Page 107 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

טצונ
סיוא
ר ע ד
רע ט ר יט נע לא ט
ו ו א ס ר ע פ
ןיא ןייז ן ו ב
גאט״ ןוא
.״טכאנ
א
טיירב
ד ל יב ןופ
ר ע ד
רעשידיי
ע יצא זינאלאק
טאה
ןבעגעג
א נ ט ע
ע י ר ו ל
רעד״(
פעטם
.)״טפור
ןגעװ
ןאשזדיב־אריב
ןבאה
ןבירשעג
, ן א ס ל ע ג ר ע ב
ן א ט ר ע ב ל א
ןוא .מ
. ן י י ט ש ד ל א ג
עשיראטסיה
ןענאמאר
ןבאה
ןבירשעג
ר י א מ
ו ו
ר ע נ י
בלכ״מ
)״יזנכשא
ןוא
ם ה ר ב א
ן א ה א ק
ןגעוו(
ןרהא
,ןאמ רע ב יל
םעד
ןטשרע
ןשידיי
.)טס ילא יצאס
.ש א ג ד
ר ע נ י
ןוא .מ ד
י נ א ע ל
ןענייז
ןעוועג
רעביירש טימ ןא
םענעגייא
ןאט ןוא
ןלעניגירא
.ל יט ס
,תמא יד
עשידיי־שיטעיוואס
ע זארפ
טאה טינ
שיערמ
םל וע
.ןעוועג
יז
טאה ךיז טינ
טנעקעג
ןט סעמ רא פ
טימ
ר ע ד
רעשידיי
ע זא ר פ
ןיא
.ןליופ
ןעמ ןעק
ר ע ב א
ןזייוונא
ףיוא א ייר
עקיטכיוו
,רעביירש
סאוו
ןבאה ־עג
ןפאש
עקיגאוו
.קרע וו
ןגעקרעד
טאה יד
עשידיי־שיטעיוואס
עיזעאפ
טכ י יר גרעד
עכ יוה
עש ירעלטס ניק
.ת וגרדמ
יז זיא
ןעוועג
טינ
רעקינייוו
,טר יטנעמ יגער
יוו
יד
,ע זא ר פ
ר ע ב א יד
עשידיי
ר ע ט כ יד
ןבאה ץוח
ןעגניז
רע ד יל ־ב י ול
ןראפ
ןשיטעיוואס
םישזער
ןוא
ענייז
,ר ע ט ע ר ט ר א פ
ץוח
ןביירשאב
ןיא
ןעמארג
םעד
ט נ ע ק ע ג - י א ר ט ס א ר פ ע נ ד
ךיוא
ןגאז
ןא
ןגייא
ש ירעטכיד
.טראוו
יד
עשידיי־שיטעיוואס
עיזעאפ
טאה
ט גאמראפ
א
ןסיורג
ןשירעטכיד
,טע פמ יא
עכ יוה
טסנוק־טראוו
ןוא
ר וט ל וק
ןוא
ר ע ב י ר ע ד
טאה יז
טכ ייר גרעד
א
.ך ס
ץוח יד
ר ע יר פ
עט נאמ רעד
ןטעאפ
זיא
יא ד כ וצ
ןעק נעדעג
יד
ןעמענ
:ןופ
ה ש מ
, י ק צ א ו ו ע ט ש א כ
א ר ז ע
, ג ר ע ב נ י נ י פ
ב י י ל
, א ק ט י ו ו ק
, ן י ק ל א ה
ה ר פ ש
, א ק נ ע ד א ל א כ
ה נ ח ל ע ו ו י ,ן
ל א ו מ ש
, ן י ס א ר
ק י ל ע ז
, ד א ר ל ע ס ק א
, י ק צ ע נ ע מ א ק
י ז ו ב
, י ק ס ו ו ע י ל א
ל ח ר
, ל א ו ו מ י ו ב
, ד נ א מ ל ע ה
ןוא
.ע ר ע ד נא
וצ
ר ע ד
רעגנוי
עפ ורג
ןבאה
:טרעהעג
ל א ו נ מ ע
ק א ז א ק ע ו ו י ט ,ש
ן ר ה א
, ם י ל ע ג ר ע ו ו
, י ק ס ו ו ע י י ל י י ל א ט
ה ש מ
, ף י י ט
ב א ו ר כ
י ו ו א ט ש ןוא א ך ס
.ע ר ע ד נא
רע דע י
ןופ יד
עקיזאד
ר ע ט כ יד
טאה
טזומעג
,ןביירש יוו יד
י יטראפ
טאה
.ט ר ע ד א פ ע ג
,ךא ד יוו
,טגאזעג
זיא
ר ע ד
״רענײר״
רעש ירעלטם ניק
ק ל ח ןופ
ר ע ד
ע יזעאפ
ראג א
.רעס יור ג
רע ד
לא פ נא ןופ יד
םיצאנ
ףיוא
ד נאל נטע יוואס
ינוי( 1941 )
טאה
םרוג
ןעוועג
ןא
ילב פ י וא
ןופ יד
ע נע גרא בר א פ
עלא נא יצא נ
.ןליפעג
ןיא
ר ע ד
ק
ןאמלוש