמ
איננח
,לאירבג
ת״וש לע
תעברא
יקלח
,ע״ש קלח .ינש
ק מ ע מ
, א כ ב ה
תאמ ברה
ןועמש
,יתרפא
,ת״וש
םירוריב
ינינעב
הכלה
לש
,תולאש
ווהתנש
לגרל
ןוסאה
םויאה אבש לע
.ונמע
ת ו ב י ת נ
, ך ו נ י ח
ץבוק
רוריבל
תויעב
תומלתשהה
לש
רעונה
יתדה
.דבועהו
ללוכ םג
םירוריב
רואל
.הכלהה
ת ר י ת ס
, ם י נ ק ז
ללוכ
ירמאמ ל״זח
הכלהב
הדגאו
םיארנה
םירתוסכ
םע
רואיב םשב
״ןינבה״
ראבמה תא
םנינע
,םוושמו
תאמ ברה םייח
יכדרמ
.טורנורב
ת ל ו ע
,ח נ
תאמ ברה חנ
.לגס
ללוכ ת״וש לע
,ח״וא
,ר״וי
.ע״הא
ע י נ י ם
, ט פ ש מ ל
לע
תכסמ
,תוכרב
ברהמ
קחצי
.ילאירא
ץ ע
, ם י ר פ א
לע
תמכח
,הלבקה
׳רמ
םירפא
יולה
.גרובשנגר
ת ו ת ל י א ש
׳ ר ד
י א ח א
, ן ו א ג
םע
ןושאר״
ןויצל
תליאש״ו
,״םולש
'רמ
והיעשי
.ןילרב
י נ ו ק י ת
, ר ה ו ז
םע
תוהגה
תרודהמ
ברה
ןבואר
.תוילגרמ
ת ר ו ת
, ה ש ר ד ה
תאמ ברה .ש .י
.גרבסקילג