Page 106 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

יד
עשידיי־שיטעיוואס
ר וט א רעט יל
אק
ר וט א ר ע ט י ל
ןעמוק יד
עק יזאד
ןליפעג
וצ א
, ןטל וב
ןקראטש
.ק ור ד ס י וא
פ ע
ר ע פ
טאה
ט ל א מ ע י
ןבירשעגנא
יד״
םנטאש ןופ
רעוועשראוו
,״אטעג
ץ ר פ
ש י ק ר א מ
ןייז
עלאט נעמ ו נאמ
ע מ ע א פ
/ ׳המחלמ״
א ה
ן י ק ל
ןוא
ע ר ע ײ ז - ן א ם ל ע ג ר ע ב
עשידײ
עש יראטסיה
.ם ע מ א ר ד
גנאל
טאה
ר ע ב א יד
עק י זאד
גנומיטש טינ
טנעקעג
. ןטלאה נא
ףאנ
ר ע ד
ע ד ע ר
ןופ
ו ו א נ א ד ש ז
( 1946 )
ז י א -
יד
ר וט א ר ע ט י ל
ק יר וצ
ט ע ו ו ע ר ע ק ר א פ
ןראוועג
ףיוא יד
,עלאמש
עשיאייטראפ
. ן ס ל ע ר
יד
עטשרע
ע יצאד י ו וק יל
ןיא
ר ע ד
רעשידיי־שיטעיוואס
ר וט א ר ע ט י ל
טאה ךיז
ןביוהעגנא
ןיא ראי 1936 . ןיא
ןשמ ןופ
ייווצ ראי
ןענייז
־םערא
,טריט
טק ישראפ
ר ע ד א
םתס
ט כאר בע גמ וא
ןראוועג
יד
:רעביירש
,ק י ר א כ
, ק א ב ל ו ק
,וואקא ווט יל
ד ו ד
, ן א מ ד ל ע פ
ר ע ד נ א ס ק ע ל א
כ
, ן י ש א
,ןייטשנארב
,ץעינוד
סקאמ
,ק ירע
םייח
,ןידליג
.א .א
סע
ןענייז
ט ר יט ס ע ר א
ןראוועג
ןוא ןעמ
טסייוו
טינ
ןגעוו
רעייז
,לר וג
א ן ס
עשידיי
,עט נר ע ל ע ג
,ןגאגאדעפ
,ר ע ק יר א ט ס יה
.ןטסילאנרושז
ך א ד
זיא א
עש ירארעט יל
טייקיטעט
ןעגנאגעגנא
ןזיב ראי
1948 . סע
ןענייז
ס י ורא עיינ
ןלאנרושז
ןוא
. ר ע כ י ב
ף וס 1948 זיא יד
עשידיי
ר וטא ר ע ט י ל
ןיא
ד נאל נטע י ו ואס
ןצנאגניא
טר יד י ו וק יל
.ןראוועג
טע מ כ
ע ל א
עשידיי
רעבי ירש
ןענייז
ןדנואוושראפ
ןוא יד
ע יצ ק וד א ר פ ־ ך ו ב
זיא
ןצנאגניא
טלעטשעגפא
.ןראוועג
יוזא
ם ורא זיא
ןעמוקעג
וצ א
ןשיגארט
ף וס א
רעק יטכ י ו ו
רעשידיי
,רע ט נעצ ־ר וט א רעט י ל
סאוו
טאה ןיא יד
ןראי
1948-1918
ןפאשעג
,קרע ו ו
סאוו
ןלעוו
ןב י ילב
ןיא
םעניימעגלא
רצ וא ןופ
ןשידיי
. ק ל א פ