Page 100 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

לארשי
ליווגנאז
וצ( ןײז 25 ןטס־
)טײצראי
קראמ
דײװש
לא רש ^
ליװגנאז
ר ע ד
,ר ע ל ט ס נ יק
ר ע ד
רעס י ורג
דײ ןוא
ר ע ב א ה ב י ל
ןופ
,ןשטנעמ
זיא 25 רא י ךא נ ןײו
טיוט ךא נ
ץלא א
םניפעג
ר א פ
ם עד
ןשידײ
.ר ע ז ע ל
רע ויא
ןעװעג
א
ר ע ר א ב ט כ ו ר פ
.רע לעטשטפ ירש
ענײז
־עג
ע ט למ א ז
ק רעװ
ןטלאװ
ןעמ ו נראפ
ם ורא 15
עק יד
.ד נע ב
ןופ
ע ל א
ענײז
ק רעװ
ןענײז
זיולב
ףניפ
ר ע כ י ב
ןופ
ןשידײ
, ןבע ל
ןוא ןופ ײז זיא
זיולב
,סנײא
סרעמ י ורט״
םנופ
,״אטעג
ןענישרעד
ןיא
.שידיי
ןייז
ןעמאנ
זיא
־נעטש
קיד
ןעװעג
רענײא ןופ יד
עטסנעש ןיא
ר ע ד ע י
רעשידײ
.םײה
טשינ
־עג
טק וק
ףיוא
,ם ע ד
סאװ יד
ע ט ם רע מ
ןופ
ענײז
עשידײ
ןכאז
ןענײז
לאמ נײק
טשינ
ןעװעג
וצ
ןעמ וקאב
ןיא
,שידיי
טאה ןעמ םיא
ןגעװטםעדנופ
ב יל
טאהעג
יװ א
ןםױרג
רעבײרש ןוא א
ןסיורג
.דײ
ןײז
ט ע ט י ר א ל ו פ א פ
ייב ןדיי
טאה םוצ
ןסיורג
לײט ךױ
ןעמונעג
ןופ
ןײז
םזינױצ
ןוא
רעטעפש ןופ ןײז
.ם ז ילא יראט ירעט
ר ע ב א יוו א
־לעזעג
ר ע כ ע ל ט פ אש
רע וט
טלאװ רע
רע כ י ז
לענש
ןסע גראפ
.ןראוועג
םע
ט בײ ל ב
א
,שינעטער
יוו יוזא רע זיא וצ אזא
הגרדמ
ט ב י ל א ב
,ןראוועג
ןעװ
ר ע ד
רענעײל־שידײ
טאה םיא
זיולב
טנעקעג
ןופ ןײא
,קרעװ ןופ יד
סרעמ י ורט״
םנופ
,״אטעג
בגא ןײז
ט צ ע ל
ך וב ןופ יד
עשידײ
.ק רעװ
יד
עמ א ר א נא פ
ןופ
סליװגנאז
עש ירעלטס ניק
ןעגנופאש
ױא
ךי יר
ןוא
.טנא זאפמ יא
ענײז
,ןעגנולייצרעד
,ןענאמאר
,ם ע מ א ר ד
,ר ע ד י ל
ןע ל ק יט ר א
ןוא
רע ד ל יב ־ע זײ ר
ןענײן
ש ירעלטס נ יק
.ט פ יט ר א פ
ר ע ב א
דאר ג
יד
ףניפ
עשידײ
ר ע כ י ב
ןבאה םיא
טמ יראב
טכאמע ג
ןוא
טשינ
רא נ
ייב
,ןדיי
רא נ
ךיוא ייב יד
תומוא
.ם ל וע ה
ןיא
ר ע ד
שינעטכידעג
ןופ
ס נא ד נא ל
,לפעשטייוו
ואוו
רע ויא
ןעוועג
א
ר ע ר ע ל
ןיא א
רעשילגנע־שידיי
,לוש
טאה
ליווגנאז
ןביוהעגנא
ןביירש
ןציוו
ןוא
ןציקס
ןופ
ןשידיי
.ןבעל־ןטנארגימיא
ןייז
ןטשרע
ם ולא ק
ןופ
עשיריטאס
ןעג נ וקרעמאב
טאה רע
ןפורעג
רורמ״
ןוא
.״תסורח
ןייז
עטשרע
,ג נ ולי יצרעד
ןבירשעג
ןעמאזוצ
טימ א
רבח־טנגוי
ס יא ול
,ןעהאק
זיא
ןעוועג
עיטאמ״
,ד י יל ק
א
גנורעדליש
ןופ
ןשידיי
. ן בע ל
ןעוו
רע
טאה
ןופ
ם ע ד
ג ל א פ ר ע ד
ןופ יד
עטשרע
ןטפירש
ןעמ וקאב
רע מ
ןביולג
ןיא