Page 102 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ר״ד
י וד נא ל
רע ט א פ
ןופ
רע נר ע ד א מ
רעשידײ
קיטסיװ גניל
ה ק
ריא
?טרעה
יוזא
טאה ןעמ
ט ד ע ר ע ג
ןגעװ
םענײא
ןופ יד
עט ם ע נדא מ
.תונושל
,ונ ןוא ןופ
שידיי
טאה יד
עסיורג
טלעװ
ךא ד
ט ל א מ ע ד
טסואװעג
ןײא ךא ז
ףיוא
:רעכ י ז
זא
זיא׳ם
ןעװעג
ר ע ד
רוקמ־טפ י וה
ר א פ
עשיבנג
!תונושל
ןוא יוו
ןבאה
ןטלאהע ג
עשידײ
םילודג
ןיא
?עפאר י יא ־ברעמ
טשינ
ר ע ס ע ב
יװ ל כ
.םייוגה
רעכ יג
.רע גרע
יד
לארשי־ימכח
ןבאה סע ־עג
ןטימ יװ א
,ץרש
טאה ׳ס
ךא ד
ה ל י ל ח
טנעקעג
ןר יפפ י ורא
ןפיוא
קנאדע ג
ןופ
ןא
ןגײא
; ן ב ע ל ס ק ל א פ
ןוא זא
טאה ׳מ ךיז ןיוש
טשינ
טנעקעג
,ןע י ירדס י ורא
טאה ןעמ
:טהנעטעג
זיא׳ם ןייר
,שטייד
רע נײר
יוו ייב
,םייוג
טושפ
לײװ
ןדײ
ןענײז
ערעײ רט ע ג
ס ר עט יה
ןופ א
השורי
רע דײ א
.םייוג
ןעק ןעמ ן י ז
רעשמ
,ןייז
לפ יװ
יודנאל
טאה ךיז
,טהגאדעגנא
ןוא טימ
סאװ
ר א פ ןא
,שפנ־תמגע
ייב
ענײז
ןװא ורפ
וצ
ןע נעפע
ץעגרע
א ריט
ר א פ
ר ע ד
־נסיװ
טפאש ןופ
.שידיי
ןיא
רע צא ר ג
טעטיסרע וױ נוא
זיא
ט ל א מ ע ד
ןעװעג
א
ר ע ר ע ל
ר ע ד
רע ט ס ואװ א ב
רעס י ור ג
טם ינאמאר
אגוה
.טדרא כ וש
ףיוא
א
עװאקישט
,ןפוא
סאװ ךיא ןעק אד
טשינ
ך יראמ ןייז
ןגעװ
,םיא ויא
טדרא כ וש
ראװעג
ןראװעג
ןגעװ
סױ ד נאל
ת וא יקב
ןיא
שידיי
ןוא רע
טאה
םיא
א י ם ה ר פ ב
ןפורעגפ י וא
ןיא(
טפירשטײצ״
ר יפ יד
ןעש יכײ ררעטם ע
,״ןעיזאנמיג
ןיװ 1886 , ׳ז 324 )
ןשראפוצםיוא
.םע
ףיוא
םעד
ף י ורא
טאה םיא
יודנאל
טקישעגנײרא
ןא
ט ע ב ר א
ןגעװ
עשיװאלם
תועפשה
ףיוא
.שידיי
ליװ
ט דרא כ וש
,ןסיװ
ואװ רע
טאה
ה ע ד ב וצ
ןק ורד יד
עק יזאד
.ט ע ב ר א
זיא
ר ימ א ל
ןרעה
ס י ודנאל
.רע פט נע
םע
טײטש ןיא א
וױרב וצ
ןטדראכ וש
םנופ 4ןט
ר ע ב מ ע צ ע ד
1887 .
ריא״
טגערפ
,״ךימ
טבײרש
,יודנאל
ואװ״ ךיא
לעװ
ןזאל
ןק ורד ןיימ
?לק יטרא
ךיא ןעק
ףיוא
םעד רא נ
, ןרעפט נע
זא
ךיא
ב אה םיא ראג
טשינ
ןבירשעג
טימ אזא
. ןא ל פ
ךיא ןיב
ה ל ח ת כ ל
־עג
ןעװ
ט ם ע פ
ײב
,ךיז זא ייב
םעד
םענעמונעגנא
קוק
ףיוא
עשידײ
םינינע
ל ל כ ב ןוא
ףיוא
שידיי
,ט ר פ ב
טלאװ ןײק םוש
רעשיטםיװגניל
לאנרושז
טשינ
ןעמונעגנא
אזא ןימ
ן ו א - ל ק י ט ר א
ריא
טעװ
ךא ד
ם יכםמ ןײז טימ
.ר ימ
ר ע ב א
ו ל יפא א
,לאנרושז
םאװ זיא
טמיטשאב
ל ע י צ ע פ ס
ר א פ
עשידײ
,ןםערעט נ יא
טלאװ
רעװש ײב ן י ז
ט לע ופע ג
ןק ור ד וצ פא
ןא
, ל ק יט ר א
םאװ
טמ ע נר א פ
ךיז
טס נרע
ןטימ
ןטכאמע גקעװא
ןוא
־עגפא
ןטקזוח
׳ןאגראשז,
. ״ . . .
טסײה
,םע
ט נלע ןוא ןיא א
טלעװ טימ
ל וט יב
טאה
ןעמ
ט פ ר א ד א ב
ןגײל יד
רענײטשלקניװ
ר א פ
ר ע ד
רעשידײ
־גניל
.קיטםיװ
זיא׳ס
טשינ
ןעװעג
גנירג
ר א פ א
.ד יחי
שידיי
זיא א
רעשיטםיװגניל
ןעמא נעפ
טימ א
ר ע ט ר יצ י ל פ מ א ק
ר וט ק ו ר ט ס
ןוא טימ
רעײז
א
־ר א פ
ר ע טײ ר ד
.עטכישעג
סע
ט ר ע ד א פ
ךיז
סיורג-
:גנוטײרגוצ
עשטײד
ןוא
עשיװאלס
;ע י גא לאט קע לא יד
טײקט נװאהאב
ןיא
ןשינבר
;שדוק־ןושל
טײקנדנובעגםױא
טימ יד
עשידײ
ןט ק ע לא יד
ןופ
טנײה ןוא טימ יד
ןק ור ד