Page 272 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ונתורפס
תנידמב
לארשי
תנשב
ח״שת
ט
היפרגונומה
הנושארה
לע תחא
תודעמ
לארשי
.תוחדנה
ידוהי
ןטסידרוכ
םירזופמ
םידרופמו
לע ינפ
םיחטש
םיבחרנ
,הירוסב
,קאריע
היכרות
היסורו
.תיטיבוסה
,רבחמה
תמש
ימדב
,וימי
רקח ייח טבש חדנ הז
ךשמב םינש
.תודחא
רפסה
ליכמ תא
םהיגהנמ
לש
ידוהי
ןטסידרוכ
לכב תומי
,הנשה
תמושתו
ב ל
תדחוימ
הנתינ
ןמ
רבחמה
רואיתל
.םידעומה
שארב
רפסה
הספדנ
היפרגוילביב
לש
יבתכ
רבחמה
.חונמה
הנממ ונא
םידמל
יכ
קיפסה
ךשמב ימי וייח
םירצקה
רישעהל
םג תא
ונתועידי
רקחב
היגולונתאה
לש
וניחא
םינמיתה
.םיחדנה
י ל ש מ
ם ע
, ם י ז ו ר ח ב
1000
םילשמ
םימגתפו
,םייממע
םימזירופא
,םימרגיפאו
ירמא הניב
קחשמו
,םילמ תאמ .מ .י
.ךלוו
קלח
.׳ה-׳א
,ביבא־לת
תאצוהב
.רבחמה
רבחמה
זרח
תזורחמ־תזורחמ
ףלאכ
םימגתפ
.םייממע
,שודיחה
םימגתפהש
ונתינ
לע ורי
.םיזורחב
רפסה
ונינפלש
ליכמ
תונויער
םיבר לע
חורה־ייח
ייחו םוי ,םוי ייח
החפשמה
.׳וכו
י ל ג ע מ
,ח יש טקל
תוחיש
תוגהנהו
לש ׳ר
ןמחנ
,בלסרבמ
תאמ .י סיו
.)״ןקוש״(
י ר י ש מ
ה י ל ע ה
,ה י נש ה
,ףסא םשר
ךרעו
אריפש
זכרמ״(
.)״תוברתה
ר פ ס
, ם י ד ע ו מ ה
תשרפ
ידעומ
,לארשי
,םכרע
םהייולג
םתעפשהו
ייחב
םע . . .
ףסאנ
י״ע .י .ל
,ךורב
םלשוה
ךרענו
י״ע ר״ד ט״וי
.יקסניול
ךרכ ,'ב
,חספ
תאצוהב
גנוע״
״תבש
.ביבא־לתב
ת ו ר י ש
ת ו ח ב ש ת ו
לש
, ם י א ת ב ש ה
קתעומ
םגרותמו
י״כמ י״ע .מ
שאיטע םע
תורעה
םירואבו
תאמ
.פורפ
םושרג
.םולש
המדקה לע תכ
םיאתבשה
תאמ .י ןב
,יבצ
תאצוהב
,״ריבד״
.ביבא־לת
םהיתוליפת
לש
,םיאתבשה
ינב תכה
תינמלשומה
םייחה ייח
תוליפכ
תוינשו
יקינולאשב
.רימזיאבו
םישודיח
םיבר
תורעהב
המדקהבו
יבגל המ
היהש עורי
ונל
וירקחממ
לש .א
ןונד ןמו
םיטנמוקודה
םסריפש
.פורפ .א
.יטנאלג
רפסה
ללוכ תא לכ
,תוליפתה
תורישה
תוחבשתהו
לש
,״םינימאמ״ה
ןהו
תורסוימ
לע
ירקיע תדה
,תיאתבשה
ורמשש
םנויבצ
ךותב םיה לש
העימטה
.תימלסומה
ת ו י ד פ ו ל ק י צ נ א
ם י נ ול מ ו
םיישומש
ה י ד פ ו ל ק י צ נ א
ת ו ד ל ו ת ל
י ל ו ד ג
, ל א ר ש י
תכירעב
ר״ד .מ
תוילגרמ
תופתתשהב
םימכח
.םידמולמו
ךרכ :ל
ל״רהמ
׳ר - גא ר פ מ
יול ןב
.םייח
,ביבא־לת
תאצוה .י
קיצצ
עויסב
דסומ ברה
.קוק
דסומ ברה קוק
ןמימ תא
האצוהה
הכורכה
תקסעהב
םינבר
,םידמולמו
םהיניב
םיטילפ
,םיבר
ונתנש ונל תא
ךרכה
,הזה
ללוכה
ילודג
ימכח
לארשי
זאמ
תישאר
תחימצ
תוברת
לארשי
הפוריאב
תליחתב
ימי
םיניבה דע
הפוקתה
- .הש דחה