Page 278 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ונתורפס
תנידמב
לארשי
תנשב
ח״שת
נ
בינ
יטויפ םה
םיריש הלא
ותוגהל
לש
,ררושמ
ןעשנה לע
ןויגהה יפכ רשא
גישת
.ותבשחמ
ויפוריצב
םיקדה
בלה־ןוגינמ
רשא
ושרש
םוהתב
.שפנה
ת ל ו ב ש
, ם י א ל פ
םיריש תאמ
דעלג
,לבבורז
תאצוה
ץוביקה״
.״דחואמה
םיריש םיאנ
,םידליל
ללוכ םג
םיטויפ
םידמחנ
לע
יחרפ
ץראה
המגמב
בבחל
תא
םיחרפה
םיחמצהו
לע
.םידליה
ה ר יש
, ת י ר ב ע
היגולותנא
לש
הרישה
תירבעה
,השדחה
,טקיל
ךרע
םידקהו
:תואובמ
קחצי
,ןגוע
תאצוהב
,ןמוינ
.ביבא־לת
רידהמה
טקיל
ךותמ
הדיקש
היגולותנא
המלש
הפיקמו
לש לכ
ונתריש
,השדחה
איהו
תללוכ תא
הקירילה
הקיפאהו
.דחאכ
זכרמ
דבוכה
היגולותנאב
וז
,םיררושמב
םהיניבש המכ
,םיחדנ
אלש וכז
־םושמ
המ
סנכהל
תויגולותנאל
לש .א שרב .או
.סוטיימ
המכ
תויומד
,תונרוק
ונודינש רע
התע
החכשל
,הזינגלו
ולעוה
וראוהו
יניעל
.ןייעמה
תורשעו
,תוריצי
תומיאופ
תויריל
תויפאו
ואב ןאכ
ןתומילשב
-
הניחבמ וז
שודיח רומג
ונתורפסב
.תיצוביקה
ירפסמ
הרישה
ומגרותש שי
ןייצל
דחוימב
תא
תומיענ״
״תוירבע
תאמ
ךירנייה
הנייה
ומוגרתב
לש
ררושמה
רודגיבא
יריאמה
תאצוהבו
,״יניס״
רודיהב
יתלב
יוצמ
ונתורפסב
תינבתב
תימובלא
.הרדהנ
רחבמב
הז
סינכה
םגרתמה
םג
,םיריש
םניאש
םינמנ
לבוקמב
לע
תומיענ״ה
״תוירבעה
:ןוגכ -ולש
ןב.
״ארזע
לא״ו
,״שומה
וריש
ןורחאה לש
הנייה רשא בתכ
לע שרע יוד
ינפל
.ותומ
ם י נמ ור
ם י ר ו פ ס ו
, ן ה כ ־ ן י ט ש נ ר ב
: ם י ר מ
,הרעבת
,ןמור
תאצוהב
,יקסרבט
.ביבא־לת
, ז ז ה
: ם י י ח
,שיעי
קלח ,ינש
תאצוהב
םע״
,״דבוע
.ביבא־לת
ז ר ח ,י
: ל א ר ש י
רפכ
,חולישה
,ןמור
תאצוהב
םע״
,״רבוע
.ביבא־לת
ללוכ תא
ונינברתילע
לש רפכ
חולשה רשא הנבנ
י״ע
ינושאר
ילוע
ןמית
.םילשוריב
ןמורה
בתכנ
ידיב
רבחמה
חונמה
לבויל
םיששה לש
תילע טבש חדנ הז
.ונצראל
שארב
רפסה
המישר לע
רבחמה תאמ בוד
.קוטש
, ם י ר ח
: ר ד נ ס כ ל א
םישפחמ
,השא
תאצוה
הירפס״
,״תיממע
תאצוה
.״הדסמ״
ט ב י ,ב
: י כ ד ר מ
בשעכ
,הרשה
רופיס
ויתורוק
לש
,איחי
תאצוה
תירפס״
,״םילעופה
.ביבא־לת
רבחמה
ןטסינמור
ןושאר
ברקמ
.םינמיתה
ןנוחמ
ןורשכב
ירופיס
ןתונו
בינ
הלועל
שדחה
.ןמיתמ
, י ק ס ר ב ט
: ן נ ח ו י
םלועמ
,םלועל
,ןמור
תאצוהב
,״ריבד״
.ביבא־ל^ו
ןמור
ירוטסיה
ךרדכ
םינמורה
לש
רבחמה
לאירוא״
,״אטסוקא
,״י״שר״
רחא״
״םעה
.רכו
ןמורה
לפטמ
ורצחב
לש
ר״ומדאה
,הקבירטסימחרמ
ללוגמ
ונינפל
הקינורכב
תירופיס
תויומד
םלועמ
בורקה לש
תודיסחה
.הריעב
הפ םשו
םיבלושמ
םג
תוערואמ
,םיירוטסיה
רשא
ועריא
תורשעב
םינשה
.תונורחאה
מ ו ס י נ ז ו ,ן
: ל א ג י
ימ רמא
אוהש
,רוחש
,ןמור
תאצוהב
תירפס״
,״םילעופה
.ביבא־לת