Page 103 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

.ךיוא
ר ע ד ץנע זיא ךאנ
טשינ
ץיק
,רעט לעטש ע גפא
םגה
טאה ׳מ ךיז
ןגעוו
םיא
דארג
א ך ס
חכו ותמ
ןעוועג
ייב
:זדנוא
,ונאענייש
,ןאצרעג
ד ר א כ י ר
,ע ו ועל
,םיובנר יב
, יקצ ול יר פ
,ךיירנייוו
רעגנייוו
.דנא״א
ם יודנאל
ד וסי
טעז ךיז
ר ע ב א ףאנ
ץלא
.ם י ת א
יודנאל
זיא
ךיוא
ר ע ד
,רעטשרע
סאוו
ט נכע ר
סיוא יד
ע יצ ר א פ א ר פ
ץפ יד
ןטנעמעלעדכאטשפא
ץא
ר ע ד
רעשידיי
.ק י ס ק ע ל
י נ ש ט
רעייז
;עיצקנופ
סאד
טאה
טשינ
טנעקעג
ץט א
,יודנאל
זיא׳ס
טשינ
ץיק
־גניל
רעשיטסיוו
ץנע םגה
סאד
ןבאה אי
ץטעג
ע כ ל ע זא
יוו
,ץנוצ
ו וא כא ר א ב
ןוא
.ףיטש
יודנאל
טאה
,ט נכ ע רא ב
עמ
ף ר א ד
רעשמ
,ןייז זא
ןפיוא
ךמ ס
ןופ א
שיטירק
ןטנראוועג
:לא ירעטאמ
83
ט נעצא רפ
,ןעמזינאמרעג
10
ט נעצא רפ
, ןעמ זיארבעה
7
ט נעצא רפ
.ןעמזיוואלס
טנייה
טייטש
ר ע ד
ןובשח
ףיוא
.תל וקשמ
רימ
ןענייז
טנייה
.רעשיטירק
ןיא
ענעי
־סינאמרעג
עשיט
געט־תישארב
זיא
סאד
םצע
ןלעטשקעווא
םעד ץנע
ןעוועג
א
.ת ופ ירח
זיא׳ס
טנייה
טשינ
וצ
ןעמענ
ןפיוא
,חומ עמ לא ז
ול יפא
םעד
ט ק א פ
ןופ
ענעדישראפ
עשידיי
ןטקעלא יד
טשינ
ןבאה
ןעזרעד
ענעי
.ןראי
ר ע ב א יוזא זיא
.םאד
ךיוא
רעזדנוא
ןעז זיא
טשינ
יירפ ןופ
.תוגשה־הפוקת
יוו
ד ל א ב א
ןושל זיא ןיא יד
ןגיוא
םנופ
רעע ז
ןא
רע ט ר דסע גמ וא
,שאמשימ
ןעק ןופ אזא
ע יסע רפמ יא
ןריובעג
ןרעוו
יד
ע ירא געטאק ־רדס
?טקעלאיד
ראנ
רע ד
סאוו
טאה
ןעזרעד
םעד
, ל ל כ
טאה ךיז
טנעקעג
ןפאכ
ןגעוו
.ט ר פ
רעדיו ו
.יודנאל
ןייז
םצע
:ךרד ןייא ןימ
ם יטרפ
טר יפ םוצ
. ל ל כ
ןוא
סאוו
זיא
?ללכ
רעדיוו
,ם יטרפ
ראנ ץוש
ערעד נא
ןוא טימ א
ץ א ל פ
ןיא א
.םעט ס יס
טא
טאה ריא
.סע וצ ץיק
ר ע ט ס ע פ
א נקסמ זיא רע ןיא
רע ד
גנולייט
ןופ יד
עשידיי
ןטקעלא יד
טשינ
.ןעגנאגרעד
וצרעד
טאה
טשינ
ט ק ע ל ק ע ג
ול יפא
ן י י ז
.ת וא יקב
אד
ןענייז
ענייז
ם יד ימ לת
ןעגנאגעג
.רעטייוו
רע
טאה
טשינרעמ
טר יפע גפ יורא
ןפיוא
.געוו
טא יוזא
טאה
יודנאל
טירט ייב
טירט
טיובעג
יד
,תודוסי
ןוא
?ןעוו
ןיא א
טייצ ןופ
םיורג
טייקנלאפעג
ןופ
שידיי
ךיוא ןיא יד
ןגיוא ןופ
ר ע ד
רע כעלטפאש נס י ו ו
.טלע ו ו
ענעי
ןראי
טאה
,ןעמ
ול יפא ןיא
ר ע ד
רעס י ורג
רע כעלטפאש נס י ו ו
,טלעו ו
טשינ
יוזא
גנירג
ןעמונעג
ר א פ ןא
ט קע יבא
ןופ
גנושראפ
ןא
,םאידיא
סאוו
זיא
טשינ
ןגעלעג
ןפיוא
ןלארט נעצ
ט קא רט
ןופ
עריא
עש יאעפאר י יא־ברעמ
;ןסערעטניא
יודנאל
ץילא טיג
רע ב יא עז(
יד
ץ נע ד נא פסע רא ק
טימ
,ןונאענייש
,ךובךײטשכאװ
290 ,) זא
טשינ
ץיק
ר ע ר ע נע ל ק
יוו
גראעג
ןופ
רע ד
,ץ נעלעבא ג
א
ל ודג ןיא
ר ע ד
,קיטסיווגניל
טאה
לא מ א
טגאזעג
ןגעוו
,שיזענאבלא
זא עמ״
ף ר א ד ךיז א
ל ס י ב
רבוג
ןייז םוצ
ןרידוטש
םאד
עקיזאד
ע נעט לאש ראפ
ןוא
עט סאמ נר א פ
.ךושל
דק
רעגניניג