Page 280 - Jewish Book Annual Volume 8 (1949-1950)

Basic HTML Version

ונתורפס
תנידמב
לארשי
תנשב
ח״שת
תאמ
טסנרא
)ביבא־לת(
ו נ ת ו ר פ ן ף
ה ת ק ל
תנשב
ח״שת
.ה ת ומ כ ב
וע יפ וה
ת יצ חמ כ
ם יר פ ס ה
w
ת מ וע ל
,ז״שת
,רתיהש תנש
.ה כ ר ב
רבשמה
קושב
,ריינה
םרגנש י״ע
ימי
ם ור יח ה
םתוסייגתהו
א ב צ ל
לש
ם יב ר
ירצוימ
,ת וב ר ת ה
ומרג
ם ל ב ל
תא
תמזי
.ת״ולומה
ד וע ב ו
ם״ילומהש
ם י יר ובצה
ןוגכ םע״
, ד ב ו ע
דסומ״
,״קילא יב
דסומ״
ב ר ה
״קוק
ת ירפס״ ו
״ם ילע ופה
וכישמה
תא
ם ת ל וע פ
ה פ ונת ב
,ה ל יגרה
הנה עגפ
רבשמה
ם״ילומב
.ם י יט ר פה
הר יש
ןוזחו
םא יכ ןיא
ןייצל
הנשב
הנודנה
יר פ ס
הריש
,ם יב ורמ
הנה
םת וא ב
ם יטעמה
,ואציש שי
ם ה ב
ד והמ ויז
ת ו ית וכ למ ה
לש
ת ולע
רחשה לש
ת נידמ
.לא רש י
וננהו
ם נייצל
ןאכ
יפ ל
ר ד ס
.ם ת ע פ וה
ם ר א מ
, ם ד א ל
םיריש תאמ
םהרבא
,סדיורב
תאצוהב
דסומ״
,״קילאיב
.םילשורי
רפסה
רתכוהש
הנשה
סרפ״ב
״רנרב אוה
סוניכ
רחבמ
תריש
,ררושמה
אשונה
וירוענמ
לועב
,הדובעה
ימוגיפב
,םינינב
תלילסב
.םישיבכ
שי םהב בצק
םיבינו
.םיכז
ןקירילכ
קימעי
שיגרהל
באכב
תלוזה
הברהו
,וירישמ
םיעיבמה
תא רעצ
,םילועה
ידוסי
םתולגתסה
יאנתל
ץראה
הדובעהו
םירשומ יפב םעה
.םינונמיהכ
ם י ר י ש
ם י נ ו ר ח א
ב ק ע י ל
. ג ר ב נ י ט ש
םיריש
,םיימיטניא
םיקקוזמ
םה
םירישה
םינורחאה
לש
ררושמ הז ל״יש
תאצוהב
הרבחה״
ילעפמל
״תורפס
י״עש
תרוגא
םירפוסה
י״אב
.ביבא־לתב
םסק
דחוימ
ךופש לע
יריש
ררושמ
דדובתמ הז
בורעב
.ומוי
ובינ
יבבלה
גופס
ןוגי לש
.״תלהוק״
ןיא ןאכ
התוא
םירצי־תעוש
,תחתור
תעמשנה
וירישמ
,םינושארה
אלא
התוא
תוימיספה
הליצאה
לש
ררושמ
ןיקזמ -
הליפת
ןקזל
ףטעתהב
וילע
.ושפנ
ל ע
, ה ח י ר פ ה
םיריש תאמ האל
,גרבדלוג
תאצוה
תירפס״
,״םילעופה
.ביבא־לת
ונינפל ןאכ
תבכש ייח שפנ לש השא
,הריעצ
ןיעש הל
הלאל
םילמעה
הנינבב
לש
,ץראה אשד
יביבא
המכב
ירוטמ
,היריש
םיארמה
לע
תולכתסה
תרדוח
.םייחב
תונדעתה
ארטס״מ
״אבקונר
הנתינ
םיזורחב
סומתירבו
.שובכ
ם י ל ו מ ת
ל ע
, ף ס ה
םיריש תאמ
ןימינב
,םיובננט
תאצוה
תירפס״
,״םילעופ
.ביבא־לת
רפס
יטויפ הז וניא
ףרטצמ
הלוכסאל
לש
הרישה
,ת״ייאה
יכ רכינ
וב רוע