Page 104 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ר״ד
יוד נא ל
רע ט א פ
ןופ
ר ע נר ע ד א מ
רעשידײ
קיטסיװ גניל
גק
ןײלא
ט גע לפ
,ןגאז
ךא נ
ףיוא
ר ע ד
.ק נאב־ל ושלט ימ
רע כ י ז
,ויא זא ךא נ
ןיא 7ןט
ג נ ילד נעצרא י
םנופ
םענעגנאגראפ
ט ר ע ד נ וה ר א י
טאה רע ןיוש ־עג
טאה יא
גונעג
םע נע ב ילקע ג נא
ל א י ר ע ט א מ
יא יד
עשיטםיװגניל
,ת ו נקסמ
סאװ
ר ע ד
לא י ר ע ט א מ
טאה םיא
ט ר יפע גפ י ורא
ףיוא .ײז ןיא א
עױ נעצער
ףיוא
ס ק א מ
םמיובנירג
עשטײד־שידײ״
,ק יצ פ ײ ל ( ״ ע יט א מ א ט ס ע ר כ
1882 ,)
סאװ רע
טאה
ט ק ורדע ג
ם עד 1ןט
ר א ו ר ב ע פ
1882 ןיא א
טפ וטשראפ
לקניװ
,ץעגרע
א
סעטםרע״
״ט טא ל ב ד נע בא
ןופ א
רעניװ
גנוטײצ
ןטימ
ןעמאנ
יד״
/ ׳ ע ס ס ע ר פ
ןרעטנוא
ל פ ע ק
עשטיוד״
״גנושראפטקעלאיד
ןוא
טימ
ר ע ד
המיתח
d־a ןוא(
ר א פ ר ע ד
עקאט זיא
סא ד זיב
טציא
־ראפ
טק וק
ןעײ טש - ) ןראװ ע ג
ןיוש יד
ם ירק יע
ןופ ןייז
ך ר ד ןיא
ר ע ד
־כארפש
גנושראפ
ןוא
א ל ימ ב
ןופ
ם עד
ןטשרע
ןםיורג
פאטע ןיא
ר ע ד
רעשידײ
.קיטסיװגניל
רימ
ןרעה אד יד
ג נ ורעדאפ
ןופ
. ט י י ק ש י פ א ר ג א נ ט ע
יד
ע נר ע ד אמ
טפאש נם יװכארפש
טמענ
ר א פ א
ד וס י
םד וק ל כ יד
,ךא ר פש
יװ יו
ט ב ע ל
ןיא
. ק ל א פ
עמ
טכוז
יד״
ע ט ס נט לא ה א ב
ןזײװםיורא
םנופ
,״טםײגסקלאפ
ואװ םע
טלגיפש״
ךיז פא יד
המשנ
םנופ
.״קלאפ
ם אװ רא פ
עשז טוט ןעמ
סא ד
טשינ
ײב
?ןדיי
ייב
ם עד
רק יע זיא רע
ןב ילבע ג
םאד
עצנאג
,ןבע ל
טײטשראפ
ן י ז ןא
ר ע ד
רעש יט ס יק לא פ
.ע יצא זילארע נעג
א
רעטײװצ
,רק יע
סאװ
יודנאל
ט ר י ל ומ ר א פ
ןיוש
,אד זיא א
דניק
םנופ
, ם ז י ר א ט ס י ה
סאװ
טײרפש ן י ו
רע ד נא נ ופ
ןיא
ר ע ד
קיטםיװגניל
ענעי
.ןראי
רא נ א
שיראטסיה
ר ע ט ר יד נ ופ
קוק
טאה ן י ז
טנעקעג
, ןפא כ
זא
שידיי
זיא
וואל
,אק ווד
יװ״ עמ
ט ל א ה
ך ר ד ב
, ל ל כ א
ן ב ר א ד ר א פ
ײינ
.שטיידכיוה
ראג
:שרעדנא
ךא נ
ענייז
ןעגנאלק
ךא נ
ף ר א ד ןעמ
ןכוז ןייז
שרוש
ךיילג
ןיא
.״שטיידכיוה־לטימ
םאד זיא
ןעוועג
סא ד
תמא
עסיורג
םיינ
ןיא
רע זד נוא
.טפאשנסיוו
ןוא
ר ע ד
גנאגוצ זיא
ש יגאלאדאטעמ
ךא נ
טייוו
טשינ
.טצונעגסיוא
ןב ירשראפ
טאה ןעמ םיא
ןפיוא
ןובשח ןופ
ע ר ע ד נא
רע ב יא
ם עד
ןקיצנייא
,םעט
סאוו
יודנאל
זיא
ע ב ט ב
ןעוועג
א
.ר ת ס נ
ןיא ןייא
ע יצ קע ר יד
טאה רע
,ןיילא ןוא ןיוש
,ט ל א מ ע ד
םעד
ןקיזאד
ק נאדע ג
ןענופשעג
.רעטייוו
טשינ
םתס
.שטיידכיוה־לטימ
סאד זיא וצ
.ש יטאמעכס
יד
ן ט ק ע ל א י ד
ןופ
ר ע ד
רעשטיידכיוה־לטימ
.טייצ
ייא
זיא׳ס ן י ז
רעווש וצ
ןגאלשרעד
וצ ייז
םייב
ןקיטנייה
בצמ ןופ
ר ע ד
?טפאשנסיוו
ןבאה רימ
התע ־תע ל
יד
ה ר י ר ב
וצ ןייג וצ
רעייז
,ךשמה
יד
י ה י נ י ט ק ע
עשטייד
. ןט קע לא יד
טיול יד
עקיטנייה
עשטייד
ןט קע לא יד
ןריפ םיא
ענייז
ןעגנושראפ
ר ע ד
רק יע וצ
שטיידרעבייא
ןוא וצ
־לטימ
,שטייד
ןא
ט רע ד נא
ל א מ
ט כ א ר ט
רע ןיא
ע רע ד נא
עשטייד
ןט קע לא יד