Page 273 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ח
טסנרא
הריקס
תירוטסיה
המגמב
תוארהל
לע
םישובכ
.םיב
קלח דחא
ללוכ
ירופיס
ויתועסמ לש
רבחמה
וימשרו
טושמ
ייאב
.םיה
הריקחה
לש םי
ןוכיתה
ספות
רפסב תא
ומוקמ ךות
תטלבה
השעמה
ריהזמה
יחכונה לש
םיאמיה
םירבעה
,ונלש
םירסומה
תא
םשפנ
ךרדב
שוביכה לש
םוקמ
םוחתב הז לש
םיה
.ןוכיתה
, ר ע י ה
ץבוק
שדקומ
תויעבל
רעיה
רועיהו
,י״אב
תכירעב
ףסוי ,ץיו
תאצוה
הקלחמה
רעונל לש ןרק
.דוסיה
ם ע
, ו ת מ ח ל מ ב
םישלש תונש
ונתמחלמ
ילופילאגמ
דע
,ל״יחה תאמ רבע
,ינדה
תאצוהב
,״קרברש״
.ביבא־לת
רפס
ףיקמ לע
תודלות
המחלמה
לארשיב
ימימ
דודגה
ירבעה
ימיב
תמחלמ
םימעה
הנושארה
דע
ונימי
.הלא
רבחמה היה
ומצעב לייח
בדנתמ
ימימ
המחלמה
הנושארה
ףאו
ימיב
המחלמה
הנורחאה
לעפ
חטשב
בורק
אבצל אוהו
ראית
הברה
הארממ
,ויניע
ורפסו
,הירלקפסא
הריאמה
ונינפל תא
ונתפוקת
.תרעוסמה
,ה מ ק רפס
הנשה לש
ןרקה
תמיקה
,לארשיל
תויעבל
םעה
,ץראהו
תכירעב
ןתנ
,יקצירטסיב
תאצוהב
,״הרסמ״
.ביבא־לת
רמוח
ןווגמ לש
םירקחמ
םירמאמו
לכב
,תויעבה
וררועתהש םע
תמקה
תנידמ
.לארשי
תלואג
ץראה לכב
םינוויכה -
זכרמב
םתונינעתה
לש
ישנא עדמ
תועוצקממ
.םינוש
ה י ג ו ל וא י כ ר א
ת״ייא
ת ע יד י ו
ץ ר א ה
, ך ל מ נ י ב א
:הש מ
תונופצ
יעלס
ונצרא
תירפס״(
.)״םילעופה
, י ק ס ב ל ס ר ב
:הש מ
,הבקע
ץרפמ
תליא
,ותברעו
הרודהמ הינש
זכרמ״(
לבח ימי
.)״לארשיל
, ר ו ו א ר ב
.א :.י
הברעה רהו
םודא
׳תסה״(
.)״תינויצ
,ץ כ .ז
, ד י וש ו
:.מ רה
,איגו
רפס
שומיש
םילויטל
י״אב
.)״הדסמ״(
, ן ה כ :.מ
ירבק
,םיכלמה
שפנ
יכלמ תיב
,ביידח םע
המדקה תאמ
.פורפ
.א .ל
קינקוס
.)״ריבד״(
ה י פ ר ג ו י ל ב י ב
ל ו י נ ס ו ,ן .א: רפס
,תוזחמה
ךירדמ
יפרגוילביב
־ל 350
תוזחמ
םינוכרעמו
םיירוקמ
םימגרותמו
רוציקו
םנכת
תאצוהב
זכרמ״
.״תוברתל
, ל ס ר ק
:.ג
יעדמ
,הרבחה
ךירדמ
.יפרגוילביב
הרודהמ
הינש
תנקותמ
תבחרומו
רפסמ
בושח הז
רביחש
ףרגוילביבה
,עדונה
רבכש
רישעה תא
ונתורפס
וירקחמב
.םיברה
, ר ו ל ק ל ו פ
ה יפ ר ג ו נת א
׳ וכ ו
י ד ו ה י
, ן ט ס י ד ר ו כ
רקחמ
,יגולונתא
תאמ ר״ד .א
,ראוארב
םוגרת
,יאטפ
תאצוהב
ןוכמה״
י״אה
רולקלופל
״היגולונתאו
עויסב
דסומ״ ברה
,״קוק
.םילשורי