Page 108 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ןוא א ך ס
ן ע נ י י ז - ע ר ע ד נ א
ןעוועג
יד
םירמוש ןוא
ם יכ יר דמ
ןופ
ר ע ד
רעיינ
רעשידיי־שיטעיוואס
.ר וט א ר ע ט י ל
יד
,ע זא ר פ
א
שימעג
ןופ
ןלא יצא ס
ש זאט ראפער
ןוא
רעש יט ס ילא ע ר
, ק יט ס י ר ע ט ע ל ע ב
טאה ךיז
ןבעגעגפא
טימ
ע ל א
ע ל ע וט ק א
ן ע מ ע ל ב א ר פ
ןופ
ןשידיי
ןכע לט פאש לע זע ג
. ןב ע ל
ר ע ד
רעש יראטס יה
ןאמאר
זיא ־עג
ןראוו
א
ר ע ו ו יט ק ע פ ס א ר ט ע ר
זילאנא ןופ יד
ע ל א יצ א ס
״דניו״ ןיא
ןשידיי
. ר ב ע
ןשיווצ
יד
עטסקיגאוו
עשידײ
רע ק יא א זא ר פ
ןענײו
:ןעוועג
ד ו ד
, ן א ס ל ע ג ר ע ב
ש ר י ה
, ד נ א ל ר א
, ל ע י נ א ד
ל א ו מ ש
־ י ד א ג
, ר ע נ
ק י צ י א
, ם י נ פ י ק
ם ה ר ב א
, ן א ה א ק
ם י י ח
, ן י ד ל י ג
ע י ל ע
, ן א ה א ק
ע ט א נ
, ע י ר ו ל
ח נ
, ע י ר ו ל
, ו ו א ס ר ע פ
, ן א ט ר ע ב ל א
, ן י ב א ר
ע ל ע
, ן א ד ר א ג
ר ע ד
ר ת ס נ
. א . א
יד
יירד
ע ט סע ר ג
ם רעט ס יימ ־ע זא רפ
:ןענייז
ד ו ד
, ן א ס ל ע ג ר ע ב
ר ע ד
ר ת ס נ
ס ח נ פ (
כ
א נ ה ו ו י ט )ש ןוא
ה ש מ ק
א ב ל ו
ס נא ס ל ע ג ר ע ב
עשיטעיוואס
:קרע וו
תדימ״
,״ןידה
םייב״
״רעפעינד
ןוא
ט ינ -״רע נאש זד יב ־א ר יב״
טק וקעג
ףיוא
רעייז
רעשיטסינומאק
ינעט
ץנעד -
ןגאמראפ
א ך ס
עטנוזעג
עש ירעלטס ניק
ןט נעמעלע
ןופ
ר ע ד
ר ע ק י ד ר ע י ר פ
.ה פ וק ת
ס ר ת ס נ
יד״
החפשמ
״ריבשאמ
ויא ןא
שיפע
,קרע וו
סאוו
טמענ
ם ורא
יד
עטכישעג
ןופ א
החפשמ
ןיא
ס ע צ א ר פ
ןופ
רע ב יא
טרעד נ וה
.רא י
ןיא
ם עד
ןקיזאד
ך וב
טרעוו
ןבירשאב
סא ד
עשידיי
ןבע ל ןיא
ע ניארק וא
ל ל כ ב ןוא
ןשיווצ יד
ר ע ו וע ל צ א ר ב
. ט ר פ ב - ם י ד י ס ח
ץוח
ר ע ד
- ה מ ד ק ה
סאוו
זיא א ןימ
רעש יגאלאעד יא
זניצ
טלאצע ג
םעד
,םישזער
ויא
סא ד
קרע וו
ך ר ד ב
ל ל כ
יירפ ןופ
ע כ לע ו ו
םע ויא
.ןצנעדנעט
םע
ןענייז
־רעד
ןעניש
ל י י ו ורעד
רא נ יד
עטשרע
ייווצ
.ד נע ב
השמ
,ק א ב ל וק
ר ע ד
ר ב ח מ ןופ
״קיטנאמ״
ןוא
חישמ״
ןב
״םירפא
, ־עג
ןבירש ןיא ןייז
רע נליוו
,ה פ וק ת
טאה ןיא
ד נאל נטע יוואס
ןבירשעגנא
א
ך וב
,״רענאינעמלעז״
א
גנוביירשאב
ןופ א
רעשידיי
,החפשמ
סאוו
ןעק
ךיז טינ
ןסאפ ניירא
ןיא
ם עד
םעיינ
.םישזער
ר ע ד
ר ב ח מ זיא
־עגנייא
טלעטש
וויטאגענ
וצ יד
ע ל א
,רע נא ינעמ לע ז
יד
ע ט לא ןוא יד
.עגנוי
סא ד
ק רע וו
זיא
ןבירשעג
טימ
סיורג
ט נא לאט
ןוא
טקעמש טימ
ןק ידמכ ילע ־ם ולש
.םזינאגיפע
טימ יד
ן ע מ ע ל ב א ר פ
ןופ
ע יצא זילא ירט ס וד ניא
ןוא
ע יצא זינאלאק
ר ע נ ע ב ר א ט ש ר א פ ק י ט ײ צ י ר פ ר ע ד ן ב ע ג ע ג פ א ך י ז ט א ה
ש ר י ה
ד נ א ל ר א
ןענאמאר(
״סע ילבערה״
ןוא
.)״טארעמאלגא״
רע
ט ר ירא ב
ול יפא יד
ןעגנואיצאב
ןשיווצ
עשיסור
ןוא
עשידיי
.ר ע ט ע ב ר א
יד
ע ב ל ע ז
עמעט
יד
עשידיי־שיטעיוואס
רוטארעטיל
טצ