Page 105 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ר״ד
דערפלא
רעד - יוד נא ל
רעטאפ
ןופ רעד
רענרעדאמ
רעשידיי
קיטסיווגניל
100 ראי ךא נ ןייז
ןריובעג
ןוא 15 ראי ךאנ ןייז
טיוט (
1935-1850
)
םייח
רעגניניג
ד ע ר פ ל £ ן
יודנאל
זיא
ןריובעג
ןראװעג
םעד 25 ןטם
רע במע ווא נ
1850 ןיא
רע ד
רענאיצילאג־חרןמ
טאטש
. ד א ר ב
ד א ר ב ןיא
ענעי
ןראי
ןעוועג
א
טאטש ןופ
.ה כ ר ב ־ ל ןמ
טשרע
ןטימ ראי 1879 , ןעוו יד
טאטש
ט ר י ל ר א פ
ער יא
סעיגעליווירפ
ןופ א
,טאטשיירפ
טבייה ךיז ןא ריא
.הד יר י
םיודנאל
החפשמ
זיא ףאנ
הנהנ
ןופ
ר ע ד
סטאטש
ןשימאנאקע
.גאטליואוו
ץוחא
םעד ןיא ןעמ
רעדניק
ןוא
רע ד נ יקסד נ יק
ןופ
ת ור וד
.ם ימכח ־ יד ימלת
טרעוו
ןעמ
ט נכערע ג
וצ יד ינפ ןופ
ר ע ד
טאטש ןוא
זיא׳מ
ר ד ס כ
ןשיווצ
יד
םירבדמ־ישאר
ייב
.ל ה ק ןוא ןא יד
ןטניוו
ןופ
ר ע ד
ג נ ורעלקפ י וא
ןעמענ
ךיו
ןעלגנאר
טימ יד
ןטנעמאדנופ
ןופ
,טייקשידיי
ןיא
ד א ר ב
ןופ
ענעי
עטלייצעג
,תומוקמ
סאוו
ןרעוו
טשינ
ןלאפע ג
ייב
,ךיז ראנ
ןע נרעל
ג נ ורעלקפ י וא
ףיוא א
ןשידיי
רעגייטש ןוא
ןעיוב יד
תוד וסי
ןופ
ר ע ד
.הל כשה
וצ
סאוו
סא ד
,טייגרעד
ןיא
:טנאקאב
םייב
ןטסלט ימ
דצ ןיא
ר ע ד
טפאשלעזעג
וצ
,הר ות
הר וח ס
ןוא
עטצופעג
;לוויטש
םייב
- ן ר ע כ י י ר
וצ
רעש ידאטעמ
גנודליב
ןפיוא
ןק יד ב רעמ
רעגייטש טימ א
תיזכ
־שידיי
טייק
םנופ
,גהנמ
ר ע ד
רק יע
םעד
,בוטדבוי
ןוא טימ א
ןפארט
ת ודה י
ףיוא
ר ע ד
.״עכארפשסעד נאל״
יודנאל
טכאמ
ךר וד
םעד
ןטייווצ
,געוו
יא
סא ד
טימ
ע לא
:םישרפמ
רע ןעק ךין
ןעניגראפ
ףאנ
ןיא
עױאנמיג
( 1865 )
ןע ל ק ע פ וצ ר ע ב יר א
ךיז ןייק ,ןיוו
ואוו
רע
ט ק יד נע רא פ
יז ןוא טימ
םעד
םענעגייא
טײ קטרדסע ג
ךיוא
םעד
.טעטיסרע ווינוא
ףיוא
ןיודנאל
טקוק יד
עשידיי
קיטסיווגניל
יוו
א .ף יוא
ןסיורג
רע י וב
ןופ
ער יא
.ת וד וס י
יז
טאה ראנ םוצ
קילגמוא
זיב
ןקיטנייה
גאט
טשינ
־אב
ןזיוו
הנהנ
וצ ןייז ןופ ייז
ףיוא
ר ע ד
רעצנאג
טיירב ןופ
ער יא
.ןסערעט ניא
יודנאל
טאה ייב ןייז
ןבע ל
טק ורדע גפא
ראנ א
םעניילק
לייט ןופ
ענייז
,ןעגנואייגרעד
ןוא ףאנ ןייז
טיוט
טאה יד
,ע פ א ר ט ס א ט א ק
סאוו
טאה ־עג
ןפא רט
סא ד
עשידיי
, ק ל א פ
טכאמעגנא
א
ןבר וח ןיא
ס י ודנאל
־טפאשנסיוו
ןכע ל
.ןובזע
יודנאל
טאה וצ
גנושראפ־שידיי
ךיז
ןעמונעג
ךאנ ראג
;ירפ יוו ר ע
בק