Page 279 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ב
טסנרא
םלועה לש
.לומתא
רבחמה
ההות לע
םלוע
ברחנש
,ויניעל
ךותבו
והובדבלוע
הז
ראתי
ידוהי
סרהנה
דחיב םע
.םלועה
רויצה
יתונמאה
יטויפהו
לש םייח
םיחכשנ
הלא
םיחקול
יבש תא
.ונבל
ר ו ט ה
, י ע י ב ש ה
י ר יש
ת ע ה
, ן ו ת ע ה ו
תאמ ןתנ
,ןמרתלא
תאצוה
םע״
,״דבוע
.ביבא־לת
בשנמ
ונילע ךות ירכ
האירק
רפסב הז חור לש
המחלמ
,הרובגו
יכ
וריוא לש
םלוע
תואיצמה
לש
יוהה
ילארשי־ץראה
ףפלמ
.ונתוא לכ
םירישה
הלאה םה
ידילי
,ןמזה לכ
שחרתמה
ונצראב
ןתינ בינב
יטויפ ןונש
זורחבו
עלוק - יהוז
הקיטסיצילבופ
תיריש
ןבומב
בוטה לש
.הלמה קר
ררושמה
חונמה .א
ןיסיל ל״ז
םמורתה
םימעפל
הבוגל
יריש הז
וביגהב לע
תוערואמ
.ןמזה
לכ
םירישה
הלאה
וספדנ
הליחת
ןותעב
ימויה
״רבד״
םימוכיסב
םייעובש לש
תוערואמ
.העשה
ם י ר י ש ל ע
, ן ת נ ו י
תאמ
,לבבורז
תאצוה
ץוביקה״
,״דחואמה
ןיע
.דורח
המיאופ
הרצק לע
ןתנוי
ונב לש
לואש
ורבחו
לש
.רוד
המיאופ
תיריל
האלמ
תולילצ
,ת״יכנת הפ םשו םג םות
,דחוימ
ריכזמה תא
תודלב״
״הדוהי
תאמ .י .ח
ןב
.דוד שי
ןויסנ םג
חותפל
בנשא
םדאמ
עבטל ןכו
:ךפיהל
רהוצ ןמ
םלועה
המשנל
.היתומוהתו
ת ו מ י ש ר
, י מ צ ע ל
תאמ .ק .ל
,ןמליס
תאצוה
,החפשמה
.םילשורי
םיריש
,הזורפב
תומישר
,תויריל
בתכש
רפוסה
ןטסירומוהה
ימלשוריה
בורעב
.ומוי
לכשב
יטילאנא
הסנמ אוה
דירפהל
תא ה
״םיפוריצ״
אוצמלו
תא
גראה
בש
תכסמ״ ןיא
וה ז-״ףוס
ורובע
טלקמכ
ןורחא
םדאל
רבואה
וינעב
רצוקבו
.ותגשה
י ר יש
ה ב ה א
ל א ר ש י ב
י מ י מ
ם ד ק ד ע
, ו נ י מ י
ורחבנ
ורדסנו
ידיב םייח
,ןרות חתפ רבד תאמ
בקעי
,ןמכיפ
תאצוה
תירק״
,״רפס
.םילשורי
ונינפל
היגולותנא
הבושח
רחבממ
יריש
הבהאה
ובתכנש
לארשיב
ימימ םדק
רישמ
םירישה דע
ונימי
.הלא
ןמא־טקלמכ
הלד
רידהמה
תואמ
םיריש םימ
ונתורפס
הקיתעה
.השדחהו
ופרוצ
םירישל
םג המכ
ימגתפ
הבהא
המכו
תורמא
תונונש לע
,הבהא
הלאמ
םייוצמה
עפשב
.ונילצא
ת ו ר י מ ז
ל א ר ש י
ת א מ ׳ ר
ל א ר ש י
, ה ר א ג נ
ןיכה
סופדל
הדוהי
,ברוח־סירפ
תאצוה
תורבחמ״
״תורפסל
עויסב
דסומ״ ברה
,״קוק
.ביבא־לת
יריש
הרא׳גנ
םשב
תורימז״
״לארשי
וספדנ
םעפב
הנושארה
תפצב
,ו״מש
הרורהממו
הנושאר
וז אל
ראשנ
ףא
ספוט דחא
.ותומילשב
ףא
הרודהמה
הינשה
האיציניוב
ט״נש
הרקי
דואמ
.תואיצמב
שי
אפיא
םדקל
הכרבב
האצוה ,וז
תללוכה
תא לכ
,ויריש רשא
ולבקתנ
הבהאב
לצא
םידוהיה
םידרפסה
תוצראב
חרזמה
םויכו
םירשומ
ויטויפ
ויתוליפתו
יתבב
.םהיתויסנכ
םירישל
הלאה
תעדונ
הבח
הרתי
םג דצמ
ארוקה
ירבעה
.ריעצה
י״רה
הראגנ
היה
ררושמ
ןירותסמ
,תוארמהו
וריואבו
לש
ותוא
םלוע
ן״חה
הארנ
ותוא
אוהשכ
ןנרמ
באוכו
רעוסמו
דע
םוהת
.המשנה
רפסה ץופנ
התע
״םיצוביק״ב
.תובשומבו
יריש
הר׳גאנ
םיניינעמ
תא
ארוקה
יכ םה
תרתע לש
הריש
ןייה-הבשחמו
רמושמה
רשא
תרישל
ןירותסמה
ונלש
ר ו כ ב
, ה מ מ ד ה
םיריש תאמ
ךורב
ןוסלנצכ
תאצוהב
,ןמוינ
.ביבא־לת